ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski spotkał się w Luksemburgu z szefem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Vitorem Caldeirą. ETO zaproponowało NIK udział w kontroli dotyczącej programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Strategii Europy 2020.

Prezes ETO zaproponował NIK oraz kilku innym najważniejszym najwyższym organom kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej udział we wspólnym audycie. Ma on dotyczyć rezultatów osiąganych dzięki funduszom unijnym. Szczególnie chodzi o analizę i ocenę spójności pomiędzy Strategią Europa 2020, umowami partnerstwa oraz programami operacyjnymi na lata 2014-2020. NIK wspólnie z ETO przyjrzałaby się również, czy w umowach partnerstwa i programach operacyjnych na lata 2014-2020 położono odpowiedni nacisk na wyniki.

Prezes NIK pozytywnie odniósł się do inicjatywy ETO. Krzysztof Kwiatkowski przebywa w Luksemburgu w związku z udziałem w zebraniu Grupy Roboczej europejskiej organizacji najwyższych organów kontroli (EUROSAI) ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych.

Europejski Trybunał Obrachunkowy – ETO (ang. European Court of Auditors) jest najwyższym organem kontroli Unii Europejskiej. Jego siedzibą jest Luksemburg. Głównym zadaniem ETO jest kontrola rozliczeń oraz wykonania budżetu unijnego. W skład ETO wchodzi 28 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego, powoływanych przez Radę UE na sześć lat. Członkiem Trybunału z ramienia Polski jest – od maja 2010 r. – Augustyn Kubik.