Lewiatan ocenia dyrektywę dotyczącą ładu korporacyjnego

Komisja Europejska Bruksela Belgia

Konfederacja Lewiatan popiera przyjęcie rozwiązań pozwalających na stworzenie nowoczesnych i skutecznych ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników. Poważne wątpliwości pracodawców budzą jednak niektóre propozycje przedstawione przez Komisję Europejską.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego. Zaproponowane przepisy stwarzają niebezpieczeństwo nieuzasadnionej ingerencji w sposób podejmowania decyzji w spółkach. Sprzeciw budzi także stopień szczegółowości zapisów, które w rzeczywistości mogą nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów, a jedynie nałożą dodatkowe obciążenia administracyjne na notowane firmy, inwestorów i samych akcjonariuszy. Należy liczyć się ze skutkami negatywnego wpływu regulacji na atrakcyjność i kondycję rynku regulowanego i pośrednio na ogólną sytuację gospodarczą kraju. Brak także zsynchronizowania przepisów dyrektywy z uregulowaniami sektorowymi, którym również podlegają spółki będące podmiotem projektu.

Dyrektywa zakłada wprowadzenie obowiązku zapewnienia akcjonariuszom prawa głosu w sprawie polityki wynagrodzeń w odniesieniu do dyrektorów. Spółki będą mogły wypłacać wynagrodzenie swoim dyrektorom wyłącznie zgodnie z taką polityką, po uprzednim zatwierdzeniu jej przez akcjonariuszy. Przepis określa ponadto szczegółowo wymagania, jakie powinna taka polityka spełniać. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie znajduje uzasadnienia regulacja na poziomie unijnym wymogu zatwierdzania polityki wynagrodzeń na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Decyzja czy kwestia ta powinna być regulowana w aktach prawnych czy, jak do tej pory, w kodeksach korporacyjnych, powinna być pozostawiona decyzji państw członkowskich.

Kolejnym aspektem, który nie sposób pominąć jest konstrukcja tymczasowego przyznania wynagrodzenia. Zgodnie z polskim kodeksem pracy, wynagrodzenie jest obligatoryjnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika, zatrudnionego u niego na podstawie umowy o pracę. Stanowi ono, co do zasady, podstawowe źródło utrzymania dla pracownika oraz jego rodziny. Z tego względu zasługuje na szczególną ochronę. Kodeks pracy przewiduje szereg instrumentów, które mają spełniać funkcję ochronną, między innymi: wyłączenie zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, wskazanie terminu, miejsca i czasu jego wypłaty, określenie formy wynagrodzenia za pracę, ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Nadanie mu przymiotu tymczasowości sugeruje pewien brak stałości, a nawet może przywodzić na myśl sytuację, w której możliwe będzie żądanie zwrotu wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia, co w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także zasad współżycia społecznego, wydaje się być niedopuszczalne. Konfederacja Lewiatan wskazuje więc na konieczność doprecyzowania, co należy rozumieć pod pojęciem tymczasowego przyznania pracownikowi wynagrodzenia.

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie obowiązku sporządzania raportu przedstawiającego przegląd wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów. Oprócz szczegółowej listy wymogów formalnych raportu, przepis nakłada dodatkowy obowiązek jego zatwierdzenia przez akcjonariuszy.

Konfederacja Lewiatan popiera politykę przejrzystości w wynagradzaniu pracowników na stanowiskach dyrektorskich. W związku z tym nie widzi problemu we wprowadzeniu obowiązku wskazania stosunku wynagrodzenia dyrektorów wobec średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zapis wprowadzający obowiązek podania do publicznej wiadomości pełnej informacji o zarobkach poszczególnych dyrektorów jest zdaniem Lewiatana nieuzasadniony i nieproporcjonalny w stosunku do celu jakiemu ma służyć oraz funkcji pełnionych przez podmioty nim objęte. W aktualnym brzmieniu przepis nie zapewnia anonimowości ani nie zabezpiecza wystarczająco ochrony danych osobowych dyrektorów. Na przykładzie ustawodawstwa krajowego, w spółkach o zdecydowanie bardziej wrażliwym kapitale, oświadczenia majątkowe osób zarządzających są składane wyłącznie do organu nadzorczego (Komisji Nadzoru Finansowego).

Lewiatan sugeruje bardziej ogólny zapis np. wskazujący na kategorię dyrektorów, oraz wykreślenie obowiązku wyjaśnienia stosunku pomiędzy wynagrodzeniem dyrektorów a wynagrodzeniem średniego szczebla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Konfederacja Lewiatan