PARP promuje telepracę

0

18 lutego dobiegnie końca projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, którego głównym zadaniem jest propagowanie zdalnej formy zatrudnienia wśród właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw. W ramach działań na terenie całej Polski zostały przeprowadzone dofinansowane szkolenia, które trwały nieprzerwanie od kwietnia 2010 do grudnia 2011 roku.

Zwieńczeniem projektu była konferencja pt. „Telepraca – znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki”, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiciele administracji rządowej i świata biznesu oraz specjaliści z zakresu doradztwa personalnego w piątek, 3 lutego, debatowali m.in. o uwarunkowaniach dla rozwoju elastycznych form zatrudnienia. Podczas spotkania uczestnicy mieli szansę poznać społeczne i gospodarcze znaczenie telepracy oraz zapoznali się z przykładami dobrych praktyk przedsiębiorstw, które wdrożyły model pracy zdalnej. Zaproszeni prelegenci zastanawiali się również nad znaczeniem telepracy dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Polacy boją się telepracy. Podczas konferencji wręczono również nagrody w konkursie na najlepszy projekt wdrażający telepracę.

Otwierając konferencję Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak podkreślała liczne zalety telepracy, jak: zapewnienie elastyczności czasu i miejsca pracy, redukcja kosztów pracy oraz większa efektywność pracowników.
– Jestem przekonana, że zwiększeniu popularności telepracy będzie sprzyjać rozwój technologii informatycznych – oceniła Bożena Lublińska-Kasprzak.

Joanna Nowakowska – p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w PARP omówiła etapy realizacji projektu.
– Na początku, w lutym 2010 r., PARP wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC przeprowadziła dogłębne badanie na temat telepracy. Wynikało z niego, że niemal 83% Polaków słyszało o „telepracy”. Chociaż tylko 3,2% przedsiębiorców zatrudniało telepracowników, chęć na zasadach pracy zdalnej deklamowało 11,2% respondentów, zaś 36,6% chciałoby pracować w systemie mieszanym – powiedziała Joanna Nowakowska.

Na podstawie tych badań została zrealizowana ogólnopolska kampania świadomościowa skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. Jej głównym założeniem było przełamanie stereotypów w zakresie polityki zatrudnieniowej w firmie oraz popularyzacja korzyści wynikających z pracy zdalnej. Ponadto, w ramach usługi odbyło się w sumie 327 szkoleń w 14 województwach, zostało przeszkolonych 3481 osób (1967 kobiet, 1514 mężczyzn): właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – łączna liczba firm, które wzięły udział w projekcie: 1216 (1045 mikro, 126 małych oraz 45 średnich przedsiębiorstw).

Czytaj również:  (Nie)zerowy podatek – jakie obowiązki?

W trakcie piątkowej konferencji został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie. Do konkursu mogli przystąpić właściciele lub osoby upoważnione do reprezentowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, będący uczestnikami usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, tj. osoby, które podpisały umowy przystąpienia do usługi i brały udział w szkoleniach i doradztwie.

Nagrodę I stopnia, uzyskując najwyższą liczbę punktów, otrzymało przedsiębiorstwo4PROFI-T Sp. z o.o. Nagrodę II stopnia przedsiębiorstwo Crosswords Factory Sp. z o.o. oraz BETA S.C.

Laureat nagrody I stopnia otrzymuje voucher o równowartości 30 000 złotych, laureaci nagrody II stopnia vouchery o równowartości 15 000 złotych każdy. Wygrane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie wzorcowych stanowisk pracy zdalnej. Wyposażenie zostanie zakupione przez Organizatora konkursu niezwłocznie po otrzymaniu wykazu niezbędnych urządzeń i materiałów przekazanego przez Laureatów.

Patronat honorowy nad projektem objęli: PKPP Lewiatan, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza Łódź, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 12 Urzędów Marszałkowskich, 12 Urzędów Miast, 17 Urzędów Miast.