Komisja Europejska zaakceptowała Tarczę Finansową dla mikro, małych i średnich firm

  Przedstawiamy kluczowe informacje o rozwiązaniach, które mają na celu wsparcie w zachowaniu płynności finansowej MŚP

  komisja europejska

  W dniu 27 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała Tarczę Finansową dla mikro, małych i średnich firm. Zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji Komisji, Beneficjentem wsparcia może być podmiot posiadający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a beneficjent rzeczywisty pomocy nie może mieć rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych.

  To kolejna forma wsparcia podmiotów z sektora MŚP, obok obowiązujących od początku kwietnia rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej wprowadzających szereg rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów zatrudniających mniej, niż 250 osób, o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 milionów EUR lub rocznej sumie bilansowej poniżej 43 milionów EUR (przy analizie statusu przedsiębiorstw należy brać pod uwagę powiązania z innymi podmiotami – zarówno kapitałowe, jak i osobowe).

  W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19 wprowadzono również zmiany w dostępnych instrumentach wsparcia tej grupy firm.

  Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje o rozwiązaniach, które mają na celu wsparcie w zachowaniu płynności finansowej i kontynuacją działalności przed MŚP.

  Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość z korzystania z instrumentów wsparcia zawartych w Tarczy antykryzysowej dostępnych dla wszystkich przedsiębiorstw – w szczególności z dofinansowania wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy odroczenia terminów płatności podatków i składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej, umorzenia podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy.

  Tarcza antykryzysowa zawiera również rozwiązania adresowane wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MŚP:
  • Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia mniej, niż 50 pracowników mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie z całości składek dotyczy firm ubezpieczających mniej, niż 10 osób, a 50% wartości składek umorzonych zostanie podmiotem zgłaszającym od 10 do 49 osób może liczyć na zwolnienie z 50% składek.
  • Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
   u których nastąpił spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19 rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w okresie 60 kolejnych dni 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 60 dni roku poprzedniego.
  • Dofinansowanie może być udzielone na okres 3 miesięcy (z możliwością wydłużenia) w wysokości stanowiącej iloczyn:

  – liczby pracowników i 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,

  – liczby pracowników i 70% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,

  – liczby pracowników i 90% wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

  Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem wynagrodzenia przez okres trwania umowy.

  Wniosek o dofinansowanie składany jest w powiatowym urzędzie pracy.

  • Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 marca 2020 r. mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. złotych z Funduszu Pracy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Na wniosek przedsiębiorcy pożyczka wraz
   z odsetkami może zostać umorzona, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

  Wniosek o pożyczkę składany jest w powiatowym urzędzie pracy.

  Wszystkie wskazane powyżej instrumenty stanowią pomoc publiczną udzielaną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19) – łączna wartość wsparcia nie może przekroczyć 800 tys. EUR na jedno przedsiębiorstwo.

  Wsparcie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  • Zmiany w warunkach programu Gwarancje de minimis

  W dostępnym programie Gwarancji de minimis limit gwarancji został zwiększony z 60% do 80% kwoty kredytu oraz w przypadku kredytu obrotowego wydłużono okres gwarancji z 27 do 39 miesięcy.

  W pierwszym roku gwarancja jest udzielana bez prowizji, a dla już udzielonych odstąpiono od pobierania prowizji należnych w okresie do 31 grudnia 2020 r.

  Lista banków udzielających kredytów objętych programem dostępna jest na stronie BGK.

  • Zmiany w programie gwarancji Biznesmax

  Gwarancją w ramach programu Biznesmax, stanowiącą pomoc de minimis, mogą zostać objęte nie tylko kredyty inwestycyjne, ale także kredyty obrotowe odnawialne przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie. W tym przypadku nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowanych inwestycji i konieczność składania planu projektu inwestycyjnego. Dodatkowo, do końca 2021 r. obowiązywać będzie 5% stawka rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu.

  Lista banków udzielających kredytów objętych programem dostępna jest na stronie BGK.

  • Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

  Średnie przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii COVID-19 mogą wnioskować o udzielaną na okres do 27 miesięcy (nie dłużej, niż okres kredytu + 3 miesiące) gwarancję kredytów zapewniających płynność finansową w wysokości do 250 mln złotych (zabezpieczenie do 80% kredytu).

  Lista banków udzielających kredytów objętych programem dostępna jest na stronie BGK.

  Dodatkowo BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19.

  Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu

  • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

  Przedsiębiorca, u którego występuje deficyt płynności bieżącej, może ubiegać się o pożyczkę w celu utrzymania zatrudnienia (wartość wynagrodzeń netto), udzielaną na maksymalnie 2 lata, z karencją spłaty do 12 miesięcy.

  • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowych

  Pożyczka udzielana jest podmiotom z sektora MŚP o obrotach przekraczających 4 mln złotych, które na koniec 2019 r. osiągnęły dodatni wynik finansowy (pozytywna EBITDA i wynik netto).

  Wartość pożyczki mieścić się musi w przedziale od 800 tys. do 5 mln złotych, a okres finansowania nie może przekraczać 6 lat (z karencją spłaty wynoszącą do 15 miesięcy).

  • Leasing operacyjny

  Instrument dostępny jest dla podmiotów z sektora MŚP o obrotach przekraczających 4 mln złotych, które na koniec 2019 r. osiągnęły dodatni wynik finansowy (pozytywna EBITDA i wynik netto) i przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów na pojazdy i/lub naczepy powyżej 3,5t nie starsze, niż 3 lata. Maksymalna wartość leasingu wynosi 5 mln złotych, a okres finansowania nie może przekraczać 6 lat (łącznie z maksymalnie 12 miesięczną karencją).

  Tarcza Finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju

  Zasady udzielania pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Poniżej prezentowane są kluczowe informacje dostępne na moment przygotowania opracowania, które w oparciu o akceptację KE mogą ulec zmianie.

  Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 31 grudnia 2019 r., których obroty spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego oraz przyczyną spadku jest rozprzestrzenianie się COVID-19.

  Z pomocy mają być wykluczone podmioty, dla których spełniony będzie warunek, że Beneficjent rzeczywisty pomocy posiada rezydencję podatkową na terenie tzw. rajów podatkowych. Podmiot wnioskujący o wsparcie musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zobowiąże się do przeniesienia rezydencji w terminie 9 miesięcy od udzielenia pomocy.

  Wsparcie w ramach programu udzielane może być w formie obejmowania lub nabywania udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obli­gacji, wierzytelności, przystępowania do spółek osobowych oraz udzielania pożyczek, gwarancji i porę­czeń.

  Instrumentem finansowym w ramach programu są również subwencje, które mogą być przeznaczone na:

  – pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem nabycia innego przedsiębiorcy),

  – przedterminową spłatę kredytów (maksymalnie 25% wartości subwencji).

  Środki nie mogą zostać przeznaczone na rozliczenia z podmiotami powiązanymi (płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z wła­ścicielem).

  • Tarcza Finansowa dla Mikrofim

  Maksymalna pomoc wyliczana jest w oparciu o liczbę zatrudnionych i kwoty bazowej subwencji zależnej od poziomu spadku przychodów firmy (wg obecnych założeń od 12 do 36 tys. złotych). Oznacza to, że maksymalne wsparcie wynosić może 324 tys. złotych.

  Zwrotowi podlega 25% wypłaconej subwencji. Pozostałych 75% może zostać umorzone w przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie wg stanu na 31.12.2019 r.

  W przypadku zakończenia działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia wsparcia zwrotowi podlega cała wartość pomocy.

  • Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Wysokość wsparcia stanowić będzie 4%, 6% lub 8% przychodów w 2019 r., uzależniony od poziomu ich spadku w związku z COVID-19 w porównaniu do wartości w analogicznym okresie 2019 r. (odpowiednio minimum 25%, 50% i 75%). Szacowana maksymalna wartość subwencji to 3,5 mln złotych.

  Umorzeniu może podlegać 75% subwencji – poziom umorzenia uzależniony jest od wysokości straty gotówkowej na sprzedaży oraz utrzymania zatrudnienia.

  Wsparcie ze środków Unii Europejskiej

  • Pożyczkowy Fundusz Wsparcia Płynności

  Planowane jest uruchomienie pożyczek na pokrycie wydatków bieżących i zapewnienie płynności finansowej udzielanych MŚP w trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Wsparcie może być przeznaczone na kapitał obrotowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

  Pożyczka do 15 mln złotych ma być bezpłatna – zwracany ma być jedynie kapitał. Okres spłaty ma wynosić do 6 lat, z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie oraz wstrzymania spłaty zobowiązań na 4 miesiące.

  Za obsługę Pożyczkowego Funduszu Wsparcia Płynności odpowiadać ma Bank Gospodarstwa Krajowego.

  • Kredyt na innowacje technologiczne

  Przedsiębiorcy z sektora MŚP wdrażający innowacje technologiczne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty projektu (w zależności do wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji).

  Działania podlegające dofinansowaniu powinny umożliwić wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych, produktów, procesów lub usług,

  Z uwagi na pandemię COVID-19, wydłużono terminy naboru wniosków (do dnia 24 czerwca 2020 r.), na podpisanie umowy kredytowej (do 60 dni), na dostarczenie dokumentów niezbędnych do umowy o dofinansowanie (do 67 dni) oraz na dostarczenie dokumentacji środowiskowej (do 12 miesięcy),

  Nie obowiązuje wymóg innowacyjności efektów projektu w skali kraju i zniesiono limit wysokości przyznawanej premii technologicznej.

  • Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

  – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ogłoszono nabór projektów związanych z działaniami profilaktycznymi i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19,

  – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na dofinansowanie utrzymania miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności. Wnioski można składać do dnia 23 czerwca 2020 r.

  – Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów.