Polski rynek sekurytyzacji czeka w najbliższych latach intensywny rozwój

inwestycje giełda pieniądze

Polski rynek sekurytyzacji aktywów czeka w najbliższych latach intensywny rozwój, gdyż ze względu na zawirowania na rynkach kapitałowych banki i inne podmioty będą dywersyfikować źródła finansowania i poszukiwać możliwości optymalizacji kapitału, uważają przedstawiciele kancelarii DLA Piper i organizacji branżowej PCS (Prime Collateralised Securities). Rozwojowi rynku powinny także sprzyjać nowe regulacje, które zwiększają przejrzystość i bezpieczeństwo jego uczestników.

Sekurytyzacja pozwala bankom oraz pożyczkodawcom niebędącymi bankami na pozyskanie kapitału na zwiększenie akcji kredytowej, pożyczkowej, leasingowej poprzez zamianę wierzytelności wynikających z udzielonych kredytów, pożyczek czy leasingu na papiery wartościowe, które stają się przedmiotem obrotu. Ponadto, w przypadku banków, sekurytyzacja pozwala na optymalizację wymogów kapitałowych sekurytyzowanych pozycji, optymalizację kapitału oraz przeznaczenie go na zwiększenie działalności.

Ostatnie lata obfitowały w bezprecedensowe wydarzenia makroekonomiczne oraz turbulencje w sektorze bankowym, co powoduje, że wiele podmiotów coraz intensywniej szuka sposobów dywersyfikowania swoich źródeł finansowania. Takie możliwości dają transakcje sekurytyzacji aktywów – mówi Paweł Turek, Counsel w zespole rynków finansowych, projektów infrastrukturalnych i restrukturyzacji w DLA Piper w Warszawie. – W przypadku pożyczkodawców nienależących do grupy finansowej wydaje się to być bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Tak samo jak w przypadku banków, gdzie sekurytyzacja może być ciekawą alternatywą do innych sposobów spełnienia kapitałowych wymogów regulacyjnych, w tym emisji obligacji podporządkowanych.

Rynek sekurytyzacji reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r., które ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji oznaczające transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze. Rozporządzenie określa wymogi wobec podmiotów uczestniczących w sekurytyzacji, m.in. dotyczące obowiązku należytej staranności, zatrzymania ryzyka i transparentności.

Polskie instytucje finansowe odkrywają korzyści płynące z sekurytyzacji aktywów zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian w regulacjach unijnych – dodaje Bartosz Matusik, partner i szef praktyki podatkowej w warszawskim biurze DLA Piper.

Jak podkreślają eksperci DLA Piper i PCS, naturalną konsekwencją rozwoju rynku sekurytyzacyjnego będzie przeprowadzanie przez banki i inne podmioty finansowe coraz większej liczby transakcji pozwalających na budowę portfela wierzytelności. To z kolei umożliwi przejście do kolejnego etapu rozwoju tego rynku, czyli do przeprowadzenia publicznych transakcji sekurytyzacyjnych. Ponadto, zwiększone wymogi regulacyjne nakładane na banki doprowadzą do wzrostu liczby sekurytyzacji syntetycznych, a co za tym idzie do standaryzacji takich transakcji.

Sekurytyzacja jest uniwersalnym mechanizmem wykorzystywanym przez banki, instytucje finansowe i firmy leasingowe do pozyskania finansowania oraz spełnienia wymogów kapitałowych nie tylko w Europie, ale także w Australii, Chinach, Japonii oraz Stanach Zjednoczonych – mówi Ian Bell, szef PCS, niezależnej inicjatywy not-for-profit powołanej w celu rozwoju rynku sekurytyzacji. – Polska podąża za tymi trendami i jesteśmy przekonani, że popularność transakcji sekurytyzacyjnych będzie rosnąć, także dzięki wprowadzonym regulacjom.