Mabion z umową na zakup nowych bioreaktorów, dywersyfikuje technologię i otwiera się na nowych klientów

Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
  • Mabion zawarł 11 lipca 2023 roku umowę ze spółką z grupy Cytiva (Global Life Sciences Solutions Polands Sp. z o.o.) na zakup zestawu bioreaktorów Xcellerex XDR w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, wartość netto umowy wynosi 3,2 mln EUR
  • Dostawca wyprodukuje i zainstaluje w zakładzie Mabion w Konstantynowie Łódzkim zestaw bioreaktorów, których dostawa jest przewidziana w III kwartale 2023 roku, po czym nastąpi instalacja, rozruch, testy kwalifikacyjne i odbiór sprzętu
  • Zestaw bioreaktorów Xcellerex XDR opiera się na technologii wykorzystującej konwencjonalny system mieszania, w odróżnieniu od stosowanej obecnie przez Mabion technologii orbital shaking, co pozwoli osiągnąć dywersyfikację technologiczną, zgodnie z założeniami Strategii 2023-2027 z kwietnia br.
  • Rozszerzenie panelu dostępnych technologii bioreaktorowych skutkować będzie większą elastycznością Mabion w rozmowach z potencjalnymi klientami w ramach oferowanych usług CDMO, co przełoży się na umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki i umożliwi dotarcie do nowych, potencjalnych klientów
  • Mabion do końca roku zamierza ukończyć modernizację istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, efektem czego będzie zwiększenie mocy wytwórczych i umożliwienie prowadzenia różnych procesów w tym samym czasie, a także zwiększenie elastyczności oferty
  • Szacowany CAPEX w 2023 roku wyniesie około 60 mln PLN i dotyczy w znacznej części modernizacji zakładu, źródłem finansowania będą środki własne (saldo środków na koniec Q1 2023 wyniosło 69,5 mln PLN), bieżące przepływy operacyjne oraz podpisany w lutym br. kredyt z EBOR na kwotę 15 mln USD

„Zawarcie umowy na dostawę zestawu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, to istotny kamień milowy i kolejny element realizacji ogłoszonej przez nas w kwietniu br. Strategii na lata 2023-2027. Umowa ma służyć zwiększeniu dywersyfikacji technologicznej Mabion, co pozwoli nam skierować ofertę do szerszego grona potencjalnych klientów zainteresowanych naszą ofertą usług CDMO. Aktywnie pracujemy nad dywersyfikacją i pozyskaniem nowych partnerów biznesowych, a szerszy panel dostępnych technologii bioreaktorowych oraz zaplanowana modernizacja istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, istotnie wspierają ten kierunek naszych działań. Mamy zabezpieczone środki na zakup bioreaktorów oraz modernizację zakładu, którą prowadzimy zgodnie z harmonogramem – do końca roku zakończymy ten proces oraz uruchomimy nowe bioreaktory. Podtrzymujemy szacunki tegorocznego CAPEX w wysokości około 60 mln PLN, a w perspektywie kolejnych tygodni zamierzamy rozpocząć wykorzystywanie finansowania dłużnego z zawartej przez nas na początku roku umowy kredytu z EBOR. Jednocześnie chcemy poszerzyć dostępne opcje finasowania i złożyliśmy w II kwartale br. aplikację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)” komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Mabion w kwietniu br. przedstawił długoterminową Strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Jednym z kluczowych elementów Strategii jest dywersyfikacja technologiczna istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim i doposażenie go o zestaw bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, w ramach rozpoczętej modernizacji. Celem jest wzrost atrakcyjności oferty usług CDMO, poprzez zapewnienie większej elastyczności i pełniejszego dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać zarówno z bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

Umowa zawarta z Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o., spółki z grupy rozpoznawalnej globalnie i uznanej firmy Cytiva, dotyczy wyprodukowania, sprzedaży, dostawy i instalacji zestawu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem do istniejącego zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim. Zamówiony zestaw bioreaktorów obejmuje 7 urządzeń o łącznej pojemności 4.510 litrów, a dwa największe z nich mają pojemność po 2.000 litrów każdy. Dostawa bioreaktorów ma według umowy nastąpić w połowie października bieżącego roku. Wartość umowy netto wynosi 3,2 mln EUR.

Obecnie w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim Mabion posiada dwa bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy. Zgodnie z aneksem zawartym 22 maja 2023 roku ze spółką Adolf Kühner AG ze Szwajcarii, w III kwartale br. partner dostarczy do Mabion dwa nowoczesne bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy, które zastąpią dotychczas wykorzystywane bioreaktory. Wartość umowy z Adolf Kühner AG wynosi 1,8 mln EUR. Do końca roku Spółka będzie dysponować zatem czterema nowoczesnymi bioreaktorami w skali komercyjnej, o łącznej pojemności blisko 10.000 litrów: dwoma bioreaktorami orbital shaking oraz dwoma bioreaktorami w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

„Technologia orbital shaking, z której dotychczas korzystaliśmy, posiada dużo zalet i pozwoliła zbudować nam szeroką ofertę usług CDMO, które możemy świadczyć do wielu klientów. Doposażenie zakładu o nowe bioreaktory i dywersyfikacja technologiczna w zakresie prowadzenia hodowli bioreaktorowych, istotnie zwiększy natomiast naszą elastyczność w zakresie świadczonych usług CDMO, tym bardziej, że bioreaktory z obydwu technologii są w systemie single-use. Kierunek tej dywersyfikacji technologicznej jest zgodny z naszymi wewnętrznymi analizami i feedbackiem jaki otrzymaliśmy m.in. podczas spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi w ramach BIO International Convention w Bostionie, USA. Na ten największy i najważniejszy event w branży biotechnologicznej na świecie pojechaliśmy silnym 8-osobowym zespołem, odbywając łącznie ponad 100 spotkań biznesowych, które oceniamy bardzo pozytywnie” mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Finansowanie modernizacji zakładu jest zapewnione dzięki posiadanym środkom pieniężnym, które na dzień 31.03.2023 roku wyniosły 69,5 mln PLN, bieżącym przepływom z działalności operacyjnej oraz podpisanej w dniu 6 lutego 2023 roku umowy kredytu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na kwotę 15 mln USD, której pierwsza transza zostanie uruchomiona w perspektywie kolejnych tygodni.

Zgodnie ze Strategią Mabion na lata 2023-2027, Spółka koncentruje się w całości na obszarze CDMO, w którym zidentyfikowała największy potencjał do wzrostu biznesowego i finansowego. Mabion posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który odpowiada na potrzeby małych i średnich firm, będących potencjalnymi zleceniodawcami. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest idealnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.