Małopolskie drugim województwem pod względem liczby cudzoziemców

pracownik budowa

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt (m.in. czasowy lub stały) wydane w województwie małopolskim osiągnęła 40 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.

Do głównych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie małopolskim należą obywatele:

  • Ukrainy: 20,8 tys. osób,
  • Rosji: 1,5 tys. os.,
  • Włoch: 1,4 tys. os.,
  • Białorusi: 1,3 tys. os.,
  • Indii: 0,9 tys. os.

Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy.

Prawie 64 proc. cudzoziemców w województwie małopolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a ok. 20 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Przeważają mężczyźni – 24 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 16 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 58 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE – 23 proc. oraz zezwolenia na pobyt stały – 15 proc.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw Unii Europejskiej.

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 396 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 116 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (40 tys. osób), dolnośląskie (32 tys.) oraz wielkopolskie (31 tys.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.