Grupa Trinity S.A. zawarła Term Sheet w sprawie nabycia 100% akcji spółki Personnel Service S.A.

Tomasz Hanczarek
Tomasz Hanczarek

Grupa Trinity S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2013 r., podpisała Term Sheet w sprawie nabycia 100% akcji spółki Personnel Service S.A. Spółki ustaliły, że do 31 stycznia 2022 r. podpiszą umowę inwestycyjną, które określi najważniejsze parametry transakcji.

Zgodnie z podpisanym Term Sheet spółki wybrały drugi ze scenariuszy opisanych w liście intencyjnym, tj. nabycie przez Grupa Trinity S.A. od akcjonariuszy Personnel Service S.A. akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Personnel Service S.A. Zapłata ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji będzie płatna w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na akcjonariuszy Personnel Service S.A. określonej liczby akcji wyemitowanych przez Grupa Trinity S.A., z jednoczesnym utrzymaniem Personnel Service S.A. jako spółki zależnej od Emitenta. Uzgodniono również, że przed dokonaniem przez aktualnych akcjonariuszy Personnel Service S.A. zbycia akcji na rzecz Grupa Trinity S.A., Personnel Service S.A. dokona podwyższenia kapitału zakładowego i zaoferuje akcje nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej inwestorowi lub grupie inwestorów, którzy następnie przystąpią wraz z dotychczasowymi akcjonariuszami do zbycia akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Personnel Service S.A. na rzecz Spółki. Zarząd Grupa Trinity S.A. ocenia, że potencjalna transakcja może przynieść wiele korzyści Spółce i może wpłynąć bardzo pozytywnie na jej wyniki finansowe i wartość.

„Podpisanie Term Sheet z Personnel Service S.A. i jej akcjonariuszami otwiera kolejny etap prac nad przeprowadzeniem transakcji. Wybraliśmy wspólnie drugi wariant określony w podpisanym w październiku br. liście intencyjnym, a więc zakup akcji stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Personnel Service S.A. Wierzę, że włączenie w nasze struktury tego podmiotu może przełożyć się na wzrost wartości Spółki i całej Grupy.” – wyjaśnia Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Grupa Trinity S.A.

Stosunek wymiany zbywanych akcji Personnel Service S.A. na akcje nowej emisji Grupa Trinity S.A. zostanie ustalony przez Zarządy spółek w oparciu o wyceny Personnel Service S.A. oraz Spółki. Wartości obu spółek oraz parytet wymiany określone zostaną w treści umowy inwestycyjnej, której zawarcie nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r. Uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową Grupa Trinity S.A. i Personnel Service S.A. Spółki ustaliły także, że negocjacje na zasadzie wyłączności potrwają nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Personnel Service to lider zatrudnienia personelu z zagranicy oraz wiodąca firma outsourcingowa w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Obecnie przychody netto firmy sięgają prawie 600 mln zł, a zysk EBITDA to 18 mln zł. Spółka spodziewa się dynamicznego wzrostu w ciągu najbliższych kilku lub nawet kilkunastu lat. Sprzyjać temu będzie rozwój produkcji przemysłowej w Polsce, która wciąż jest najważniejszym rynkiem dla Personnel Service, korzystne położenie geograficzne naszego kraju, a  także wieloletnie doświadczenie w HR zarówno akcjonariuszy, jak i menedżerów spółki.

Liczymy na to, że już w przyszłym roku kapitalizacja naszej firmy sięgnie 1 mld zł. Rynkowa wycena przedsiębiorstwa jest zresztą jednym z powodów, dla których udajemy się na giełdę. To będzie najbardziej miarodajna ocena naszej ciężkiej pracy w ciągu pięciu lat od kiedy powstał Personnel Service. Giełda daje ponadto łatwiejszy dostęp do finansowania, co wobec mocnego wyjścia spółki na rynki zagraniczne może mieć już wkrótce ogromne znaczenie. Tylko w mijającym roku dokonaliśmy ekspansji wchodząc na rynki Niemiec, Francji, Belgii, Holandii oraz Finlandii – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Personnel Service S.A.

Grupa Trinity S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od kwietnia 2013 r. Po trzech kwartałach br. jej zysk netto przekroczył 2,09 mln zł.