Konsolidacja płynności finansów publicznych – efekty zmian ustawowych

0
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Komunikat o efektach wejścia w życie zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwiększających efektywność wykorzystywania wolnych środków zgromadzonych w sektorze publicznym oraz środków przyjętych do depozytu sądowego.

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej zadaniem było zwiększenie efektywności zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, w tym:

  1. rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów na kolejne jednostki sektora finansów publicznych,
  2. zmiana umiejscowienia gromadzenia środków pieniężnych składanych do depozytu sądowego z rachunków sądów  w bankach komercyjnych na rachunki depozytowe Ministra Finansów otwarte w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz przyznanie Ministrowi Finansów prawa do czasowego wykorzystywania środków złożonych do depozytu sądowego.

Objęte konsolidacją jednostki sektora zobowiązane były do 28 lutego br. przenieść obsługę bankową do BGK oraz ulokować wolne środki na rachunkach Ministra Finansów. Również do 28 lutego br. na rachunki Ministra Finansów miały zostać przeniesione środki składane w depozyt sądowy (za wyjątkiem depozytów terminowych objętych okresem przejściowym).

W Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015 – 2018 założono, że w wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe 2015 r. zostaną obniżone o 4,5 mld zł (docelowo o  5,5 mld zł). Wg stanu na 10 marca br. na rachunkach Ministra Finansów ulokowano 6,65 mld zł środków, z czego:

–  w wyniku rozszerzenia zakresu konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych o nowe jednostki – 3,03 mld zł, w tym:

  •         instytucje gospodarki budżetowej: 0,23 mld zł,
  •         państwowe instytucje kultury: 0,17 mld zł,
  •         Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne: 0,23 mld zł,
  •         samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest
  • minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna: 0,93 mld zł,
  •         wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 1,46 mld zł.

–  z tytułu depozytów sądowych – 3,62 mld zł.

Zrealizowanie już w 2015 r. całego planu obniżenia potrzeb pożyczkowych w wyniku wprowadzonych zmian ustawowych wynikało głównie z  większej niż zakładana wartości depozytów sądowych ulokowanych na rachunkach Ministra Finansów – ich wartość na koniec 2014 r. wynosiła 3,4 mld zł.