Grupa Enel, właściciel Enel X, zamierza do 2030 roku zainwestować 190 miliardów euro

Francesco Starace
Francesco Starace, CEO i General Manager w Enel Group

Enel, globalna firma energetyczna działająca w 33 krajach, właściciel największego na polskim rynku agregatora usług DSR Enel X, przedstawiła swoje plany na najbliższe lata. Do roku 2030 Grupa zainwestuje 190 miliardów euro, w tym 17 mld euro do 2023 r. w rozwój segmentu energii ze źródeł odnawialnych. 

Na konferencji poświęconej planom Grupy Enel zostały przedstawiona długofalowa strategia biznesowa sięgająca 2030 roku oraz strategiczny plan rozwoju na najbliższe dwa lata. W ciągu 10 lat Grupa spodziewa się zrealizować inwestycje w wysokości 190 miliardów euro pobudzając tym samym światowe trendy na rynku energetycznym, takie jak dekarbonizacja, elektryfikacja konsumpcji i digitalizacja usług na rynku energetycznym. Pozwoli to realizować zrównoważoną strategię Grupy oraz budować rentowność w średnim i długim okresie.

Pozycja lidera w branży i droga Grupy Enel do stania się w pełni cyfrową firmą umożliwiają w tym czasie wdrażanie dwóch modeli biznesowych: tradycyjnego, zwanego „Ownership” (właścicielski), w którym rozwiązania digitalowe  wspierają rentowność tradycyjnych inwestycji oraz „Stewardship” (zarządzanie), czyli  innowacyjny model, w którym rozwiązania digitalowe pobudzają rozwój biznesu oraz ważna staje się współpraca z innymi organizacjami czy przedsiębiorstwami w wypracowywaniu nowoczesnych rozwiazań.  Grupa planuje zainwestować bezpośrednio około 150 miliardów euro poprzez model biznesowy „Ownership” i około 10 miliardów euro poprzez model biznesowy „Stewardship”.

Dzięki nowej strategii wyznaczamy kierunek na następne 10 lat, mobilizując tym samym 190 miliardów euro w inwestycjach. Inwestycje pozwolą nam realizować nasze cele w tej dekadzie pełnej możliwości. Realizacja tej wizji wymaga wykorzystania naszej wyraźnej przewagi na rynku w sferze użyteczności w jej trzech głównych filarach. Po pierwsze, jesteśmy globalnym liderem pod względem produkcji energii odnawialnej. Po drugie zarządzamy globalnymi rozwiązaniami sieciowymi, w którym nasz model operacyjny napędza poprawę jakości, odporności, wydajności i elastyczności. Wreszcie, mając największą liczbę klientów na świecie, którym zapewniamy innowacyjne usługi i zintegrowane oferty. Przez całą dekadę będziemy umacniać tworzenie trwałej wspólnej wartości dla wszystkich interesariuszy, która jest również postrzegana poprzez atrakcyjne wynagrodzenie dla naszych akcjonariuszy – mówi Francesco Starace, CEO i General Manager w Enel Group.

Rozwój w najbliższych latach

Zgodnie z planami przedstawionymi przez Grupę Enel, do 2023 roku planowane są inwestycje bezpośrednie za około 40 miliardów euro, z czego około 38 miliardów euro poprzez model biznesowy „Ownership” i około 2 miliardy euro poprzez model biznesowy „Stewardship”, jednocześnie uzyskując około 8 miliardów euro od stron trzecich.

Ponad 90 proc. skonsolidowanych inwestycji Enel będzie zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ponadto, zgodnie ze wstępnymi obliczeniami Enel, od 80 do 90 proc. skonsolidowanych nakładów inwestycyjnych Grupy zostanie dostosowanych do kryteriów regulacji UE dotyczących znaczącego wkładu w łagodzenie zmiany klimatu.

Z 40 mld euro ponad połowa jest przeznaczona na globalne wytwarzanie energii, a około 17 miliardów euro na odnawialne źródła energii, co sprawi, że całkowita zainstalowana skonsolidowana moc ze źródeł odnawialnych do 2023 r. wyniesie 60 GW (33 proc. więcej w porównaniu do 2020 r.). Grupa nadal będzie jednym z istotnych elementów światowej dekarbonizacji sektora energetyki. W rezultacie, emisje CO2 Grupy mają spaść o ponad 30 proc. do 2023 r. To z kolei umożliwi Grupie osiągnąć swój cel dekarbonizacji do 2030 r. polegający na redukcji o 80 proc. emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 2017 r.

Według szacunków, wskaźnik EBITDA dla całej Grupy wyniesie od 20,7 do 21,3 mld euro w 2023 r., co oznacza 5-6 proc. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR). Oczekuje się, że dochód zwykły netto wyniesie od 6,5 do 6,7 mld euro w 2023 r., co z kolei oznacza daje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu rzędu 8-10 proc., również dzięki ciągłej optymalizacji zarządzania finansami Grupy.

Enel w Polsce

Grupa Enel to jeden z największych na świecie dystrybutorów i wytwórców energii elektrycznej oraz największy producent energii ze źródeł odnawialnych na świecie działający w 33 krajach na 5 kontynentach, właściciel działającej na polskim rynku spółki Enel X Polska, agregatora usług DSR. – Solidne wyniki finansowe– pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – potwierdzają słuszność strategii i stabilność finansową Grupy Enel na całym świecie w zakresie korzystania z programów DSR, które stanowią kluczowy element budowania stabilności sieci. Zaufali nam klienci przemysłowi i komercyjni, włączając do programów ponad 18000 obiektów. W Polsce działamy od 2017 roku, oferując możliwość udziału w programach DSR, aby wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizując naszą strategię staliśmy się największym agregatorem na rynku DSR, ale mamy ambitne plany dalszego wzrostu, aby rozwijać naszą działalność w tym dynamicznie rosnącym segmencie rynku, wspierając naszych klientów w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, dekarbonizacji, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań związanych m.in. z elektryfikacją czy digitalizacją w energetyce. Dzięki wdrażaniu takich rozwiązań mogą oni zwiększać swoją konkurencyjność – mówi Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X Polska.