Nowy rekord sprzedaży BioMaximy w grudniu

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

BioMaxima SA osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu grudniu na poziomie 8.792 tys. zł, co jest nowym rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc. W okresie I-XII 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 60.416 tys. zł, uzyskując dynamikę sprzedaży rok do roku na poziomie 210,37 proc. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej.

Dodatkowo, w grudniu 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży eksportowej w okresie I-XII 2020 r. w kwocie 19.445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 32,19 proc.

Utrzymanie dynamicznego wzrostu pod koniec 2020 r. i kolejne rekordy sprzedaży w grudniu są doskonałym zakończeniem tego ważnego dla nas roku. Przełomowy rok 2020 w historii spółki – m.in. rozwój portfolio produktowego, nowi partnerzy, strategiczne decyzje o powiększeniu zakładu produkcyjnego, ale przede wszystkim decyzja o wejściu na rynek regulowany – powodują, że z optymizmem patrzymy na wyzwania czekające nas w 2021 roku. Jesteśmy na dobrej drodze, aby w dalszym ciągu rozwijać naszą działalność w każdym z segmentów naszego biznesu” – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Rozbudowa zakładu, nowy test oraz kontrakty z Indonezji w grudniu

W grudniu 2020 roku spółka zawarła umowę przedwstępną, w wyniku której spółka nabędzie zabudowaną nieruchomość położoną w Lublinie, w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której znajduje się obecnie jej zakład. Nabycie nieruchomości związane jest z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki. W 2020 roku, w związku z zapotrzebowaniem na wyroby do diagnostyki SARS-CoV-2 i przeprowadzanymi inwestycjami zwiększającymi moce produkcyjne, nastąpiło niemal całkowite zagospodarowanie dostępnej rezerwy w istniejących budynkach produkcyjnych BioMaximy.

W grudniu zostały także zakończone prace rozwojowe oraz walidacja testu genetycznego PCR w czasie rzeczywistym, wykrywającego patogeny wywołujące infekcje układu oddechowego, są to: SARS-CoV-2 (Wuhan), wirus grypy (wirus grypy A – H1N1, H3N2, H5N1 i wirus grypy B), RSV A i B (syncytialny wirus oddechowy A i B ). Zaletą nowego testu jest możliwość identyfikacji wymienionych patogenów w jednej probówce. Jednoczesne badanie próbki pacjenta w kierunku trzech chorób zakaźnych, znacząco ogranicza zasoby konieczne do wykonania badania i pozwala szybciej uzyskać informacje niezbędne w przypadku pacjentów cierpiących na nieokreśloną infekcję dróg oddechowych.

Nowy test genetyczny jest częścią tworzonej przez BioMaxima SA palety nowoczesnych testów do diagnostyki molekularnej. Spółka przewiduje, że zastosowanie testu nie ograniczy się do etapu pandemii, bowiem szczególne wskazane jest wykonywanie testów łączonych u osób, u których niezbędne jest szybkie rozpoznanie i włączenie odpowiedniego leczenia z uwagi na ich ciężki stan i/lub hospitalizację, podwyższone ryzyko powikłań, jednoczesną obecność kilku infekcji, obniżoną odporność lub występowanie innych chorób przewlekłych.

Spółka wzięła już udział w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę takich testów różnicujących kilka patogenów w Ginekologiczno–Położniczym Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie, złożyła najkorzystniejszą ofertę o wartości brutto 199.200 zł. W grudniu BioMaxima także otrzymała od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji zamówienia na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o łącznej wartości 1.024.037,20 USD. Zamówienia zostały zrealizowane w grudniu 2020 r.

Rynek regulowany na horyzoncie

Dnia 22 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima SA, podczas którego podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany. Notowania na rynku regulowanym dają większe możliwości rozwoju rosnącym spółkom, szansę na stabilizację akcjonariatu, a także lepszy dostęp do nowego kapitału. W pierwszym kwartale 2021 roku planowana jest finalizacja średniookresowej strategii spółki. W krótkim horyzoncie spółka może się rozwijać z posiadanej gotówki i korzystając z finansowania bankowego. Decyzja o ewentualnej emisji zostałaby podjęta, jeżeli w planach pojawiłyby się projekty wymagające większych nakładów finansowych, które umożliwiłyby skokowy wzrost przychodów spółki. W takim przypadku ewentualna emisja kierowana byłaby wyłącznie do grona kwalifikowanych inwestorów.