JR HOLDING S.A. po I kwartale 2016 r.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zanotowała 11,74 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2016 r. Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych jest rezultatem realizacji nowej Strategii Rozwoju i prowadzeniem aktywnej działalności inwestycyjnej przez Emitenta.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała w 1 kw. 2015 r. zysk netto w kwocie 630 tys. zł, więc tegoroczny wynik finansowy pokazuje istotną progresję oraz świadczy o słuszności przyjętej polityki inwestycyjnej. Kluczowy wpływ na wysokość wypracowanego zysku netto w minionym kwartale miało połączenie notowanej na rynku NewConnect Spółki Columbus Capital S.A. ze Spółką Columbus Energy S.A., która działa w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent zaksięgował dzięki temu przychody finansowe w wysokości 21,58 mln zł.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

„Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w 1 kw. 2016 r. pokazują wyraźnie, że rozszerzenie naszej dotychczasowej działalności opartej głównie na branży nieruchomości komercyjnych i wejście w segment inwestycyjny było trafnym kierunkiem rozwoju. Liczymy, że Columbus Energy S.A., która zakończyła już proces połączenia z Columbus Capital S.A., będzie kontynuowała bardzo dynamiczny rozwój i wypracowywała coraz lepsze wyniki finansowe, co przełoży się na wzrost jej wartości. Zgodnie z przyjętą przez JR HOLDING S.A. nową Strategią Rozwoju cały czas penetrujemy rynek i poszukujemy interesujących projektów inwestycyjnych, które pozwolą nam osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu z zainwestowanych środków.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Przedstawiona przez Emitenta w marcu br. nowa Strategia Rozwoju zakłada jego większą koncentrację na działalności inwestycyjnej oraz rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych w bardzo perspektywicznych branżach, przy uwzględnieniu szczegółowej oceny bezpieczeństwa finansowego dokonywanych inwestycji. Podstawowym segmentem biznesowym Spółki pozostanie nadal nabywanie oraz wynajmowanie  nieruchomości komercyjnych. Jednak działalność ta zostanie znacząco rozbudowana o kolejne inwestycje w branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz o nowe projekty inwestycyjno-budowlane. JR HOLDING S.A. ma zamiar realizować nowe przedsięwzięcia deweloperskie w zakresie budowy biurowców klasy business, a także budownictwa mieszkaniowego.

„Prowadzone przez nas działania mające na celu rozwój segmentu inwestycyjnego przynoszą oczekiwane rezultaty. Oczywiście, chcemy być nadal aktywni w branży nieruchomości, o czym świadczy zawarte porozumienie inwestycyjne w zakresie planowanej budowy osiedla mieszkaniowego w Słomnikach k. Krakowa o łącznej powierzchni ok. 15 tys. PUM. Wartość tego projektu jest szacowana na mniej więcej 100 mln zł, co pokazuje jego skalę. W ostatnim czasie objęliśmy również 40% akcji w bardzo innowacyjnej i perspektywicznej spółce StepCloser S.A. Mam nadzieję, że realizowane przedsięwzięcia będą prowadziły do ciągłej poprawy wyników finansowych Spółki. Nasze długoterminowe plany rozwoju przewidują złożenie w przyszłym roku Prospektu Emisyjnego do KNF-u i zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.” – zakończył Ciszewski.

StepCloser S.A. realizuje obecnie plan dynamicznego rozwoju oraz promocji programu karty StepCloser i posiada na ten cel środki w wysokości 2 mln zł. Zostaną one wykorzystane przede wszystkim do zbudowania i wdrożenia aplikacji oraz do rozszerzania struktury handlowej na terenie całej Polski. Spółka zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie dystrybucję 1 mln kart oraz pozyskać 10.000 firm, które przystąpią do Programu StepCloser. Długoterminowym celem StepCloser S.A. pozostaje osiągnięcie wysokiej dynamiki wzrostu i skali działalności, a także wejście na rynek NewConnect.

JR HOLDING S.A. zakończyła 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4,58 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio: 2,59 mln zł zysku netto oraz 4,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Spółka od października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 26 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.