Grupa Śnieżka: spadek sprzedaży w I kwartale 2024 r., ale długoterminowy optymizm

Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA
Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA
  • Grupa Śnieżka wypracowała w I kwartale 2024 roku 172,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 14,5%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 26,3 mln zł, a zysk netto 10,6 mln zł, czyli odpowiednio o 29,8% i 38,7% mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
  • Spadek wyników to konsekwencja umocnienia złotego względem forinta i hrywny oraz wdrażania zmian w modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce. W perspektywie długoterminowej rozszerzenie modelu dystrybucji stanowi jednak ważny krok w dalszym rozwoju Grupy i budowaniu jej przewag konkurencyjnych.
  • Spółka 29 maja wypłaci blisko 40 mln zł dywidendy, tj. 3,17 zł na jedną akcję. Łącznie, uwzględniając najbliższą wypłatę, od debiutu na GPW do akcjonariuszy trafiło już 544,2 mln zł.

Rozszerzenie modelu dystrybucji katalizatorem wzrostu w długim terminie

Od początku 2024 roku wdrożyliśmy zmiany w modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce. Wybrane punkty handlowe, które do tej pory były obsługiwane pośrednio przez dystrybutorów, mogą teraz jednocześnie dokonywać zakupów bezpośrednio w Grupie Śnieżka. Rozszerzenie modelu było możliwe dzięki zrealizowanym inwestycjom w Centrum Logistyczne oraz systemy IT.  Wprowadzona zmiana na rynku niezależnym miała negatywny wpływ na wyniki Grupy w I kwartale br. Trend ten może być widoczny także w kolejnych kwartałach 2024 r., jednak począwszy od kwietnia nie obserwujemy negatywnego wpływu rozszerzenia modelu na przychody. W perspektywie długoterminowej zmiana ta stanowi ważny krok w dalszym rozwoju Grupy i budowaniu jej przewag konkurencyjnych – komentuje Piotr Mikrut, Prezes Zarządu Śnieżka SA.

Na obniżenie zyskowności Grupy, oprócz spadku sprzedaży, wpływ miał wzrost kosztów ogólnego zarządu o 21,2% rok do roku oraz kosztów sprzedaży o 8,0% rok do roku. Marża EBITDA w I kwartale 2024 roku wyniosła 15,3%, co oznacza spadek rok do roku o 3,3 p.p. Jednocześnie, dzięki spadkowi kosztów wytworzenia o 23,6% Grupa wypracowała 48,4% marży brutto ze sprzedaży, czyli o 6,2 p.p. więcej rok do roku.

Wartość sprzedaży krajowej osiągnęła 124,4 mln zł, czyli o 16,1% mniej rok do roku, stanowiąc 72,2% skonsolidowanych przychodów. W Ukrainie Grupa odnotowała zwiększenie przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż na tym rynku wyniosła 18,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13,8% wobec I kwartału 2023 roku. Natomiast na Węgrzech przychody spadły o 14,8% rok do roku osiągając wartość 23 mln zł.

Na koniec marca 2024 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 1,88 w porównaniu z 2,72 rok wcześniej.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka:

  okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 roku okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 roku Zmiana (r/r)
Przychody ze sprzedaży 172 275 201 405 -14,5%
Koszt własny sprzedaży 88 950 116 456 -23,6%
Koszty sprzedaży 35 827 33 163 8,0%
Koszty ogólnego zarządu 29 950 24 716 21,2%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (587) 470 -224,9%
Wynik na działalności finansowej (4 235) (6 211) -31,8%
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 44 (2) -2300,0%
Zysk brutto 12 770 21 327 -40,1%
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 16 961 27 540 -38,4%
Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 26 312 37 479 -29,8%
Podatek dochodowy 2 210 4 100 -46,1%
Wynik netto, w tym 10 560 17 227 -38,7%
zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 931 16 310 -39,1%

Ponad 0,5 mld zł dywidendy wypłaconej w historii Grupy

Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia FFiL Śnieżka SA, które odbyło się 26 kwietnia 2024 r. akcjonariusze spółki podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 r. w łącznej kwocie 39 998 356,26 zł, tj. w wysokości 3,17 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy był 15 maja 2024 r., a jej wypłata nastąpi 29 maja 2024 r. Od debiutu na GPW do akcjonariuszy spółki, uwzględniając najbliższą wypłatę, trafiło dotychczas 544,2 mln zł.

Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych, systematycznie dzielimy się zyskami z akcjonariuszami. Łączna suma wypłaconych dywidend, z najnowszą transzą zaplanowaną na 29 maja, przekracza 0,5 mld zł. Jest to wyraz naszego dążenia, aby również akcjonariusze byli beneficjentami dynamicznego wzrostu firmy i czerpali realne korzyści z naszego wspólnego sukcesu. Pomimo trudności obserwowanych w I kwartale br. z optymizmem patrzymy w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że rozszerzenie modelu dystrybucji w długim terminie będzie wartością dodaną, podobnie jak dalszy rozwój oferty produktowej w pozostałych kanałach sprzedaży – podsumowuje Piotr Mikrut.