FPP: Dobra decyzja dla niepełnosprawnych

Marek Kowalski prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich
Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) znając projekt ustawy podatkowej Polskiego Ładu już w październiku skorzystała z uprawnienia Rady Dialogu Społecznego do zgłaszania inicjatywy legislacyjnej i złożyła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzyskał on poparcie wszystkich partnerów społecznych, w wyniku czego w drodze uchwały RDS projekt trafił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Cieszy nas bardzo fakt, iż projekt zyskał również poparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – które wsparło inicjatywę RDS i wniosło jej uchwałę do porządku obrad Rady Ministrów. Dziękujemy za to Pani Minister Marlenie Maląg i apelujemy, by rząd podjął prace nad projektem ustawy zgłoszonym przez RDS i MRPiPS.

Przedłożony przez nas projekt ustawy ma na celu urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie ustawa przewiduje jedynie górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa dla Funduszu, na poziomie 30% ponoszonych kosztów. Zgodnie z naszą propozycją wartość 30% stanowiłaby minimalny poziom dofinansowania zadań PFRON. Dzięki temu zabezpieczona zostałaby możliwość dalszej realizacji działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian podatkowych Polskiego Ładu, których skutkiem jest istotne zmniejszenie wartości odpisów na rzecz funduszy związanych rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)