Fundusz Sekurytyzacyjny Pragmy Inkaso po 2 kwartale 2015 r.

0

15 lipca br. Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawił dane finansowe dotyczące Pragma 1 FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego za II kwartał 2015 roku. Fundusz w tym okresie odnotował wysoki poziom wpłat gotówkowych z portfela wierzytelności tj. 3.613 tys. zł (wzrost o 76 proc. w stosunku do I kwartału br.), co po rozliczeniu kosztów operacyjnych pozwoliło wygenerować 3.194 tys. zł gotówki (w porównaniu z I kwartałem stanowi 81 proc. wzrost) i po pomniejszeniu o odpisy amortyzujące w czasie wartość portfeli, dało kwartalny wynik brutto na poziomie 1.294 tys. zł (61 proc. wzrost w stosunku do I kwartału). O 126 proc. w porównaniu z I kwartałem br. wzrosła również wartość portfeli wierzytelności osiągając wartość 32.001 tys. zł. 

Wybrane dane finansowe Pragma 1 FIZNFS za II kwartał 2015 r. (w tys. zł)

Wpłaty z portfela 3 613
Koszty operacyjne* 419
Wynik brutto 1 294
Ebitda gotówkowa** 3 194
Aktywa 36 251
w tym:
Portfel wierzytelności 32 001
Gotówka 4 250
Aktywa netto 25 470
Zobowiązania*** 10 781
Wpłaty/wartość portfela na początek kwartału 25%

* w tym: koszty stałe funkcjonowania Funduszu, wynagrodzenie serwisera, nakłady na windykację portfeli
(opłaty sądowe i egzekucyjne)

** wpłaty pomniejszone o koszty operacyjne Funduszu
*** w tym: zobowiązanie z tytułu nabycia portfela wymagalne po 30.06.2015, zobowiązania z tytułu umów przedwstępnych zbycia składników aktywów Funduszu (otrzymane od potencjalnych nabywców zaliczki gotówkowe), zobowiązania bieżące.

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA

Rozwój funduszu Pragma 1 jest kluczowym elementem strategii Grupy. Zgodnie z założeniami zwiększamy swój udział w rynku windykacji biznesowych portfeli bankowych. Planujemy w tym roku osiągnąć w nim udział na poziomie przekraczającym 20% Ten segment rynku w mojej ocenie ma ogromny potencjał rozwoju z uwagi na wciąż sporo niższy poziom sprzedaży przez banki portfeli gospodarczych niż to ma miejsce na bardziej dojrzałym rynku portfeli detalicznych oraz mniejszą konkurencję w stosunku do rynku detalicznego, przy stosunkowo dużych barierach wejścia.komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA.

Czytaj również:  Tadeusz Nowicki komentuje wyniki Grupy Ergis po trzech kwartałach 2017 r.

Strategia Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso zakłada nabywanie wyłącznie portfeli o charakterze biznesowym. Ten segment rynku w ocenie Zarządu ma duży potencjał rozwoju z uwagi na dotychczas stosunkowo niski poziom podaży biznesowych portfeli bankowych wobec bardziej dojrzałego rynku portfeli detalicznych oraz mniejszą konkurencję.

Pragma Inkaso S.A. posiada wyjątkowe predyspozycje, by znaleźć się wśród liderów tego rynku. Wyróżnia nas wysoka specjalizacja w zakresie obrotu gospodarczego, postępowania egzekucyjnego, poszukiwania majątku, doświadczenie kadr oraz wypracowany przez lata know-how.dodaje Tomasz Boduszek.

Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w II kwartale r. wyniosła 519,4 mln zł,