Ekokogeneracja S.A.: Zmiany na rynku odpadów szansą wzrostu Spółki

smieci

Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., bardzo dobrze ocenia perspektywy dla branży energetyki cieplnej w Polsce. Emitent liczy także na znaczące zainteresowanie oferowanymi przez niego instalacjami  do produkcji energii cieplnej z odpadów.

 W Polsce kończy się budowa i oddawanie do eksploatacji sześciu dużych spalarni odpadów, które powstały w dużych aglomeracjach miejskich. Jednakże wysokie koszty ich budowy oraz eksploatacji, które mogą przekładać się na wzrost tzw. opłat śmieciowych dla mieszkańców miast, w których są budowane duże spalarnie odpadów, sprawiają, że Ministerstwo Środowiska ze sporym dystansem podchodzi do planów budowy kolejnych dużych spalarni. Przedstawiciele resortu widzą duży potencjał w mniejszych, bardziej efektywnych oraz innowacyjnych rozwiązaniach, które będę tworzone przez polskie przedsiębiorstwa. Instalacje oferowane przez Ekokogeneracja S.A., które są zarówno małe, jak i innowacyjne, idealnie wpisują się w ten kierunek zmian, dlatego też Zarząd Spółki bardzo optymistycznie ocenia jej obecne otoczenie rynkowe, a także perspektywy dalszego rozwoju.

„Prowadzimy rozmowy w ponad 30 lokalizacjach w Polsce na temat budowy w ciepłowniach instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów palnych o mocy od 2,4 do 10 MW. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wśród małych i średnich miast kompleksowym rozwiązaniem dywersyfikacji produkcji energii cieplnej opartej na innych paliwach niż węgiel, które można połączyć z kompleksowym rozwiązaniem energetycznego wykorzystania odpadów palnych. Jesteśmy przekonani, że planowana nowelizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami da nowy impuls dla innych bardziej efektywnych rozwiązań niż dotychczas forsowana budowa dużych spalarni odpadów. Spodziewamy się, że pierwsze efekty zmiany tego podejścia będą miały miejsce w obszarze finansowania budowy mniejszych instalacji, które były dotychczas dyskryminowane w krajowych programach NFOŚiGW. Myślę, że zmiany mogą nastąpić już w I kwartale 2016 r.” – ocenia Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A.

Dodatkowym bodźcem, który może stymulować większy popyt na instalacje znajdujące się w ofercie Emitenta, jest wejście w życie z dniem 01.01.2016 r. zakazu składowania wysokokalorycznych frakcji odpadów powyżej 6000 kJ/kg suchej masy. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska rozpoczęły już kontrole w zakresie stosowania się do nowych regulacji prawnych i ukarały pierwsze gminy za łamanie tego zakazu. W związku z tym samorządy będą musiały poszukiwać rozwiązań, które pozwolą im uniknąć bardzo dotkliwych kar. Spółka przewiduje, że dzięki temu jej instalacje będę cieszyły się coraz większym zainteresowaniem, zaś miastom bardziej będzie się opłacało zakupić instalację niż płacić coraz wyższe kary za łamanie przepisów wykonawczych do Ustawy o odpadach.

Dziś mamy na rynku oprócz naszej firmy jednego krajowego dostawcę doświadczonego w dostawie „pod klucz” małych instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów i kilka filii firm zagranicznych oferujących miastom większe lub droższe rozwiązania. Rynek, na którym działamy, jest tak duży (ok. 300 ciepłowni na terenie małych i średnich miast w Polsce), że postawiłbym raczej tezę, iż działający na nim dostawcy małych instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów mogą mieć raczej problem z nadmiarem zamówień, niż problem z ich brakiem. Ekokogeneracja S.A. przygotowuje się do możliwości zwiększenia skali produkcji i montażu instalacji, ale o naszych planach powiemy więcej po publikacji najbliższego raportu za IV kwartał 2015 r.” – podsumowuje Rychlicki.

 Ekokogeneracja S.A. opublikowała w 2015 prognozę zysku netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1.946 tys. zł,  przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 5.222 tys. zł. Natomiast opublikowana prognoza finansowa Emitenta za rok 2015 na poziomie jednostkowym zakłada osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w kwocie 1.145 tys. zł oraz przychodów ze sprzedaży sięgających 2.353 tys. zł. Emitent w raporcie za IV kwartał 2015 r. odniesie się do wykonania prognoz finansowych za rok 2015.