GPW Benchmark powołał Komitet Nadzorczy

GPW (1)
  • Komitet Nadzorczy został powołany przez GPW Benchmark w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych
  • Członków Komitetu Nadzorczego zaproponowały kluczowe instytucje sektora finansowego w tym: Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKiK
  • Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski przyjęły status Obserwatora

Komitet Nadzorczy GPW Benchmark, składający się z sześciu nowo wybranych członków, powstał by zapewnić merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych. Komitet utworzono zgodnie z nową dokumentacją stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz rozporządzeniem UE o wskaźnikach referencyjnych[1].

– Nadaliśmy Komitetowi Nadzorczemu szerokie uprawnienia zapewniające skuteczny nadzór nad stawkami referencyjnymi i decyzjami podejmowanymi przez Administratora –mówi Rafał Wyszkowski, prezes GPW Benchmark.

Członkowie Komitetu Nadzorczego zostali wskazani przez instytucje reprezentujące interesy szeroko pojętych użytkowników stawek referencyjnych.

Członkami Komitetu Nadzorczego zostali:

  • Jerzy Bańka oraz Norbert Jeziolowicz, zaproponowani przez Związek Banków Polskich,
  • Andrzej Nużyński, zaproponowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • prof. Andrzej Sławiński, zaproponowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska,
  • Sławomir Panasiuk, zaproponowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • dr Paweł Ostrowski, zaproponowany przez Towarową Giełdę Energii.

– Chcemy, aby dyskusja na temat tempa i skali reformy stawek referencyjnych w Polsce toczyła się w atmosferze konsensusu, dlatego zamierzamy angażować i zapraszać do współpracy wiele instytucji i interesariuszy – podkreśla Rafał Wyszkowski. – W związku z tym zdecydowaliśmy się na powołanie funkcji Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym, którą mogą przyjąć instytucje, które aktywnie i merytorycznie biorą udział w pracach nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia unijnego oraz rozwojem oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego – dodaje.

Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark przyjęły Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKIK.

Szczegółowe informacje dotyczące członków Komitetu Nadzorczego są na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014