Nowe przepisy wyzwaniem i szansą dla pośredników kredytowych

0
  • 22 lipca wchodzi w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
  • Dokument wprowadza szereg zmian, zarówno dla klientów, jak i dla banków oraz pośredników kredytowych.
  • Dla branży finansowej ustawa ma być szansą na poprawę jakości rynku kredytowego i odzyskanie zaufania klientów.

Do najważniejszych zmian, które wejdą w życie 22 lipca br. należy obowiązek uzyskania zezwolenia na działalność w roli pośrednika kredytu hipotecznego oraz wpisania się na listę UKNF. Zmiany dotkną także samych agentów, którzy od tej pory będą musieli spełniać określone ustawą warunki, między innymi posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia lub zaliczenia egzaminu, którego zakres określa ustawa.

Na wypełnienie wymogów ustawy funkcjonujące na rynku firmy pośrednictwa kredytowego mają 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia ustawy w życie.

To bardzo dobry i znaczący zapis zarówno dla pośredników, jak i klientów. Od początku powstania Spółdzielni oczekiwaliśmy od osób podejmujących z nami współpracę wyłączności. Naszym zdaniem, było to niezbędne, aby działać w sposób oparty o jeden system wartości. Rynek miał niestety odmienne podejście do tego tematu. Brak wyłączności powodował, że w sytuacji popełnienia błędu lub niezadowolenia z pracy pośrednika, klient nie wiedział, gdzie może złożyć reklamację, szukać pomocy czy też wsparcia – tłumaczy Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Ustawa nie dopuszcza również używania dla określenia działalności pośrednika kredytu hipotecznego nazwy „doradca”, „doradztwo”, jeżeli jest on pośrednikiem powiązanym. Definicja pośrednika powiązanego w ustawie jest sformułowana w taki sposób, że żaden pośrednik, nawet pomimo braku powiązań kapitałowych ani właścicielskich z żadną instytucją finansową, nie jest pośrednikiem niepowiązanym, a więc zakaz używania określenia „doradca” i „doradztwo” dotyczy wszystkich.

W czerwcu Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o zmianie nazwy z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych na ANG Spółdzielnia. (w zeszłym tygodniu Sąd zarejestrował zmianę). Zmiana ta była podyktowana nie tylko zapisami w ustawie i zakazem używania określenia „doradca”, ale także związana z zakończonym już

połączeniem  ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych. W związku z tym, nową nazwę planowaliśmy już wcześniej, a ustawa była tylko dodatkowym argumentem.  Uniwersalność nazwy ANG Spółdzielnia, bez określenia przedmiotu działalności ułatwi nam komunikowanie  poszerzania oferty dla klientów i jednocześnie stwarzanie nowych możliwości dla naszych Spółdzielców oraz agentów– komentuje Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielnia.

Czytaj również:  Polskie firmy inwestują trzy razy więcej niż międzynarodowe korporacje. Wciąż jednak za mało przeznaczają na innowacje

Ustawa nakłada na pośredników również obowiązek posiadania dobrych praktyk, przestrzegania zasad etycznych oraz wiele obowiązków informacyjnych. Należą do nich m.in. informowanie o tym, z jakimi instytucjami pośrednik pracuje, jakie otrzymuje wynagrodzenie oraz o dokładnych kosztach kredytu oraz różnicach między opcjami kredytu z lub bez dodatkowych produktów. Od tej pory klient nie będzie zmuszony do wykupienia ubezpieczenia, ale nadal będzie miał taką możliwość po porównaniu obydwu opcji.