Czy raportowanie niefinansowe pokazuje inwestorom prawdziwą wartość przedsiębiorstwa?

0

Zdaniem 92% prezesów, w długim okresie czasu, kwestie pozafinansowe od zmiany klimatu po efektywność zarządów, będą miały realny i mierzalny wpływ na przedsiębiorstwa. Według ankietowanych w badaniu EY Czy raportowanie niefinansowe pokazuje inwestorom prawdziwą wartość przedsiębiorstwa? do tej pory firmy nie traktowały kwestii środowiskowych i społecznych jako istotnego obszaru działalności. Według ¾ badanych, głównym czynnikiem motywującym spółki do raportowania danych niefinansowych jest budowanie pozytywnej opinii o firmie wśród klientów. Na drugim miejscu znalazły się wymogi formalne.

Raportowanie niefinansowe rozwija się od końca lat 90. XX wieku. Ujawniane wtedy informacje zajmowały zaledwie kilka stron, dzisiaj raporty są często dłuższe od rocznego sprawozdania. W grudniu 2015 roku Laurence Fink, prezes Black Rock (amerykańskiej firmy zarządzającej aktywami o wartości 4,6 bln USD) zwrócił się do prezesów firm wchodzących w skład indeksu S&P500 z prośbą, by na poważnie potraktowali ujawnienia dotyczące wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz ładu korporacyjnego (ESG – environmental, social and governance). Jego zdaniem ESG przynosi wymierne korzyści. Ponad 80% inwestorów badanych przez EY zgadza się z apelem Finka.

– Fink wzywał też do skoncentrowania się na długoterminowym budowaniu wartości (zamiast na krótkoterminowych wypłatach dywidend) i otwartości w prezentowaniu strategii biznesowych – mówi Rafał Hummel, szef Działu Climate Change and Sustainability Services, EY. – To pod jego wpływem rządy, regulatorzy i twórcy standardów raportowania dyskutują o zrównoważonym rozwoju i sposobach jego odzwierciedlania w raportach – dodaje.

Czy inwestorzy patrzą na ESG?

68% respondentów badania EY przyznaje, że ESG często lub czasami ogrywa znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji o inwestycji. W 2015 roku twierdziło tak 52%.

raportowanie niefinansowe (1)

16% spośród tych, którzy nie biorą ESG pod uwagę, przyznaje, że nie jest przekonanych o wpływie ujawniania takich informacji na wyniki przedsiębiorstwa.

Czytaj również:  Brytyjscy konsumenci w grobowych nastrojach

Inwestorzy chcą więcej

42% inwestorów, którzy nie biorą pod uwagę informacji o ESG narzeka, że niefinansowe informacje albo w ogóle nie są ujawniane, albo są niespójne i niesprawdzone. W 2015 roku sądziło tak tylko 32% badanych.

raportowanie niefinansowe (3)

80% wszystkich respondentów uważa, że firmy niewystarczająco pokazują ryzyko związane z ESG, w tym przede wszystkim związane z aktywami, które są poza akceptowalnym poziomem dopuszczalnego ryzyka, wynikającymi ze zmieniających się regulacji, oczekiwań społecznych czy warunków środowiskowych. Takie aktywa to powód, dla którego aż 60% inwestorów zmniejszyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy swoje zaangażowanie lub zamierza dokładnie przyjrzeć się tym aktywom w przyszłości.

39% twierdzi, że nie zainwestuje w firmę, która ma słaby ład korporacyjny, a 58% nie wyklucza wycofania się z tego właśnie powodu. 32% nie wyobraża sobie udziału w przedsięwzięciu, które narusza prawa człowieka.

20% badanych wymienia kwestie związane z ograniczeniem możliwości weryfikowania informacji – dlatego inwestorzy najbardziej cenią sobie informacje ujawniane przez zarząd lub komitet audytu.

Szukanie motywacji