Nastroje mikro i małych firm w województwie świętokrzyskim

0
kielce

Szósty już „Raport o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao pokazał, że zadowolenie wśród świętokrzyskich przedsiębiorców rośnie. Pogłębia się natomiast różnica pomiędzy przedsiębiorcami z podregionu kieleckiego oraz sandomiersko-jędrzejowskiego. Właściciele firm z kieleckiego są bardziej zadowoleni, chętniej inwestują, eksportują i wprowadzają więcej innowacji produktowych oraz procesowych.

Świętokrzyscy mikro i mali przedsiębiorcy są w najlepszych nastrojach od 6 lat. Ogólny Wskaźnik Koniunktury[1] w województwie świętokrzyskim wzrósł aż o 4 p.p. osiągając wartość 97 p. Dla porównania średnio w kraju wskaźnik ten osiągnął wartość 98 p. (wzrost w ujęciu rocznym o 2 p.). Podobnie jak w ubiegłym roku, największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu kieleckiego, którzy ubiegły rok ocenili na 95,4 p. (średnia dla kraju to 96,4 p.), a perspektywy 2016 roku na 101,7 p. (średnia dla kraju to 100,2). Najmniej zadowoleni w regionie są przedsiębiorcy z podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego, którzy miniony rok ocenili na 90,4 p., a perspektywy kolejnego na 94,8 p.

W porównaniu ze średnią krajową świętokrzyscy mikro i mali przedsiębiorcy nieco lepiej oceniają oczekiwanie na zapłatę. Pozostałe siedem obszarów: ogólną sytuację gospodarczą, sytuację branży, firmy, jej przychody oraz wynik finansowy, zatrudnienie i dostępność do finansowania zewnętrznego ocenili gorzej niż ich koledzy w kraju.

– Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego są w zdecydowanie lepszych nastrojach niż w latach ubiegłych. Ogólny Wskaźnik Koniunktury, czyli miernik nastrojów ,skoczył o 4 p.p. To najwyższy wzrost tego wskaźnika w kraju. Najwięksi optymiści w regionie, właściciele firm z podregionu kieleckiego, w odróżnieniu od ubiegłorocznego badaniam, lepiej niż średnio w kraju ocenili perspektywy najbliższych 12 miesięcy –mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao S.A.

W świętokrzyskim inwestuje mniejszy odsetek firm niż średnio w kraju. W ubiegłym roku w podregionie kieleckim inwestowało 43% firm, a w podregionie sandomiersko-jędrzejowskim 36% (dla porównania średnio w kraju inwestowało 46% firm). W najbliższych miesiącach zamierza inwestować 44% firm z kieleckiego, czyli o 5 p.p. więcej niż średnio w kraju, gdzie inwestować będzie 39% firm.

W świętokrzyskim w porównaniu z resztą kraju, eksportuje mniej mikro i małych firm. W 2015 r. działalność eksportową prowadziło 9% firm, to więcej niż rok wcześniej, kiedy to eksportowało 6,8% firm, ale zdecydowanie mniej niż średnio w kraju, gdzie odsetek ten wynosi 16%. W najbliższych 12 miesiącach eksportować będzie zaledwie 7% firm. Pogłębia się różnica pomiędzy podregionami. W 2015 r. w podregionie kieleckim eksportowało 10% firm (co stanowi wzrost o 3 p.p. w ujęciu rocznym), a w podregionie sandomiersko-jędrzejowskim 6% firm (tyle samo co w 2014 r.). W kolejnych 12 miesiącach różnica pomiędzy dwoma podregionami będzie jeszcze większa: w kieleckim 9% firm zamierza eksportować, a w sandomiersko-jędrzejowskim tylko 3% firm.

– Pogłębia się różnica pomiędzy dwoma podregionami województwa. Właściciele firm z podregionu kieleckiego więcej inwestują, eksportują a także wprowadzają więcej innowacji niż ich koledzy z podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego. Przede wszystkim są jednak bardziej zadowoleni i z większym optymizmem spoglądają w przyszłość, co nie pozostaje bez wpływu na sposób, w jaki prowadzą działalność biznesową – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao S.A.

27% przedsiębiorców ze świętokrzyskiego wprowadziło innowacje produktowe w firmach. To nieco więcej niż średnio w kraju, gdzie innowacje produktowe wdrożyło 26% przedsiębiorstw. W świętokrzyskim innowacje procesowe wdrożyło 11% firm (średnia dla kraju to 17%). Przedsiębiorcy z podregionu kieleckiego przodują zarówno w innowacjach produktowych, jak i procesowych. W podregionie kieleckim innowacje produktowe wdrożyło 31% firm, a innowacje procesowe 15%. W podregionie sandomiersko-jędrzejowskim odsetek ten wynosi odpowiednio 19% i 3%. Przedsiębiorcy z kieleckiego, finansując inwestycje, częściej niż ich koledzy z sąsiedniego podregionu korzystają z kredytów bankowych czy dotacji unijnych i krajowych.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury dla tej grupy firm wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”.