NewConnect otrzymał status SME Growth Market

GPW (9)
  • NewConnect otrzymał status rynku SME Growth Market (ASO MŚP)
  • Emitenci notowani na SME Growth Market skorzystają ze złagodzonych obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia MAR
  • Emitentów z SME Growth Market obowiązują również ułatwienia w procesie sporządzania prospektu
  • W ramach inicjatywy Capital Market Union Komisja Europejska pracuje nad dalszymi ułatwieniami dla spółek notowanych na SME Growth Markets

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wpisanie do rejestru rynków małych i średnich firm (SME Growth Market/ ASO MŚP) alternatywnego systemu obrotu GPW – rynku NewConnect. Zgodnie z przepisami krajowymi implementującymi dyrektywę MIFID II o status rynku małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się rynki prowadzone w formule alternatywnego systemu obrotu (MTF), które spełniają kryteria określone w art. 78g ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obecnie status SME Growth Market mają 4 europejskie rynki.

GPW, jako organizator alternatywnego systemu obrotu NewConnect, nieustannie dąży do podniesienia atrakcyjności i przejrzystości w tym segmencie rynku. Dzięki otrzymaniu przez ASO GPW statusu SME Growth Market emitenci obecni na tym rynku będą mogli skorzystać z ułatwień w wypełnianiu niektórych obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy tzw. Rozporządzenia MAR i tzw. Rozporządzenia prospektowego. Obecnie Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z ułatwieniem dostępu do kapitału dla małych i średnich firm. Najważniejszym celem jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom nowych źródeł finansowania poprzez rynki kapitałowe oraz zredukowanie kosztów pozyskania kapitału. Biorąc pod uwagę inicjatywę Komisji prowadzoną w ramach Capital Markets Union oraz trwające w ramach tej inicjatywy prace oczekujemy, że w przyszłości pojawią się dalsze ułatwienia dla emitentów notowanych na ASO – powiedział Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Status SME Growth Market wprowadza pewne ułatwienia dla emitentów, dotyczące przede wszystkim obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR (w zakresie zasad prowadzenia listy dostępu do informacji poufnej i sposobu publikacji informacji poufnych), a także obowiązków prospektowych. Obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad uproszczeniem procedury przejścia z ASO na rynek regulowany.

Art. 33 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (tzw. MiFID II) wprowadził nową kategorię rynku prowadzonego w formule alternatywnego systemu obrotu – rynek małych i średnich przedsiębiorstw (SME Growth Market, w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi jako ASO MŚP). Implementacja właściwych postanowień dyrektywy do prawa krajowego nastąpiła w nowelizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”), która weszła w życie 21 kwietnia 2018 r.