Grupa Mercator Medical S.A. po I kwartale 2016

Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.
Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Krakowski producent rękawic medycznych bardzo dobrze rozpoczął 2016 rok. Opublikowany w dniu 16 maja 2016 roku skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku potwierdza widoczną już wcześniej korzystną dynamikę wyników Grupy Mercator Medical S.A.

W I kwartale 2016 Grupa Kapitałowa Mercator Medical odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży r/r wynoszący ponad 24%. Zwiększyły się zarówno przychody ze sprzedaży towarów, nabywanych od dostawców zewnętrznych, jak i rękawiczek produkowanych we własnym zakładzie produkcyjnym w Tajlandii.

Dynamika sprzedaży towarów wyniosła +22%, a w najważniejszym segmencie rękawic diagnostycznych sprzedaż ilościowa wzrosła o prawie 20%. Dzięki zakończonej rozbudowie fabryki rękawic medycznych w Tajlandii przychody ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej fabryki wzrosły r/r o ponad 28%.

EBITDA osiągnęła wartość 6 mln zł i wzrosła r/r o 0,9 mln zł (tj. 17,9%). Rentowność EBITDA jako % sprzedaży wyniosła 10,1%.

Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.
Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Znaczące wzrosty sprzedaży odnotowano przede wszystkim w Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i RPA. W Stanach Zjednoczonych realizowane są głównie dostawy pełno kontenerowe produktów pochodzących z zakładu w Tajlandii. W roku 2016 dotarliśmy również na nowe rynki, tj. Kazachstan i Szwecja. Jesteśmy przekonani, że pojawią się kolejne nowe miejsca, do których dotrzemy z naszymi produktami – mówi Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu.

Na przełomie roku 2015 i 2016 skład Grupy powiększył się o czeską spółkę zależną Mercator Medical s.r.o z siedzibą w Brnie, która rozpoczęła w I kwartale br. działalność operacyjną – do tej pory sprzedaż w regionie Czech i Słowacji była prowadzona z Polski. Grupa Kapitałowa Mercator Medical konsekwentnie rozwija sieć dystrybucyjną, buduje relacje z klientami oraz zwiększa dostępność towarów w magazynach, co pozwala jej na umocnienie swojej pozycji na rynku polskim oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Pracowaliśmy nad dotarciem do nowych klientów oraz rozszerzeniem zakresu współpracy z dotychczasowymi odbiorcami. Efekty są korzystne, czego dowodzą przedstawione wyniki sprzedaży. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez wytrwałych, długoletnich i konsekwentnych działań zmierzających do budowy zaufania do spółki Mercator Medical wśród naszych Klientów oraz do budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. – dodaje Leszek Michnowski. Grupa planuje dalszą rozbudowę fabryki w Tajlandii poprzez budowę 8 nowych linii do produkcji rękawic o łącznej wydajności około 150 mln sztuk rękawic miesięcznie. Przewidywany koszt inwestycji szacowany jest na około 107 mln zł. Spółka zależna w Tajlandii zawarła w marcu 2016 r. umowy kredytowe, których celem jest finansowanie tej inwestycji.

Nowy projekt będzie owocował wzrostem wydajności zakładów należących do Mercator Medical Thailand Ltd.  ze 100 do 250 mln sztuk rękawic miesięcznie oraz zwiększeniem zatrudnienia do ponad 800 osób. Grupa Mercator Medical umocni swoją pozycję jako globalny producent rękawic – mówi Leszek Michnowski.