Wyniki finansowe GK GPW za II kw. 2019 r.

GPW Dzwon giełdowy
 • Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 89,1 mln zł w II kw. 2019 r.
 • EBITDA wyniosła 57,6 mln zł w II kw. 2019 r.
 • Zysk operacyjny sięgnął 48,2 mln zł w II kw. 2019 r.
 • Zysk netto uplasował się na poziomie 42,6 mln zł w II kw. 2019 r.
 • Koszty operacyjne wyniosły 43,3 mln zł w II kw. 2019 r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 133,5 mln zł dywidendy (3,18 zł na jedną akcję)

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II kw. 2019 r. wypracowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 42,6 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA wyniósł 57,6 mln zł w tym okresie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9% wobec I kw. 2019 r. i o 2,9% wobec II kw. 2018 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 4,2 mln zł (o 10,7%) przychodów z rynku towarowego.

Większe przychody z rynku towarowego w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze, z wyższych przychodów z obsługi obrotu. Wpływ na to miały wzrosty przychodów z obrotu gazem o 1,1 mln zł oraz o 1,9 mln zł z obrotu prawami majątkowymi. Przychody zwiększyły się również w obszarze rozliczenia transakcji (o 1,7 mln zł).

Przychody Grupy z rynku finansowego w II kw. 2019 r. były niższe rdr oraz kdk. Przychody z obsługi obrotu spadły w ujęciu rocznym o 5,6%, tj. o 1,7 mln zł. W II kw. 2019 roku zanotowano również spadek przychodów z obsługi emitentów o 0,8 mln zł rdr do 5,1 mln zł. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach ze sprzedaży informacji, które w II kw. 2019 r. wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego w 2018 roku o 7,5%, tj. o 0,8 mln zł.

W II kw. 2019 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju #GPW2022.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

Od roku konsekwentnie wdrażamy nasze inicjatywy strategiczne. Z pewnością krokiem milowym na drodze do zdywersyfikowania przychodów grupy i zmniejszenia zależności wyników finansowych od koniunktury na prowadzonych przez nas giełdach była decyzja o rozpoczęciu budowy autorskiego systemu transakcyjnego. Dla perspektyw naszego obecnego biznesu w średnim terminie duże znaczenie ma Program GPW Growth. Systematyczne wspieranie rozwoju kompetencji potencjalnych emitentów przełoży się w ciągu paru lat na liczbę i jakość IPO. Obecnie koncentrujemy się na rozwoju tych biznesów giełdy, które wpisują się w przyjęte założenia strategiczne #GPW2022 mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w II kw. 2019 r. wzrosły o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 20,2% wobec I kw. 2019 r. sięgając 43,3 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 48,6% wobec 64,5% w I kw. 2019 r. oraz 46,2% w II kw. 2019 r.

Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się: wzrost o 1,3 mln zł kosztów amortyzacji oraz o 2,7 mln zł łącznych kosztów osobowych w związku z wyższym zatrudnieniem wynikającym z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Koszty czynszów i innych opłat eksploatacyjnych spadły o 0,9 mln zł rdr.

W II kwartale 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 133,5 mln zł dywidendy, co daje 3,18 zł na akcję i stanowi 77,1% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2018 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 19 lipca, a jej wypłaty będzie 2 sierpnia 2019 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2019 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2019 r. wyniósł 42,6 mln zł, o 46,2% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, ale o 74,0% więcej niż w I kw. 2019 r. Spadek zysku netto w ujęciu rocznym to w znacznym stopniu efekt wysokiej bazy będącej rezultatem sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w II kwartale 2018 r. (+36,8 mln zł wpływu na zysk netto Grupy w tamtym okresie).  Po oczyszczeniu wyników II kw. 2018 r. o zdarzenie jednorazowe, zysk netto w II kw. 2019 r. byłby na zbliżonym poziomie w ujęciu rdr.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 45,4 mln zł, co oznacza spadki: względem poprzedniego roku o 3,4% i o 8,2% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 51,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2019 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 28,4 mln zł w porównaniu do 30,1 mln zł rok wcześniej. Jest to spadek o 5,6% rdr i spadek o 11,2% kdk. Na wynik największy wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami oraz spadek przychodów  z obrotu instrumentami pochodnymi. Odpowiednio przychody z obrotu akcjami spadły o 8,8% rdr oraz o 13,4% kdk, a przychody z obrotu instrumentami pochodnymi o 18,3% rdr i o 8,6% kdk.

 • Obsługa emitentów

W II kw. 2019 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,1 mln zł w porównaniu do 5,8 mln zł w II kw. 2018 r. i 5,3 mln zł w I kw. 2019 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,3 mln zł (-13,7% rdr i -5,9% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 0,7 mln zł (-10,1% rdr i +9,6% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2019 r. wyniosły 12,0 mln zł, co oznacza wzrost o 7,5% rok do roku i jednocześnie spadek o 2,0% względem I kw. 2019 r. Przychody z tej linii biznesowej stanowiły 13,4% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W II kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 43,4 mln zł, o 10,7% więcej niż rok wcześniej i o 25,7% więcej niż w I kw. 2019 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2019 r. wyniósł 48,7%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2019 r. wzrosły o 12,5% rdr oraz o 38,9% kdk do 22,1 mln zł. Przychody z obrotu energią elektryczną wyniosły 3,5 mln zł, co oznacza spadek o 19,4% rdr i wzrost o 7,9% kdk. Przychody z obrotu gazem wzrosły o 58,5% rdr i o 30,2% kdk do 3,1 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia wzrosły w II kw. 2019 r. o 17,8% rdr oraz o 70,7% kdk do 12,5 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2019 r. wyniosły 3,0 mln zł, co daje wzrost o 9,6% rdr oraz o 1,4% kdk. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2019 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 9,0 mln zł, co oznacza wzrost o 0,4% rdr i wzrost o 17,8% kdk.

 • Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2019 r. wyniosły 12,2 mln zł, o 15,9% więcej niż rok wcześniej i o 12,3% więcej niż w I kwartale 2019 r. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w II kw. 2019 r. wyniosły 171 tys. zł wobec 132 tys. zł w II kw. 2018 r. oraz 169 tys. zł w I kw. 2019 r.

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2019 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 43,3 mln zł, o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., ale o 20,2% mniej niż w I kw. 2019 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się: wzrost kosztów amortyzacji, wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych.

Koszty amortyzacji wzrosły o 16,3% rdr oraz o 2,5% kdk do 9,4 mln zł. Wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r. jest w głównej mierze efektem wdrożenia przez wszystkie spółki z Grupy nowego standardu – MSSF 16 „Leasing”. Na skutek implementacji Standardu usunięto rozróżnienie między leasingiem operacyjnym oraz leasingiem finansowym, co skutkuje ujęciem przez leasingobiorców w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prawie wszystkich umów leasingowych, tj. umów najmu powierzchni biurowej, miejsc parkingowych, kolokacji, użytkowania wieczystego oraz opłat za leasing samochodów.

Łączne koszty osobowe wyniosły 19,3 mln zł, o 16,0% więcej rdr i o 0,6% mniej kdk. Wyższe łączne koszty osobowe wynikają ze stopniowego zwiększania zatrudnienia w Grupie podyktowanego większym nakładem pracy związanym z realizacją inicjatyw rozwojowych zawartych w strategii #GPW2022.

W II kwartale 2019 r. GK GPW koszty czynszów wyniosły 1,1 mln zł, o 44,4% mniej rdr i o 4,6% więcej kdk. Spadek w ujęciu rocznym w znacznej mierze jest spowodowany wdrożeniem standardu MSSF 16.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W II kw. 2019 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 3,6 mln zł w porównaniu do 4,5 mln zł w II kw. 2018 r. oraz 1,0 mln zł w I kw. 2019 r. Na niższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął niższy zysk Grupy KDPW oraz strata Polskiej Agencji Ratingowej.