Komentarz Prezesa Mostostal Warszawa S.A. Andrzeja Goławskiego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

0
Andrzej Goławski – Mostostal Warszawa.
ANDRZEJ GOŁAWSKI - MOSTOSTAL WARSZAWA SA FOT. BRUNO FIDRYCH
Andrzej Goławski – Mostostal Warszawa.
ANDRZEJ GOŁAWSKI – MOSTOSTAL WARSZAWA SA
FOT. BRUNO FIDRYCH

Grupa Mostostal Warszawa w 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, zanotowała zysk brutto w wysokości 26,9 mln zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 5,0 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za rok 2017 w stosunku do roku 2016 spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, a także niższą niż oczekiwano kontraktacją w latach wcześniejszych. Ponadto, na osiągnięte wyniki znaczący wpływ miały zdarzenia jednorazowe takie jak spisanie części aktywa z tytułu podatku odroczonego i utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności od Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w związku z przegranym sporem przed Sądem Arbitrażowym, a także rozpoznanie aktywa praktycznie pewnego na tle postępowań sądowych obejmujących roszczenia Spółki. Ponadto, działając na podstawie wydanej w 2017 roku rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie  dokonania ponownego przeglądu zaksięgowanych przez Spółkę przychodów z tytułu roszczeń oraz dokonania właściwej korekty sprawozdań finansowych, przeprowadziliśmy analizę wszystkich sporów sądowych i arbitrażowych z udziałem Spółki. W rezultacie tych czynności, stosując się do rekomendacji, dokonaliśmy istotnej aktualizacji kwot uznanych uprzednio za przychód. Nie zmienia to jednak podejścia Mostostalu Warszawa w zakresie dochodzenia roszczeń wcześniej rozpoznanych, czy to w drodze negocjacji, czy też w ramach toczących się sporów. Naszym celem jest odzyskanie wszystkich należności. Każda otrzymana z nich kwota wpłynie pozytywnie na sprawozdania finansowe w przyszłości.

Obecnie Grupa odbudowuje portfel zleceń. Od początku 2017 roku zawarliśmy kilkanaście nowych kontraktów o łącznej wartości 1,1 mld zł. Najbardziej owocną kontraktację odnotowaliśmy w budownictwie ogólnym, gdzie zasadniczą część stanowią inwestycje mieszkaniowe (osiedla Vis á Vis Wola, apartamentowiec Mennica Residence II, Lipowe Zacisze w Pruszkowie), biurowe (budynek LPP w Gdańsku, Libra BC II w Warszawie), publiczne (Mediateka w Piotrkowie Trybunalskim, kryty basen w Bydgoszczy) oraz budynki dydaktyczne dla Politechniki Poznańskiej i AGH. Realizujemy również nowe zadania w sektorze ochrony środowiska. Są to modernizacje oczyszczalni w Krośnie i w Otwocku. Portfel Grupy wypełniają kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Systematycznie uzupełniany portfel zamówień pozwoli na dalszy, stabilny rozwój Grupy.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do ubiegłego roku i nadal jest dla nas bardzo korzystny. Tylko 29 mln zł z 222 mln zł to kredyty bankowe i leasing (17 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki – Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na koniec 2017 roku kapitał własny ogółem Grupy Mostostal Warszawa wyniósł 139 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.552 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku.

Naszym celem na rok 2018 jest dalszy wzrost portfela zamówień i poprawa wyników finansowych. Ten cel chcemy zrealizować poprzez konsekwentny rozwój wszystkich obszarów biznesowych.