Menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania, a firmy produkcyjne korzystają z pomysłów własnych pracowników

0

Zainteresowany nie tylko produkcją, ale również ludźmi, starający się wciągnąć każdego pracownika w proces planowania zadań i sprawdzający poziom zadowolenia swoich podwładnych – taki obraz polskiego menedżera w sektorze produkcyjnym wyłania się z wyników badania, przeprowadzonego przez firmę doradczą Brainstorm Group. Menedżerowie związani z tzw. szczupłym zarządzaniem (Lean Management) wypowiedzieli się również na temat podejścia ich firm do szkoleń i dokształcania swoich kadr, a także w kwestiach związanych z raportowaniem oraz wdrażaniem w życie pomysłów, które podsuwają szeregowi pracownicy.

Z badania przeprowadzonego przez Brainstorm Group w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing wynika, że polscy menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania (42% wskazań). To sytuacja, gdy kierownik stara się wciągnąć każdego pracownika w planowanie zadań, w które będzie on zaangażowany. Sam z kolei staje się „członkiem zespołu”, zachęcającym wszystkich do wykazania się maksimum swoich umiejętności. Dość często (29% głosów) wskazywano również na styl dyrektywny (duże zainteresowanie produkcją, a małe ludźmi) oraz styl mieszany (poszukiwanie kompromisu pomiędzy ludzkimi potrzebami, a zadaniami do wykonania) – do takiego typu zarządzania przyznał się co czwarty badany. Uczestnicy Kongresu zdecydowanie nie preferują stylu integratywnego (nazywanego również towarzyskim) oraz nieingerującego, w którym kierownik przejawia minimum wysiłków zmierzających do realizacji założonych celów.

Badani menedżerowie wypowiedzieli się również na temat czasu, którzy muszą poświęcić na raportowanie wyników zespołu lub działu. Prawie połowa z nich stwierdziła, że spędza przy tym poniżej 10% czasu pracy. Niewiele mniej, bo 42% przyznało, że raportowanie to od 10 do 30% czasu ich obowiązków. Nieliczni menedżerowie przyznali, że raportowanie zajmuje im od 30% do nawet 50% czasu pracy.

Wyniki badania przeprowadzonego podczas Kongresu pokazują, że nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi o szkolenia przeprowadzane przez firmy. Ankietowani wskazywali, że ich pracownicy mogą liczyć na szerokie wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji, m.in. poprzez naukę języków (42% głosów). Jednak co trzeci badany przyznał, że ich firmy tylko sporadycznie organizują szkolenia, a tematyka tych szkoleń dotyczy jedynie wykonywanej pracy. Według uczestników Kongresu, dość rzadko zdarza się, aby firma systematycznie organizowała szkolenia (ale tylko związane z danym stanowiskiem). Jedynie 8% menedżerów stwierdziło, że ich firmy nie organizują szkoleń i nie wspierają indywidualnego dokształcania się pracowników.

Polskie firmy wdrażają pomysły swoich szeregowych pracowników – prawie wszyscy menedżerowie, którzy wzięli udział w badaniu podczas Kongresu Lean Manufacturing przyznali, że w ich przedsiębiorstwach robi się to często i cyklicznie (58% głosów) lub przynajmniej sporadycznie (38%). Sytuacja, gdy firma w ogóle nie korzysta z pomysłów, które podsuwają jej pracownicy, to zdecydowanie rzadkość.

Badani przedstawiciele firm mogli również wypowiedzieć się w kontekście sprawdzania poziomu zadowolenia swoich pracowników, chociażby poprzez ankiety. 42% z nich robi to regularnie, a 38% – sporadyczne. Co piąty z badanych stwierdził, że nie przeprowadza żadnej ewaluacji, która pokazałaby poziom zadowolenia ich podwładnych.