GPW ogłasza skład zarządu nowej kadencji

GPW (2)
  • Rada Giełdy powołała dziś Członków Zarządu GPW nowej kadencji
  • Zarząd GPW nowej kadencji będzie się składać z pięciu osób, w tym dwóch nowych Członków Zarządu: Izabeli Olszewskiej oraz Piotra Borowskiego
  • Nowi Członkowie Zarządu Giełdy uzupełnią jego skład po uzyskaniu wymaganych zgód KNF

Rada Giełdy, w wyniku postępowań kwalifikacyjnych, podjęła decyzje o powołaniu czterech Członków Zarządu Giełdy na nową kadencję rozpoczynającą się 26 lipca 2018 r.

Do zarządu wejdzie dwóch członków obecnej kadencji: Jacek Fotek, który pozostanie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. finansów (CFO) oraz Dariusz Kułakowski, który obejmie stanowisko Członka Zarządu ds. informatyki (CIO). Do Zarządu GPW wejdą także dwie nowe osoby, od lat związane z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadające doświadczenia zawodowe na rynku kapitałowym. Są to Izabela Olszewska jako Członek Zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży (CSO) oraz Piotr Borowski, który został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO).

W przypadku dwóch nowych Członków Zarządu decyzja Rady Giełdy wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy, jednak nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 r.

Na czele Zarządu GPW nowej kadencji w roli Prezesa stanie Marek Dietl, powołany przez Walne Zgromadzenie GPW 23 kwietnia 2018 r.

Skład Zarządu GPW nowej kadencji:

Marek DIETL

– jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 1999-2008 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher&Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych, komitetach inwestycyjnych (selekcyjnych), m.in. Atende, Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań, Mercator Medical, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jacek FOTEK

– jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University od Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku Rozwoju. W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland), a wcześniej dyrektor Departamentu Skarbu i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999-2002 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a później – dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management, m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu BondSpot. W okresie 2012-2013 – prezes zarządu Invista DM.

W grudniu 2016 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełni funkcję CFO oraz członka zarządu odpowiedzialnego za rozwój i sprzedaż.

We wrześniu 2017 r. został powołany przez Ministra Finansów w skład Komisji Nadzoru Audytowego. W przeszłości członek wielu rad nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016), BondSpot  (2012-2013), IAiR  (2014-2016). Od 1997 r. wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 wykładowca Gdańskiej Akademii Bankowej, a w latach 2010 – 2013 wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 r. członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland). Absolwent licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym i pieniężnym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem.

Dariusz KUŁAKOWSKI

– jest absolwentem Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz na Politechnice Warszawskiej.

Ukończył wiele kursów specjalistycznych o tematyce związanej z zarządzaniem IT oraz  prowadzeniem projektów. Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

Przez większość swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych pracował w latach 1993-2001, początkowo na stanowisku Kierownika Zespołu Systemów Giełdowych (do 1999 r.), następnie Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki (do 2001 r.).

W latach 2001-2003 Dariusz Kułakowski pełnił funkcję Dyrektora Biura Integracji Informatyki w PZU  odpowiadając za wdrożenie Strategii Informatycznej Grupy oraz integrację w obszarze IT.

W latach 2003-2006 został zatrudniony na stanowisku Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nadzorując wszystkie departamenty informatyczne jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

W latach 2006-2013 rozpoczął ponownie pracę na GPW na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii i odpowiadał bezpośrednio za nadzór nad Pionem Informatyki, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektami (m.in. wdrożenie systemu transakcyjnego UTP).

Do składu Zarządu Giełdy został powołany we wrześniu 2013 r. i jest odpowiedzialny głównie za obszar IT.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.

Izabela OLSZEWSKA

– jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. rozwoju.

Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Piotr BOROWSKI

– jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął jako makler giełdowy, w latach 1991-2006 pracował w bankach i domach maklerskich na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, w tym od 1993 r. do 2006 r. związany był z Grupą Kredyt Banku i KBC N.V., gdzie pełnił funkcje Dyrektora Inwestycyjnego Domu Maklerskiego Kredyt Banku, Zastępcy Dyrektora Generalnego KBC Securities N.V. Oddział w Polsce oraz Audytora Rynków Finansowych w KBC N.V. w Brukseli. W latach 1997-2007 był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

W latach 2007 – 2016 roku pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. pełniąc funkcje Dyrektora Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Relacji Inwestorskich i Analiz, Rozwoju Rynku Kasowego, ponadto reprezentował GPW w Komitecie Zarządzającym (Management Committee) Federacji Europejskich Giełd Instrumentów Finansowych (Federation of European Securities Exchanges) w Brukseli.

Od 2017 r. prowadzi własną działalność doradczą w zakresie relacji inwestorskich i rynków kapitałowych, od lutego 2018 r. współpracuje z brytyjską firmą doradczą BTA Consulting Ltd jako konsultant przy projektach doradczych związanych z rozwojem rynków kapitałowych.