MCI realizuje programy motywacyjne i przydziela akcje swoim kluczowym menedżerom

0

Realizując założenia programów motywacyjnych obowiązujących w Grupie MCI, w dniach 26-27  czerwca 2014 r. MCI Management S.A. (MCI, Spółka) sprzedała na rzecz swoich kluczowych menedżerów 713 193 akcji stanowiących 1,14% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje przeznaczone na ten cel pochodzą ze skupu akcji własnych.

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. Spółka zrealizowała postanowienia programów motywacyjnych obowiązujących w Grupie MCI i sprzedała kluczowym menedżerom akcje pochodzące z przeprowadzonego przez MCI skupu akcji własnych. 601 433 akcji trafiło do Tomasza Czechowicza, obecnego Partnera Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Akcje sprzedano również byłym przedstawicielom Zarządu Spółki: 46 635 akcji trafiło do Wojciecha Marcińczyka, byłego Członka Zarządu Spółki, 15 695 akcji do Norberta Biedrzyckiego, byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, 38 433 akcji do Magdaleny Paseckiej, byłego Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. 10 997 akcji motywacyjnych sprzedano również Tomaszowi Danisowi, Partnerowi Inwestycyjnemu MCI.

Wykorzystanie w programie motywacyjnym akcji MCI zamiast premii gotówkowych pozwoli Spółce obniżyć koszty funkcjonowania i rozwinąć pakiety wynagrodzeń zmiennych o element długoterminowy.

Podstawa Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny dla członków zarządu Spółki za 2013 r. został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 28 czerwca 2013 r. Natomiast zbycie akcji na rzecz Tomasza Danisa jest realizacją porozumienia z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiającego warunki programu motywacyjnego opartego na akcjach MCI.

Cel Programu Motywacyjnego

Celem Programu Motywacyjnego jest dodatkowe motywowanie zarządu do realizacji priorytetów i zadań nadanych mu w Biznes Planie dla Grupy MCI na 2013 rok a także zapewnienie dążenia zarządu do budowania wartości dla akcjonariuszy spółki oraz zapewnienie Spółce trwałego składu zarządu.

Zasady przyznawania akcji        

Program Motywacyjny jest skierowany do osób uprawnionych, a więc członków zarządu Spółki, którzy pełnili swoje funkcje do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Czytaj również:  Spadek aktywności IPO w Europie w II kwartale 2018 r.

Liczba akcji jaką dany uprawniony mógł nabyć od Spółki zależy od wartości uprawnienia, które wyliczane jest przez Radę Nadzorczą. Warunkiem realizacji uprawnienia przez daną osobę jest realizacja co najmniej 75% celów przypisanych tej osobie a zawartych w Biznes Planie na 2013 r.

Za osiągnięcie określonych celów, na które składają się m.in. udane wyjścia z inwestycji, zwiększanie aktywów pod zarządzaniem czy pozyskiwanie finansowania po niskim koszcie, przyznawany jest określony wartościowo pakiet akcji MCI.

Cena objęcia akcji

Przyznany wartościowy pakiet akcji MCI jest dzielony przez średnią cenę akcji z GPW z ostatniego miesiąca i tak określona ilość akcji jest kupowana po 1 gr za akcję. Akcje są zatem wydawane po 1 gr, ale w rzeczywistości uprawniony płaci za nie wartość rynkową (wartość przyznanego pakietu dzieloną przez średnią cenę). Ewentualne podniesienie ceny objęcia wiązałoby się z koniecznością sprzedaży znacznie większej liczby akcji.

Pochodzenie akcji dla Programu Motywacyjnego