Redan spłaci zadłużenie przed terminem

Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA
Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA

Redan uzgodnił z instytucjami finansowymi zasady szybszej spłaty zadłużenia objętego umową restrukturyzacyjną. Jest to kolejny element prowadzący do sfinalizowania transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA za 35 mln zł na rzecz funduszu 21 Concordia. Jednocześnie nastąpi rozwiązanie umowy restrukturyzacyjnej Redan, co umożliwi realizację planowanych projektów oraz poprawę wyników Grupy będącej właścicielem marek odzieżowych Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci TextilMarket.

Zarząd Redanu podpisał  aneks do umowy restrukturyzacyjnej, zawartej w lipcu 2013 r., regulujący możliwość częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia oraz docelowo rozwiązanie tej umowy. Umową objęte są zobowiązania wobec instytucji finansowych, na które składają się: kredyty i limity kredytowe, limity akredytywowe i gwarancyjne oraz obligacje. Na koniec czerwca br. ich łączne saldo wynosiło ok. 56,4 mln zł. Zgodnie z ustalonym w ub.r. harmonogramem spłat, zadłużenie powinno zostać rozliczone do końca 2018 r.

„Od momentu zawarcia w ubiegłym roku umowy restrukturyzacyjnej naszym celem było rozwiązanie jej w jak najszybszym terminie. Zawarta umowa inwestycyjna dotycząca sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA [spółki zależnej Redan] umożliwi spłatę 35 mln zł. To będzie oznaczać rozwiązanie umowy restrukturyzacyjnej, a tym samym zakończenie pewnego okresu w historii naszej Grupy i powrót do normalnej działalności bez posiadania żadnych obciążeń ograniczających nasz rozwój. W efekcie będziemy mogli wdrożyć planowane projekty, które znacząco poprawią wyniki całej Grupy” –  powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

Podpisany aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata 35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami umowy restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia, zaś banki – zabezpieczenia udzielone przez Adesso (zależna spółka Redanu zarządzająca rozwojem sieci TextilMarket).