Gothaer poprawia wyniki finansowe

Anna Włodarczyk-Moczkowska
Anna Włodarczyk-Moczkowska
  • W 2017 roku składka przypisana brutto wyniosła 622 890 tys. złotych, podczas gdy w 2016 roku uplasowała się na poziomie 619 055 tys. złotych.
  • Wskaźnik wypłacalności wzrósł ze 130 proc. w 2016 roku do 153 proc. w 2017 roku
  • W 2017 roku wskaźnik mieszany netto wyniósł 102 proc. względem 116 proc. w roku 2016
  • Wynik finansowy netto za 2017 rok wyniósł -6 188 tys. złotych i był istotnie lepszy od wyniku z roku poprzedniego, który ukształtował się na poziomie -38 173 tys. złotych
  • W roku 2018 spółka kontynuuje trend znaczącej poprawy wyników technicznych i finansowych

Rok 2017 był dla Gothaer TU S.A. znaczący nie tylko ze względu na cele operacyjne, które zrealizowała spółka, ale również na osiągnięcia związane z realizacją strategii Go2021. W okresie sprawozdawczym spółka spełniła wszystkie ustawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa finansowego i wypłacalności oraz zrealizowała, a w wielu obszarach przekroczyła plany dotyczące przypisu składki, poprawy rentowności oraz zmian strukturalnych w portfelu. Koncentracja na jakości zaowocowała szeregiem  nagród, które Gothaer otrzymał w 2017 roku. Spółka zyskała tytuł Instytucji Roku 2017 oraz Mistrza Biznesu 2017. Otrzymała również nagrodę za „Najlepszą jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu”.

– Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym, postawiliśmy na to, by zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Wzmocniliśmy poziom rezerw oraz poprawiliśmy wskaźniki wypłacalności. Współczynnik wypłacalności, który w 2016 roku  kształtował się na poziomie 130 proc. wzrósł do 153 proc. w 2017 roku, co stanowi gwarancję, iż Gothaer dysponuje środkami własnymi adekwatnymi do skali prowadzonej działalności operacyjnej oraz powiązanych z nią ryzyk – podkreśliła Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu Gothaer TU S.A. – Dzięki konsekwentnej polityce cenowej, uwzględniając proces transformacji spółki, doprowadziliśmy do znaczącego wzrostu rentowności linii ubezpieczeń komunikacyjnych – dodała Prezes.

Wyniki finansowe za 2017 rok wraz z komentarzem

W 2017 roku spółka poprawiła wyniki finansowe z roku ubiegłego. Jednocześnie wdrożono program oszczędnościowy po stronie wydatków operacyjnych i dokonano zmian organizacyjnych, które przyniosły dalszą poprawę wskaźników związanych z działalnością operacyjną.

  • Składka przypisana brutto wyniosła 622 890 tys. złotych (619 055 tys. złotych w 2016 roku). Największa dynamika wystąpiła w ubezpieczeniach finansowych, osobowych i majątkowych, w przypadku których składka przypisana brutto wzrosła odpowiednio o 33 proc., 13 proc., 9 proc. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych składka przypisana brutto zmniejszyła się o 4 proc. głównie z uwagi na restrukturyzację portfela flotowego
  • Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych za 2017 rok był ujemny i wyniósł -13 186 tys. złotych wobec wyniku -76 983 tys. złotych uzyskanego w 2016 roku. Najistotniejszy wpływ na ujemny wynik techniczny spółki miały ubezpieczenia w grupie 10 (OC komunikacyjne), których wynik wyniósł -14 469 tys. złotych (-62 239 tys. złotych w 2016 roku). Zmniejszenie strat w tym obszarze jest wynikiem konsekwentnej polityki cenowej, nakierowanej na redukcję zaangażowania w nierentowne segmenty portfela komunikacyjnego. Jednocześnie w tym obszarze spółka zdecydowanie wzmocniła poziom rezerw
  • Wynik finansowy netto za 2017 rok wyniósł -6 188 tys. złotych i był istotnie lepszy od wyniku z roku poprzedniego -38 173 tys. złotych oraz przekroczył wynik planowany. Głównym czynnikiem polepszenia wyniku finansowego netto była poprawa wyniku technicznego ubezpieczeń majątkowych i osobowych
  • W 2017 roku wskaźnik mieszany netto wyniósł 102 proc. podczas gdy w 2016 roku kształtował się na poziomie 116 proc. Polepszenie wskaźnika wynika głównie z niższej szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.

W I kwartale 2018 roku Gothaer kontynuuje poprawę wyników

Składka przypisana brutto wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 23 proc. (wzrost z 158 136 tys. złotych w I kwartale 2017 roku do 194 505 tys. złotych w I kwartale 2018 roku). Spółka osiągnęła również dodatni wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych w wysokości 2 640 tys. złotych, w porównaniu do -8 793 tys. złotych w I kwartale 2017 roku.

Na koniec marca 2018 roku spółka wykazała zysk netto w wysokości 5 208 tys. złotych (-7 696 tys. złotych w I kwartale 2017 roku). Na poprawę wyniku finansowego wpłynęło przede wszystkim polepszenie wyniku technicznego ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych.

W I kwartale 2018 roku wskaźnik mieszany netto wyniósł 96 proc. podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtował się na poziomie 108 proc. Polepszenie wskaźnika wynika przede wszystkim ze wzrostu składki przypisanej brutto przy jednoczesnej poprawie szkodowości.