Murapol przydzielił obligacje o wartości 28 mln zł

Michał Sapota

Grupa Murapol wyemitowała w drodze prywatnej oferty 28 169 obligacji serii BA o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. 3-letnie instrumenty dłużne, o stałym półrocznym oprocentowaniu w wysokości 6 proc. w skali roku, zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane od obligatariuszy środki Murapol przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności Grupy.

– Strategia rozwoju holdingu Murapol zakłada stałe rozbudowywanie obszaru inwestycyjnego działalności poprzez wprowadzanie na rynek kolejnych produktów inwestycyjnych. Temu służą tworzone we współpracy z TFI fundusze inwestycyjne zamknięte, jak również organizowane emisje obligacji korporacyjnych. Instrumenty te, z jednej strony stanowią atrakcyjne produkty inwestycyjne, z drugiej dostarczając finansowanie, umożliwiają nam stały rozwój. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Każdorazowe uplasowanie oferty obligacji to dla nas potwierdzenie, że obok zaufania klientów, wypracowaliśmy także zaufanie uczestników rynku kapitałowego. – dodaje Michał Sapota.

Obecnie w obrocie giełdowym znajdują się cztery serie instrumentów dłużnych Murapol S.A. (P, R, T i U) o łącznej wartości 67,5 mln zł, a kolejne dwie serie obligacji – W i Z na kwoty odpowiednio 12 mln zł i 13,2 mln zł – są w trakcie procedowania dopuszczenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst.

Od 3 lat Grupa Murapol tworzy, we współpracy z wiodącymi polskimi TFI, fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych. Obecnie Grupa zarządza blisko 200 mln zł wpłaconymi przez nabywców certyfikatów czterech FIZ-ów, w tym uruchomionego w bieżącym roku Murapol HRE FIZAN. W styczniu br. został rozliczony pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty współtworzony z Murapolem – Murapol FIZ Mieszkaniowy, który wypłacił nabywcom certyfikatów inwestycyjnych, w gwarantowanych w trakcie oferty terminie i wysokości, 8 proc. zysku w skali roku. W bieżącym roku zamierzamy powołać kolejne 2-3 FIZ-y.