KPMG w Polsce rozbudowuje zespół ESG

Zespół ESG w Dziale Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce
Zespół ESG w Dziale Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce

KPMG wzmacnia kompetencje w obszarze doradztwa ESG poprzez włączenie w swoje struktury Przemysława Oczypa – dotychczasowego Prezesa Zarządu i Partnera firmy doradczej Go Responsible, specjalizującego się w doradztwie w zakresie strategii i raportowania ESG (ang. Environmental, Social and Governance). KPMG tym samym kontynuuje poszerzanie kompleksowej oferty usług z zakresu ESG, skierowanych do przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Połączenie wiedzy i globalnego doświadczenia KPMG z ekspertyzą praktyków ESG, którzy dołączyli do firmy tworzy dla klientów KPMG wszechstronną i integralną ofertę wsparcia na każdym etapie wdrażania ESG w organizacji – od diagnozy obecnej sytuacji firmy, przez stworzenie strategii ESG i jej wdrożenie, opracowanie polityk dekarbonizacji, finansowanie, raportowanie ESG i usługi poświadczające, due diligence ESG, aż po edukację z zakresu ESG. Istotne wzmocnienie usług doradczych w zakresie ESG w ramach Działu Doradztwa Biznesowego, rozszerza kompetencje KPMG w Polsce w dziedzinie zarządzania obszarem ESG w firmach, które chcą zwiększać swoją transparentność, konkurencyjność oraz wartość dla różnych grup interesariuszy, w tym m.in. inwestorów. Dotychczasowe projekty z obszaru ESG realizowane przez KPMG dla klientów z sektora finansowego m.in. w obszarze taksonomii czy usług poświadczających pokazują, że zwiększa się świadomość firm na temat rosnących wymogów w zakresie ESG i konieczności zmian w organizacjach.

ESG to nie tylko trend, to nowy sposób myślenia o biznesie i jego oddziaływaniu na otoczenie, który coraz bardziej wpływa na światową gospodarkę i zmianę modelu działalności wielu firm. Normą staje się, że ESG powinno stanowić trzon strategii firmy, łącząc efektywność biznesową z odpowiedzialnością wobec otoczenia. Pandemia COVID-19, nowe wyzwania oraz regulacje wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej dodatkowo przyspieszyły ten trend. Wzmocnienie kompetencji KPMG w Polsce w zakresie ESG pozwala nam lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, którzy są świadomi, że nadanie odpowiedniego priorytetu ESG w organizacji to nie tylko szansa na rozwój i zwiększanie pozycji konkurencyjnej, ale wręcz warunek konieczny – mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, Partner i Szef Działu Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Decyzja o dołączeniu do KPMG była podyktowana chęcią rozwoju usług w zakresie ESG i możliwością bardziej kompleksowego, efektywniejszego świadczenia usług dla naszych dotychczasowych i przyszłych klientów. Z naszych obserwacji zrównoważony rozwój jest strategicznym obszarem dla biznesu, coraz więcej firm potrzebuje profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Dołączenie do tak znaczącej w obszarze konsultingu firmy pozwoli nam uzyskać międzynarodowe zaplecze, know-how oraz szersze możliwości dotarcia do klientów ze wszystkich branż – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG, w KPMG w Polsce.

Wskaźniki ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i mogą decydować o przyszłości firmy. Wskaźniki są wyłącznie wynikiem działań, które firma podejmuje i w jaki sposób postępuje. Ujawnione dane i ich przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla uchwycenia zaangażowania biznesu w ESG i udowodnienia interesariuszom odporności biznesowej i zrównoważonego rozwoju firmy.

Wiele firm w Polsce jeszcze nie rozpoczęło lub jest w początkowej fazie wdrażania ESG w swojej organizacji. Tymczasem nowe obowiązki ujawnieniowe związane z Taksonomią UE, a w dalszej perspektywie także zmiany w raportowaniu niefinansowym wprowadzone przez Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sprawiają, że konieczne jest strategiczne podejście do tego obszaru i wdrażanie najlepszych praktyk ESG. KPMG w Polsce aktywnie rozwija i doskonali zakres oferowanych usług ESG świadczonych dla firm z sektora finansowego i niefinansowego, aby mogły efektywnie zarządzać tematyką ESG w swojej działalności – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG, KPMG w Polsce.