Play ogłasza cenę akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej wartej 1,033 miliarda euro

Jørgen Bang-Jensen
 • największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczając ofert prywatyzacyjnych,
 • jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle[1]
 • największa pierwsza oferta publiczna firmy telekomunikacyjnej w Europie od czerwca 2015 roku

PLAY Communications S.A. („Spółka”) będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej („IPO” lub „Oferta”) na 36 PLN za jedną akcję.

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu PLAY, powiedział:

„Polska jest wspaniałym krajem, w którym można zaczynając od start-upu zbudować firmę obsługującą miliony klientów. Wejście Play na GPW jest kolejnym krokiem do wypełniania naszego zobowiązania by obsługiwać klientów na najwyższym poziomie i zapewniać atrakcyjne poziomy zwrotów naszym inwestorom.”

Informacje ogólne

 • Cena Akcji Oferowanych została ustalona na 36 PLN za jedną akcję
 • Cena Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników została ustalona na 30,6 PLN za jedną akcję
 • Cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych
 • Ustalono, że Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji (“Akcje Oferowane”), tj. 121.572.621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l., w tym 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału
 • Łączna wartość Oferty wynosi 4,4 mld PLN (ok. 1,0[2] mld EUR) przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału akcji oraz braku transakcji stabilizujących lub 4,0 mld PLN (ok. 0,9 mld EUR) bez opcji dodatkowego przydziału
 • Kapitalizacja rynkowa Spółki, wynikająca z ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, będzie wynosić 9,1 mld PLN (ok. 2,2 mld EUR)[3]
 • Ostateczna liczba Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników została ustalona na 6.137.616 (ok. 5% Akcji Oferowanych), co obejmuje 5.980.249 Akcji Oferowanych (ok. 4,9% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych i 157.367 Akcji Oferowanych (ok. 0,1% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Uprawnionych Pracowników. Pozostałe 115.435.005 Akcji Oferowanych zostało przeznaczonych dla Inwestorów Instytucjonalnych (ok. 95% Akcji Oferowanych)
 • Popyt ze strony Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników wyniósł około 18 mln akcji, czego efektem jest nadsubskrybcja w wysokości ok. 193%. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu nadsubskrybcji i redukcji zapisów złożonych w Pierwszym i Drugim Okresie Subskrypcji zostaną przekazane po sesji rozliczeniowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która odbędzie się 19 lipca 2017 r. lub w zbliżonym terminie
 • Zarząd PLAY zapisuje się na 3.167.438 nowych akcji po Cenie Akcji Oferowanych w wysokości 36 PLN za jedną akcję, zaś 538.325 akcji będzie wyemitowanych dla 84 managerów i kluczowych pracowników („Nowe Akcje”) w dniu pierwszego notowania lub wkrótce po nim w ramach programów motywacyjnych. Ponadto, 222.222 nowych akcji przeznaczonych do emisji w ramach przyszłych programów motywacyjnych przeznaczonych dla nowych menedżerów i kluczowych pracowników rozpoczynających pracę w PLAY lub na potrzeby dodawania nowych uczestników lub zwiększania wartości istniejących programów motywacyjnych skierowanych do menedżerów i kluczowych pracowników
 • Po zakończeniu Oferty i przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału oraz emisji Nowych Akcji free float Spółki będzie kształtował się na poziomie ok 47,9% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz Sprzedający przyznał Globalnym Koordynatorom opcję nabycia 11.052.056 istniejących akcji zwykłych, po Cenie Akcji Oferowanych, przez okres 30 dni licząc od dnia 27 lipca 2017 r.
 • Przewidywanym pierwszym dniem notowania akcji zwykłych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”) jest 27 lipca 2017 r. („Dzień Pierwszego Notowania”)
 • Spółka i Akcjonariusz Sprzedający zgodzili się na wprowadzenie zwyczajowego zobowiązania do niesprzedawania akcji Spółki przez 180 dni od Dnia Pierwszego Notowania (tzw. lock-up). Nowe Akcje emitowane dla Zarządu PLAY, kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników także będą podlegały ograniczeniom typu “lock-up” przez okres 3 lat[4]. Akcje Oferowane objęte przez Uprawnionych Pracowników będą podlegały rocznemu lock-up’owi
 • J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako Współprowadzący Księgę Popytu i Współoferujący.

Oświadczenie o Ofercie

Niniejsza informacja prasowa została sporządzona zgodnie z art. 10 luksemburskiej ustawy z 10 lipca 2005 r. na temat prospektów emisyjnych papierów wartościowych z późniejszymi zmianami i podlega stosownym ograniczeniom w zakresie prawa papierów wartościowych. Niniejsza informacja prasowa dostępna jest na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com) oraz dodatkowo, jedynie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.dm.pkobp.pl i  www.dmbzwbk.pl).

[1] Dotyczy IPO firm, których główna działalność jest prowadzona w Polsce

[2] Wszystkie przeliczenia między PLN a EUR zostały wykonane przy zastosowaniu średniego kursu NBP na poziomie PLN/EUR w wysokości 4,2345 z 13 lipca 2017 r.

[3] Włączając Nowe Akcje

[4] Z następującym harmonogramem: 100% lock-up do 1-ej rocznicy debiutu, 80% lock-up do 2-giej i 40% lock-up do 3-ciej rocznicy debiutu