Oświadczenie Zarządu w sprawie zbycia akcji na rzecz Członka Zarządu

Sylwester Janik
Sylwester Janik

W raporcie bieżącym nr 17/2014 opublikowanym w dniu 27 marca 2014 r. Zarząd MCI Management SA (Spółka) poinformował o zbyciu na rzecz Pana Sylwestra Janika, Członka Zarządu Spółki, 30.356 akcji Spółki („Akcje”). Zbyte akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN każda w ilości 30.356 sztuk, stanowią 0,048 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 30.356 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,048 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zostały zakupione przez Pana Sylwestra Janika za kwotę 1 grosz za jedną akcję, łącznie za kwotę 303,56 zł.

Akcje przekazane Panu Sylwestrowi Jankowi przyznane zostały jako część wynagrodzenia w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 16 grudnia 2013 r. w drodze uchwały nr 2 przyjęła Indywidualny Program Motywacyjny dla Członka Zarządu, którego celem było powiązanie interesu kadry zarządzającej z interesem Spółki.

Podstawą prawną zbycia Akcji jest Uchwała nr 21/ZWZ/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu do zbywania akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu Odkupu.