Wyniki Grupy Enea za I kwartał 2016 r.

0
Mikołaj Franzkowiak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.
Mikołaj Franzkowiak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Enea wypracowała  2.937 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, tj. o 20,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 31,3 proc. r/r, wyniosła 668 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł, czyli o 9,4 proc. wyższym niż w I kwartale 2015 r.

W okresie styczeń – marzec 2016 r. najwyższa EBITDA, 305 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. W tym obszarze miał również miejsce najwyższy przyrost EBITDA, o 32 mln zł, w stosunku do I kwartału 2015 r. (wzrost o 11,9 proc.). Wynik EBITDA obszaru wytwarzania, po wzroście o 27 mln zł (15,4 proc. r/r), ukształtował się na poziomie 204 mln zł. Niesprzyjająca sytuacja na rynku energii elektrycznej wpłynęła na wynik obszaru obrotu, który w I kwartale br. wygenerował EBITDA w wysokości 18 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została w IV kwartale 2015 r. rozszerzona o obszar wydobycia, który w okresie styczeń – marzec 2016 r. wypracował 150 mln zł EBITDA.

Mikołaj Franzkowiak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.
Mikołaj Franzkowiak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.

Patrząc na wymagającą sytuację w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, która wpływa na wszystkich uczestników rynku, nasze wyniki trzeba ocenić pozytywnie. Zwiększamy produkcję i wolumen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, aktywnie działamy na rynkach hurtowych, szybciej przyłączamy Klientów w dystrybucji. Wprowadzamy nowe produkty dla Klientów indywidualnych i dynamicznie rozwijamy handel gazem – podkreślił Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Od 2014 r. Grupa konsekwentnie realizuje program redukcji kosztów, który zakłada w 2016 r. oszczędności na poziomie 362 mln zł. W I kwartale wykonano 24 proc. tegorocznego planu.

Dobry pierwszy kwartał Bogdanki 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 421 mln zł, które były o 1,8 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednocześnie poprawiły się pozostałe kluczowe wyniki finansowe: EBIT wyniósł 79 mln zł (wzrost o 63,8 proc. r/r), EBITDA 173 mln zł (wzrost o 20,0 proc. r/r), a zysk netto 54 mln zł (wzrost o 66,6 proc.). Osiągnięcie dobrych wyników było możliwe dzięki elastyczności działania oraz konsekwentnej realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku programu optymalizacji nakładów inwestycyjnych i redukcji kosztów. Koszt własny produkcji sprzedanej został zredukowany o 39 mln zł (tj. o 10,3 proc.) w stosunku do I kwartału ub.r., zaś całkowite koszty produkcji o 25 mln zł (tj. o 6,4 proc.). W efekcie poprawie uległy wskaźniki rentowności. Marża EBITDA kształtowała się na ponadprzeciętnym poziomie 41,2 proc. (wobec 33,7 proc. w tym samym okresie rok wcześniej). Warto jednak podkreślić, że wpływ na to miało zwiększenie poziomu produkcji i zapasów w I kwartale tego roku. W efekcie utrzymanie się wskaźników rentowności na tak wysokim poziomie w kolejnych kwartałach wydaje się mało prawdopodobne.

W I kwartale br. produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 2,3 mln ton (o 17,3 proc. więcej w ujęciu rok do roku), a sprzedaż 2,2 mln ton (wzrost o 12,2 proc). Długość wykonanych w tym okresie wyrobisk korytarzowych wyniosła 6,4 km i była większa o 23,1 proc. w porównaniu z I kwartałem 2015 r. Łączne wydatki poniesione na nowe wyrobiska i modernizację istniejących opiewały na blisko 45 mln zł.

Czytaj również:  Vivid Games zrealizował prognozy na 2019 r.

Zwiększenie produkcji i sprzedaży węgla pozwoliło Bogdance na umocnienie pozycji rynkowej w I kwartale 2016 r.. Udział w dostawach surowca do energetyki zawodowej w tym okresie wynosił 25,5 proc. (w I kwartale ub.r. było to 20,9 proc., a w całym 2015 r. 22,5 proc.). Udział w rynku węgla energetycznego ogółem wzrósł do 15,8 proc. (wobec 14,3 proc. w ujęciu rok do roku i 14,4 proc. w całym ub.r.). W I kwartale br. sytuacja na rynku węgla pozostawała trudna. Średnie ceny węgla energetycznego spadły o 10,9 proc. w porównaniu do I kwartału 2015 r., a ceny węgla sprzedawanego do energetyki zawodowej – o 11,5 proc. Na polskim rynku utrzymywała się nadpodaż węgla i wysoki poziom zapasów w kopalniach i elektrowniach. W tych bardzo niesprzyjających warunkach Bogdanka poradziła sobie dobrze dzięki elastycznej reakcji na sytuację rynkową oraz kontynuacji rozpoczętego w ubiegłym roku programu optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych.

Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki
Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki

Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową. Pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Choć wyniki za I kwartał są satysfakcjonujące, obserwujemy utrzymującą się silną presję na ceny i wolumeny sprzedaży. Nie widzimy także przesłanek, aby oczekiwać w bliskiej perspektywie zmiany obecnych trendów rynkowych. Dlatego szacujemy naszą całoroczną sprzedaż węgla na poziomie 8,5 – 9 mln ton – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki.

Nie ma rozwoju bez inwestycji

Ważnym wydarzeniem w I kwartale 2016 r. w obszarze wytwarzania było przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Baczyna o mocy 14,1 MW. W ramach dostosowywania konwencjonalnych źródeł energii do norm środowiskowych firma kontynuuje projekty inwestycyjne dotyczące instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice oraz odsiarczania w Elektrociepłowni Białystok. Trwa budowa bloku 1.075 MW – wiosną sukcesem zakończyły się próby wodna i ciśnieniowa kotła. Projekt jest zaawansowany w 83 proc.

W obszarze dystrybucji w okresie styczeń-marzec 2016 r. Enea Operator znacząco poprawiła kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa i pewności dostaw. W stosunku do analogicznego okresu 2015 r. w przypadku przerw nieplanowanych wskaźnik SAIDI spadł aż o 71 proc., a SAIFI – o 50 proc. Wskaźniki przerw planowanych spadły odpowiednio: SAIDI – o 26 proc. i SAIFI – o 22 proc.

W I kwartale 2016 r. Enea zakończyła proces migracji danych Klientów do nowego, centralnego systemu bilingowego. Nowe narzędzie do kontaktu z firmą – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – jest już dostępne dla wszystkich chętnych, zarówno gospodarstw domowych, jak i firm. Spółka rozszerzyła także swoją ofertę produktową dla gospodarstw domowych o usługę ENERGIA + Fachowiec, łączącą sprzedaż energii po korzystnej cenie z usługą elektryka.

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Sieci Enei pokrywają 20 proc. kraju, w skład Grupy wchodzi także największa polska elektrownia na węgiel kamienny ‑ Elektrownia Kozienice. Lubelski Węgiel Bogdanka to z kolei najbardziej efektywne przedsiębiorstwo górnicze w Polsce. Enea jest głównym odbiorcą produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca węgla dla aktywów wytwórczych koncernu. Obie firmy są notowane na warszawskiej giełdzie. Jesienią 2015 r. Grupa Enea stała się właścicielem łącznie 66 proc. akcji LW Bogdanka.