UOKiK: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu

UOKiK

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu nadużyło swojej siły rynkowej utrudniając przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego przedsiębiorcy – uznała Prezes UOKiK. Przedsiębiorca zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki

Spółki, które nie posiadają własnej sieci ciepłowniczej, mogą sprzedawać ciepło po uzyskaniu dostępu do urządzeń przesyłowych istniejących na danym terenie. Zgodnie z prawem właściciel sieci ciepłowniczej powinien umożliwić korzystanie z niej nowym wytwórcom ciepła, jeżeli spełnią wymogi przyłączenia. Dzięki temu konsument ma możliwość wyboru przedsiębiorcy wytwarzającego ciepło.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu zaopatruje w ciepło mieszkańców tego miasta będąc jednocześnie dysponentem jedynej sieci ciepłowniczej na jego terenie. Postępowanie UOKiK zostało wszczęte po skardze spółki Bioelektrociepłownia, która chcąc jako nowy producent wejść na rynek ciepła w Sieradzu, napotkała ze strony PEC na utrudnienia w dostępie do urządzeń przesyłowych.

Analiza przeprowadzona przez Urząd wykazała, że PEC w Sieradzu niezgodnie z prawem blokował wejście nowego przedsiębiorcy na rynek m.in. poprzez odmawianie przekazania mu informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Od sierpnia 2010 r. do czerwca 2012 r. monopolista uchylał się od udzielenia kompletnych odpowiedzi na pisma konkurenta jako powody wskazując m.in. nieobecność kompetentnych osób.

Prezes UOKiK uznała, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Sieradza ograniczało konkurencję stwarzając nieuzasadnione bariery dla pojawienia się nowego przedsiębiorcy na rynku produkcji ciepła w Sieradzu. Urząd nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, jednak może interweniować kiedy spółka nadużywa  dominującej pozycji na danym rynku przeciwdziałając rozwojowi konkurencji. Na PEC w Sieradzu nałożona została kara pieniężna w wysokości 104 571 zł. Przedsiębiorca zaprzestał stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania antymonopolowego m.in. poprzez udostępnienie na swojej stronie internetowej wzoru wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Źródło:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów