Podsumowanie H1 2021 w Grupie Murapol

Nikodem Iskra, Prezes Zarządu spółki Murapol
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu spółki Murapol

W pierwszym półroczu br. Grupa Murapol podpisała 1491 umów deweloperskich
i przedwstępnych, wobec 1 526 w tym samym okresie rok wcześniej. W analizowanym okresie deweloper przekazał klientom klucze do 947 mieszkań, a także wprowadził do oferty 2 099 lokali w 11 projektach inwestycyjnych. Grupa rozpoczęła też współpracę z obecnym znacznym akcjonariuszem tj. grupą Ares, wspieranym przez Griffin Real Estate, w zakresie budowy i sprzedaży lokali w sektorach PRS, a także ze Student Depot w zakresie budowy i sprzedaży lokali w sektorze PBSA.

Pierwsze półrocze 2021 r. obfitowało w zmiany biznesowe w GK Murapol, które wpływają na wyniki operacyjne działalności Grupy w kilku obszarach:

W zakresie sprzedaży – w 1Q 2020 zmieniła się struktura akcjonariatu, co miało wpływ na wdrożenie w GK Murapol dodatkowych linii biznesowych. W 2021, w związku z przewidywanym znacznym rozwojem sektora living w Polsce, Grupa rozpoczęła współpracę ze swoim znacznym akcjonariuszem tj. grupą Ares , wspieranym przez Griffin Real Estate, opartą o doświadczenie i kompetencje Grupy w realizacji przedsięwzięć deweloperskich, zaś akcjonariusza i Griffin Real Estate – w sektorze living. W ramach współpracy w H1 2021 Grupa Murapol przeznaczyła do sprzedaży 1362 lokale (w realizacji) na segment PRS. Ponadto, kolejne 361 lokali GK Murapol wybuduje jako PBSA, tzn. celowe obiekty zakwaterowania studentów na rzecz Student Depot. To oznacza operacyjnie, że w H12021, oprócz wyniku sprzedaży detalicznej w liczbie 1491 lokali, dodatkowe 1723 lokale zostały przeznaczone do sprzedaży na rzecz PRS i PBSA.

W zakresie przekazań – wobec wydania klientom 947 lokali w H1 2021 GK Murapol liczy na zwiększenie tempa przekazań w H2 2021 r. i szacuje ok. 3 tys. przekazań w całym 2021 r. Oznacza to trzeci rok z rzędu (w 2019 – przekazano 2922 lokale, zaś w 2020 roku – przekazano 3124 lokali), w którym przekazania będą oscylowały wokół 3 tys. rocznie, stanowiąc o zrównoważonym poziomie tego parametru we wskazanym okresie oraz o realizacji założonych przez GK Murapol planów.

W zakresie banku ziemi – w ostatnich kwartałach Grupa uzupełniła portfel gruntów w większości miast będących jej dotychczasowymi i sprawdzonymi rynkami. Pomimo narastających w branży problemów z zakupem gruntów i odbudową banku ziemi, GK Murapol zrealizowała cele zakupowe, stosując przy tym, w większości przypadków, swój sprawdzony model kontraktacji gruntu do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

W zakresie marży – Grupa Murapol dba i zachowuje zakładaną efektywność biznesu oraz jest konsekwentna w swojej strategii sprzedażowej, skupiając się na osiąganiu lepszych rezultatów marżowych, przy jednoczesnym osiąganiu równowagi
i powtarzalności w zakresie liczby sprzedanych mieszkań.

SPRZEDAŻ

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Grupa Murapol podpisała 1491 umów deweloperskich i przedwstępnych, w tym 727 w drugim kwartale 2021 r., utrzymując zgodny z dotychczasową strategią, stabilny i zrównoważony poziom rok do roku.

Mieszkania GK Murapol największym zainteresowaniem cieszyły się w Krakowie i Wieliczce oraz w Poznaniu, a także w Łodzi, gdzie nabywców znalazło odpowiednio 264, 199 i 197 lokali. Znaczącą liczbę nowych umów dot. sprzedaży mieszkań Spółka podpisała także w Warszawie – 141, Wrocławiu – 112 oraz Katowicach – 105. Po ok. 70 umów zawartych zostało w Gdyni, Bydgoszczy, Gliwicach, Toruniu i Siewierzu.

PRZEKAZANIA

W pierwszym półroczu br. GK Murapol przekazała klucze do 947 lokali mieszkalnych, wobec 1 089 oddanych właścicielom w analogicznym okresie 2020 roku. W samym drugim kwartale br. do nowych właścicieli trafiło 495 mieszkań.

W pierwszym półroczu br. najwięcej kluczy do mieszkań zostało wydanych klientom we Wrocławiu – 205, w Katowicach – 174 i Warszawie – 134. Po ok. 120 lokali zostało odebranych w Łodzi, Gdyni i Mikołowie.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W okresie od stycznia do końca czerwca br. GK Murapol zaoferowała klientom 2 099 nowych lokali wobec 1 119 w analogicznym okresie ub.r. Wprowadzone do sprzedaży mieszkania i apartamenty inwestycyjne powstają w 11 projektach na terenie 9 miast. Są to zarówno kolejne etapy już realizowanych przedsięwzięć deweloperskich, jak i nowe projekty. Najwięcej, bo 531 mieszkań, zostało zaoferowanych mieszkańcom Poznania, w tym w ramach nowej inwestycji – Murapol Zielony Żurawiniec, realizowanej przy ul. Sielawy. Na rynek Krakowa i Wieliczki trafiła pula 529 lokali mieszkalnych i inwestycyjnych realizowanych w kolejnych etapach prowadzonych w tych miastach przedsięwzięć deweloperskich. Z ofertą 299 nowych mieszkań Grupa powróciła do Gdańska, gdzie rozpoczęła komercjalizację nowego przedsięwzięcia deweloperskiego – Murapol Osiedle Zdrovo, realizowanego przy ul. Niepołomickiej. W Łodzi do sprzedaży trafiło kolejnych 276 lokali mieszkalnych w ramach nowego etapu Murapol Nowa Przędzalnia. Zaś dla klientów w Warszawie deweloper przygotował 41 mieszkań w kolejnym budynku tamtejszego projektu – Murapol Dzieci Warszawy. Nowe lokale pojawiły się także w kolejnych etapach realizowanych inwestycji w Gliwicach, Toruniu i Sosnowcu.

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE

Na koniec czerwca 2021 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował
7 636 lokali
o łącznej powierzchni użytkowej blisko 308 tys. mkw., powstających w 81 budynkach, w ramach 22 projektów na terenie 15 miast.

Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma Łódź, gdzie powstaje 1 726 lokali. Dalej plasują się Poznań i Kraków z Wieliczką z odpowiednio 1 433 i 1 107 mieszkaniami w budowie. 675 lokali realizowanych jest we Wrocławiu, a 537 w Warszawie. Portfel projektów w budowie w Gliwicach obejmuje 378 mieszkań, zaś w Gdyni 325 mieszkań. Kolejne 299 lokali mieszkalnych powstaje w Gdańsku, a 280 w Katowicach.

BANK ZIEMI

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 19,4 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 837 tys. mkw. Nieruchomości stanowiące własność Grupy mają decyzje o pozwoleniu na budowę ponad 9,9 tys. mieszkań o łącznym PUM blisko 423 tys. mkw. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań związanych z wydawaniem odpowiednich pozwoleń administracyjnych,  zakładające budowę ponad 9,5 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej blisko 415 tys. mkw.

– Nasz potencjał sprzedażowy w pierwszym półroczu br. oscylował wokół 3,2 tys. lokali mieszkalnych. Blisko połowa tej puli to sprzedaż zrealizowana do klientów detalicznych. Pozostała część to inwestycje przeznaczone i budowane pod cele PRS i Student Depot (PBSA). W segmencie detalicznym podkreślić należy także pulę ponad 2 tys. lokali mieszkalnych wprowadzonych do sprzedaży w pierwszej połowie br., co czyni naszą ofertę najszerszą w Polsce zarówno pod względem dywersyfikacji geograficznej, jak i dostępnych zasobów. Jednocześnie zachowujemy marżowość działalności na zakładanym poziomie. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – Cieszy również nasza aktywność na polu nowych akwizycji gruntów, co ma wprost znaczenie dla przyszłości i rozwoju GK Murapol. W samym pierwszym półroczu b.r. zakontraktowaliśmy lub zawarliśmy przyrzeczone umowy dot. zakupu 14 terenów inwestycyjnych w 8 miastach. A dodając ostatni kwartał ub.r., zrealizowaliśmy łącznie 24 takie transakcje.  – dodaje Nikodem Iskra.

W ciągu 20 lat działalności Grupa Murapol zrealizowała 67 wieloetapowych inwestycji nieruchomościowych, w których powstało 316 budynków z ponad 18,7 tys. lokali zamieszkałych przez ponad 56 tys. osób.