KRRiT rozstrzygnęła konkurs na członków rad nadzorczych

KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu trzystopniowej procedury konkursowej powołała członków rad nadzorczych Radia Białystok, Radia Katowice, Radia Kraków i Radia Łódź.

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Białystok:

Piotr Fiedorczyk jest doktorem prawa, pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i radcą prawnym. W latach 1997-2003 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego spółki Radio Białystok SA, a w latach 2004-2008 przewodniczącego Rady Programowej tej spółki.

Piotr Niczyporuk jest doktorem nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, radcą prawnym i nauczycielem akademickim. Jest członkiem Komisji Praw Antycznych PAN. Jest autorem licznych monografii, publikacji, i artykułów.

Maria Niedźwiecka ukończyła Wydział Administracyjno-Ekonomiczny na Uniwersytecie w Białymstoku. Była organizatorką młodzieżowych imprez kulturalnych i działaczką ruchu studenckiego. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu – przez 10 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Marek Proniewski jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu ekonomii, polityki regionalnej, gospodarki przestrzennej,
rynków kapitałowych. Jako ekspert uczestniczy i kieruje wieloma projektami badawczymi oraz zajmuje się rozwojem społeczno-gospodarczym regionu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Katowice:

Rafał Blicharz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Studium Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge. Obecnie pracownik Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi wykłady jako specjalista w zakresie prawa gospodarczego i prawa rynku kapitałowego. Jest współzałożycielem i doradcą prawnym Stowarzyszenia Edukacja dla Przyszłości. Autor licznych publikacji, zwłaszcza w zakresie prawa rynku kapitałowego.

Mirosław Czerwiński jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia w zakresie ekonomiki handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz dziennikarstwo na Wydziale Politologii Uniwersytetu Śląskiego. Był uczestnikiem wielu międzynarodowych szkoleń i stypendiów naukowych, a także wykładowcą w Studium Menedżerskim i Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Zespołu Dydaktycznego Nauk Ekonomicznych i Prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Bogdan Marcinkowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, magistrem nauk politycznych i dziennikarstwa. Od ponad 20 lat współpracuje z katowickim radiem. Był organizatorem wielu imprez kulturalnych i muzycznych m.in. festiwali Rawa Blues, Odjazdy, Fama, Tratwa, a także koncertów. W latach 2004-2008 był wiceprzewodniczącym Rady Programowej Radia Katowice.

Wiesław Rola jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pełnił funkcję prezesa zarządu i redaktora naczelnego „Gońca Górnośląskiego”, kierownika Regionalnej Agencji Producenckiej Oddziału TVP S.A. w Katowicach, a następnie prezesa zarządu i redaktora naczelnego Radia Katowice. Dwukrotnie zasiadał w Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Kraków:

Krzysztof Gurba jest doktorem nauk humanistycznych, posiada także wykształcenie informatyczne. Ma doświadczenie dziennikarskie i redaktorskie. Działacz opozycji, założyciel i redaktor podziemnych czasopism. Obecnie zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, kierownik Katedry Dziennikarstwa i profesor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezes Instytutu Badań nad Cywilizacjami. Radny miasta Krakowa. W latach 1998 – 2002 i od 2008 r. członek Rady Programowej Oddziału TVP SA w Krakowie.

Iwona Karasek – Wojciechowicz jest doktorem nauk prawnych, zdała egzamin sędziowski obecnie jest radcą prawnym. Prowadzi działalność naukową na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywnie uczestniczy w obsłudze spółek kapitałowych, jako doradca jednej z największych krakowskich firm prawniczych i ekspert Banku Światowego. Jest organizatorem programów edukacyjnych wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz na Litwie i Ukrainie.

Stanisław Młyński ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był animatorem kultury krakowskiego środowiska akademickiego. Ma doświadczenie dziennikarza prasowego, radiowego oraz doświadczenie menedżerskie. Pracował w krakowskim i nowosądeckim oddziale „Gazety Wyborczej”. Był współtwórcą i prezesem komercyjnych rozgłośni radiowych „Echo” i „Galicja”. Były członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem Rady Społecznej Akademii Muzycznej w Krakowie i radnym sejmiku województwa małopolskiego.

Włodzimierz Okrajek jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej i Studium Prawno-Samorządowe w Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo związany z rolnictwem, jest znawcą problematyki rozwoju obszarów wiejskich, ma doświadczenie w zarządzaniu, samorządowiec. W latach 1994- 2006 członek, a następnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Radio Kraków SA.

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Łódź:

Wiesław Gołębiewski posiada wykształcenie humanistyczne. Był między innymi posłem na Sejm RP i członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, podejmował m.in. działania, które doprowadziły do rozszerzenia zasięgu nadawania programu regionalnego oddziału TVP w Łodzi. Był wiceprzewodniczącym Rady Programowej tego oddziału.

Krzysztof Jędrzejczak ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania spółkami. Praca dyplomowa dotyczyła zasad finansowania działalności regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. W latach 2000-2005 był prezesem Zarządu Radia Łódź SA, a wcześniej członkiem Rady Nadzorczej tej rozgłośni.

Józef Kobos posiada wykształcenie medyczne. Doświadczenia we współpracy z mediami zdobywał redagując czasopisma branżowe oraz współpracując m.in. z redakcją „Gazety Lekarskiej”. Kandydat posiada doświadczenia związane z kierowaniem instytucjami służby zdrowia oraz doświadczenia wynikające z pracy w samorządzie zawodowym.

Andrzej Szablewski jest ekonomistą, profesorem Politechniki Łódzkiej i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada doświadczenia związane z pracą w organach administracji państwowej m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz w pracy w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek handlowych. W pracy naukowo-dydaktycznej podejmuje zagadnienia związane z makroekonomią, i mikroekonomią finansów oraz polityką gospodarczą.