Jak przygotować się do starzenia społeczeństwa?

starszy człowiek

O konieczności wykorzystania potencjału seniorów i ich potrzebach oraz o polityce rządu w perspektywie zmian demograficznych mówiła 27 listopada br. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Podczas wykładu „Silver Economy czyli zaspokojenie potrzeb seniorów” (pojęciem Silver Economy określa się system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby) wiceminister Leszczyna wyjaśniała, jak na przestrzenie ostatnich lat zmienia się postrzeganie starości. Obowiązujące do niedawna utożsamianie starości z osiągnięciem konkretnego wieku (np. 65 lat) coraz bardziej staje się nieaktualne. Starzenie się jest procesem, a więc nie następuje w krótkim odcinku czasu.

I tak wyniki największego badania polskich seniorów przeprowadzonego w ostatnich latach (PolSenior) wskazują, że wśród osób w wieku 65-74 lata 98 proc. seniorów jest sprawnych, a wśród ludzi 85-letnich i starszych osoby niesamodzielne stanowią niespełna 13 proc. Jednak w wyniku procesów demograficznych do starości społeczeństwa muszą przygotować się władze na szczeblu rządowym i samorządowym. Do 2035 r. bowiem udział osób w wieku 65 lat i więcej w polskim społeczeństwie zbliży się do 25 proc., co wymaga niezbędnych przygotowań o charakterze prawnym, instytucjonalnym i finansowym.

Izabela Leszczyna przypomniała, że rząd przyjął 24 grudnia 2013 r. trzy strategiczne dla polityki senioralnej dokumenty: „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020″, „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020″ oraz Program „Solidarność Pokoleń” (dotyczący zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+). Także premier Ewa Kopacz podczas październikowego expose podkreślała, jak ważne miejsce w polskiej tradycji zajmuje troska o ludzi starszych i zapowiedziała ważne zmiany pod ich kątem. To m.in. stworzenie instytucji dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną czy ofertę ciekawego spędzenia czasu oraz Instytutu Geriatrii, czyli specjalnego ośrodka leczenia i opieki nad osobami starszymi. Powołanie takiej instytucji umożliwi też wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów.

Wiceminister Leszczyna dodała także, że na waloryzację emerytur w 2015 r. przewidziano 3,8 mld zł.