Nowe przepisy wyzwaniem i szansą dla pośredników kredytowych

Katarzyna Dmowska
Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych
  • 22 lipca wchodzi w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
  • Dokument wprowadza szereg zmian, zarówno dla klientów, jak i dla banków oraz pośredników kredytowych.
  • Dla branży finansowej ustawa ma być szansą na poprawę jakości rynku kredytowego i odzyskanie zaufania klientów.

Do najważniejszych zmian, które wejdą w życie 22 lipca br. należy obowiązek uzyskania zezwolenia na działalność w roli pośrednika kredytu hipotecznego oraz wpisania się na listę UKNF. Zmiany dotkną także samych agentów, którzy od tej pory będą musieli spełniać określone ustawą warunki, między innymi posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia lub zaliczenia egzaminu, którego zakres określa ustawa.

Na wypełnienie wymogów ustawy funkcjonujące na rynku firmy pośrednictwa kredytowego mają 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia ustawy w życie.

To bardzo dobry i znaczący zapis zarówno dla pośredników, jak i klientów. Od początku powstania Spółdzielni oczekiwaliśmy od osób podejmujących z nami współpracę wyłączności. Naszym zdaniem, było to niezbędne, aby działać w sposób oparty o jeden system wartości. Rynek miał niestety odmienne podejście do tego tematu. Brak wyłączności powodował, że w sytuacji popełnienia błędu lub niezadowolenia z pracy pośrednika, klient nie wiedział, gdzie może złożyć reklamację, szukać pomocy czy też wsparcia – tłumaczy Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Ustawa nie dopuszcza również używania dla określenia działalności pośrednika kredytu hipotecznego nazwy „doradca”, „doradztwo”, jeżeli jest on pośrednikiem powiązanym. Definicja pośrednika powiązanego w ustawie jest sformułowana w taki sposób, że żaden pośrednik, nawet pomimo braku powiązań kapitałowych ani właścicielskich z żadną instytucją finansową, nie jest pośrednikiem niepowiązanym, a więc zakaz używania określenia „doradca” i „doradztwo” dotyczy wszystkich.

W czerwcu Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o zmianie nazwy z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych na ANG Spółdzielnia. (w zeszłym tygodniu Sąd zarejestrował zmianę). Zmiana ta była podyktowana nie tylko zapisami w ustawie i zakazem używania określenia „doradca”, ale także związana z zakończonym już

połączeniem  ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych. W związku z tym, nową nazwę planowaliśmy już wcześniej, a ustawa była tylko dodatkowym argumentem.  Uniwersalność nazwy ANG Spółdzielnia, bez określenia przedmiotu działalności ułatwi nam komunikowanie  poszerzania oferty dla klientów i jednocześnie stwarzanie nowych możliwości dla naszych Spółdzielców oraz agentów– komentuje Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielnia.

Ustawa nakłada na pośredników również obowiązek posiadania dobrych praktyk, przestrzegania zasad etycznych oraz wiele obowiązków informacyjnych. Należą do nich m.in. informowanie o tym, z jakimi instytucjami pośrednik pracuje, jakie otrzymuje wynagrodzenie oraz o dokładnych kosztach kredytu oraz różnicach między opcjami kredytu z lub bez dodatkowych produktów. Od tej pory klient nie będzie zmuszony do wykupienia ubezpieczenia, ale nadal będzie miał taką możliwość po porównaniu obydwu opcji.

Jest duża szansa, że zapisy ustawy oraz obowiązki nałożone na pośredników i agentów spowodują podniesienie rangi tego zawodu, co przywróci zaufanie klientów do pośredników. Klienci będą mogli zweryfikować osobę, która ich obsługuje w zakresie kredytu, dzięki temu zyskają pewność, że mają do czynienia z osobą kompetentną. Ponadto, będą otrzymywać ujednolicone, szczegółowe informacje na temat oferowanych im produktów. To dopiero początek drogi o odzyskanie zaufania klientów, ale wierzymy, że te zmiany wpłyną na poprawienie jakości naszego zawodu – mówi Katarzyna Dmowska.

Ustawa wprowadza też zmiany, które powodują zmianę procesów w bankach. To dla pośredników oznacza więcej pracy oraz zamieszanie przy opanowaniu nowych procedur.

Obawiamy się, że początkowo może zapanować lekki chaos. Panujemy nad sytuacją. Staramy się aby nasi eksperci mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób niezakłócony. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami. Nasza centrala „uzbraja” sieć sprzedaży w informacje na bieżąco oraz przygotowuje materiały, które pomogą naszym ekspertom odnaleźć się w nowej rzeczywistości – dodaje Katarzyna Dmowska.