Polnord wygrywa w sądzie

0

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał korzystny dla Polnord wyrok zasądzający na rzecz Spółki kwotę 10 mln powiększoną o odsetki ustawowe, od dnia wniesienia pozwu, które wynoszą obecnie ok. 5 mln zł.

 Polnord dochodził roszczenia z tytułu zapłaty kary umownej za niewywiązanie  się z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, jaka została zawarta przez Polnord z Aroga Holdings Sp. z.o.o.

Sąd podzielił naszą argumentację w tej sprawie i uznał, że dochodzone przez Spółkę roszczenie jest w całości zasadne – informuje Dariusz Krawczyk, Prezes Polnord SA. – Przyjmujemy ten fakt z satysfakcją. Konsekwentnie dążymy do finalizacji wszelkich sporów sądowych, w których stroną jest Polnord. Dzięki temu Spółka może w pełni koncentrować się na podstawowej działalności  i realizacji przyjętej strategii na lata 2016-2019, która zakłada m.in. osiągnięcie poziomu sprzedaży na poziomie co najmniej 1500 lokali rocznie.

Polnord, na podstawie przedmiotowej umowy, zobowiązał się do sprzedaży akcji spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA w terminie do 31 marca 2012 r. Jednym z postanowień umowy był zapis o karze umownej w wysokości 10 mln zł w przypadku nie nieprzystąpienia przez Aroga do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Ponadto została zawarta umowa poręczenia z Panem Janem Łuczakiem ( który był wówczas Prezesem Aroga oraz DSS), który poręczył w całości za zobowiązania Aroga z tytułu wykonania umowy. Aroga nie zakupiła akcji DSS, wobec czego Polnord naliczył karę umowną i wystąpił przeciwko spadkobiercom Pana Łuczaka z pozwem o zapłatę.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nie jest prawomocny, pozwanym przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Czytaj również:  PKN ORLEN analizuje wdrożenie innowacyjnej technologii od firmy Honeywell UOP