Rekordowe przychody oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto GK GPW w 2021 r.

gpw giełda
 • Rekordowe przychody ze sprzedaży 407,6 mln zł
 • Wynik EBITDA w wysokości 215,2 mln zł
 • Zysk netto na poziomie 161,3 mln zł
 • Wzrost kosztów operacyjnych o 11,3% do 229,4 mln zł
 • Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) na poziomie 56,3% w skali roku
 • Wypłata dywidendy w wysokości 104,9 mln zł (tj. 2,50 zł dywidendy na akcję)
 • Przyjęcie „Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” przez GK GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) może zaliczyć rok 2021 do udanych w wymiarze wyników finansowych. GK GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 407,6 mln zł, zysk EBITDA na poziomie 215,2 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto w wysokości 161,3 mln zł. Koszty operacyjne w 2021 r. wyniosły 229,4 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 56,3%.

W samym IV kw. 2021 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 107,5 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 55,2 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 41,4 mln zł. Koszty operacyjne wyniosły 63,2 mln zł, a wskaźnik C/I wyniósł 58,8%.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

– Już po raz czwarty mam przyjemność przedstawić sprawozdanie finansowe, w którym zysk netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przekracza 150 mln złotych. Po raz drugi z rzędu udało się nam wypracować ponad 400 mln złotych przychodów. Poprzedni rok był również bardziej łaskawy dla wdrażania naszej strategii #GPW2022 niż rok 2020, kiedy pandemia opóźniała nasze prace. Dzięki rozwojowi głównych linii biznesowych mamy silną pozycję finansową, która umożliwia nam wchodzenie w nowe obszary biznesowe –  mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

W 2021 r. wciąż były odczuwalne skutki pandemii, które stymulowały zmienność na globalnych rynkach finansowych. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 5,5% rdr do rekordowego poziomu 313,5 mld zł. W stosunku do obrotów z 2019 roku oznacza to wzrost o 63,7%.

W 2021 r. na Głównym Rynku akcji zadebiutowało 16 spółek (w tym miały miejsce cztery przeniesienia notowań z NewConnect) oraz 32 spółki na rynku NewConnect. Wśród spółek debiutujących na rynku NewConnect dominowały spółki z branży gamingowej
oraz biotechnologicznej. Największym debiutem na GPW był debiut grupy Pepco, którego IPO osiągnęło wartość 3,2 mld zł (a uwzględniając opcję dodatkowego przydziału akcji – 3,7 mld zł.).

Rok 2021 był kolejnym rokiem napływu na rynek inwestorów indywidualnych. Na koniec
2021 r. KDPW prowadził ponad 1,374 mln rachunków vs. 1,329 mln na koniec 2020 r. W ciągu roku przybyło 44,85 tys. rachunków, co oznacza wzrost o 3,4%.

W 2021 r. odnotowano rekordowy wolumen na rynku spot energii elektrycznej – 36,2 mln TWh oraz najlepszy w historii rezultat obrotu gazem ziemnym – 180,8 TWh (łącznie na rynku terminowym oraz spot). Rekordowy był również wolumen transakcji w rejestrze gwarancji pochodzenia, który wyniósł 30,3 TWh.

O potencjale GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki
na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy. W sierpniu 2021 r. wypłacono 104,9 mln zł dywidendy, co daje 2,50 zł na akcję i stanowi 77,3% skonsolidowanego zysku netto za 2020 r. (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Ubiegłoroczna stopa dywidendy osiągnęła poziom 5,23%.

Realizacja strategii #GPW2022

Rok 2021 był okresem realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych w ramach Strategii #GPW2022. Konsekwentnie realizowano kolejne kamienie milowe, rewizje odbywały się miesięcznie na posiedzeniach Zarządu Giełdy oraz kwartalnie na posiedzeniach Rady Giełdy.

Największym i najważniejszym produktem, nad którym pracuje GK GPW jest nowy system transakcyjny Warsaw Automated Trading System (WATS). Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2021 r. WATS był na etapie prototypu. GPW podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu migracji z obecnego systemu transakcyjnego UTP na nowy system WATS. Jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, w które, oprócz Członków Giełdy i dystrybutorów danych giełdowych, zaangażowane będą również izby rozliczeniowe, KDPW, dostawcy rozwiązań informatycznych oraz banki. Proces zmiany zainicjuje i przeprowadzi GPW, koordynując nie tylko samą zmianę technologiczną, ale również organizacyjną, regulacyjną i proceduralną.

GPW Tech była odpowiedzialna za komercjalizację trzech produktów i narzędzi technologicznych. Pierwszy to TCA Tool, który służy do analizy makro i mikro struktury rynku. Jest to produkt, który może być sprzedawany innym giełdom, ale też domom maklerskim. W oparciu o TCA Tool GPW Tech świadczyła w minionym roku usługi dla giełdy w Kuwejcie. Drugi produkt o nazwie GPW Stork służy do wykrywania nieprawidłowości związanych z handlem na giełdzie. Jest on już wykorzystywany przez GPW w obszarze nadzoru rynku. Potencjalnymi  użytkownikami tego narzędzia mogą być domy maklerskie oraz instytucje nadzorujące, także poza Polską. Trzeci produkt to nowy Kalkulator Indeksów, czyli narzędzie do obliczania w czasie rzeczywistym indeksów giełdowych, które zastąpiło  dotychczasowe, o wiele mniej wydajne i elastyczne. Od 24 września ubiegłego roku z nowego narzędzia korzysta GPW Benchmark.

W marcu 2021 r. GPW przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Wraz z wejściem w życie nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego Giełda udostępnia na swojej stronie internetowej Skaner Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (Skaner Dobrych Praktyk, Skaner DPSN) – narzędzie prezentujące publikowane przez spółki informacje na temat stosowania zasad, zapewniające uczestnikom rynku łatwy i kompleksowy dostęp do tych informacji.

W listopadzie 2021 r. spółki GPW oraz Artinfo.pl podpisały memorandum o partnerstwie, będące podstawą do rozpoczęcia prac nad stworzeniem ram biznesowych umożliwiających tokenizację dzieł sztuki.

W grudniu 2021 r. GPW, Towarowa Giełda Energii (TGE), Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange podpisały Porozumienie Term Sheet, w którym zadeklarowały powołanie spółki Central Post-trade Solutions (CPS), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych.

W 2021 r. kontynuowano Program Wsparcia Rozwoju Technologii, którego beneficjentami były biura i domy maklerskie. W lipcu ruszył Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023. W Programie uwzględniono nowe założenia, których celem jest zwiększenie liczby spółek i podmiotów przygotowujących analizy oraz uelastyczniono zasady doboru spółek do programu. Program obejmuje 65 emitentów.

W drugiej połowie 2021 r. GPW uruchomiła prace nad dwoma projektami: Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) oraz Telemetria Operator (TeO). PCOL oraz TeO stanowią kolejny element dywersyfikacji działalności GPW.

Celem projektu PCOL jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. Jego uruchomienie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

TeO to nowe rozwiązanie, które ma zostać opracowane w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Będzie przeznaczone do profilowania użytkowników odbiorników telewizyjnych oraz sprzedaży i wyświetlania targetowanych reklam w telewizji linearnej.

W 2021 r. działalność kontynuowała Akademia GPW Growth, unikalny program edukacyjno- rozwojowy adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw. W październiku 2021 r. GPW rozpoczęła trzecią edycję Akademii GPW Growth.

Ważnym elementem ubiegłorocznych działań rozwojowych, było przyjęcie przez GK GPW w grudniu „Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”, która określa ambicje i cele w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. W Strategii znalazły się główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

– ESG to jeden z kluczowych trendów na rynku kapitałowym. GPW jako spółka publiczna, a zarazem organizator platformy obrotu dla wielu emitentów giełdowych, chce być drogowskazem w zakresie jak najlepszego uwzględniania w swojej działalności biznesowej kryteriów ESG oraz wysokich standardów raportowania niefinansowego.  Przyjęta i ogłoszona w grudniu 2021 roku „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” nakreśliła ambicje oraz kierunki działań w trzech filarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Wdrażając Strategię ESG, GK GPW będzie wnosiła realny wkład w realizację Globalnych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 wytyczonych przez ONZ i przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Postępy w realizacji Strategii ESG będą co roku prezentowane za pomocą konkretnych wskaźników w raporcie zintegrowanym Grupy Kapitałowej GPW – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2021 r. i cały 2021 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2021 r. wyniósł 41,4 mln zł, w porównaniu do 47,6 mln zł w IV kw. 2020 r. i 36,0 mln zł w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 161,3 mln zł vs. 152,3 mln zł w 2020 r. Na wzrost całorocznego zysku netto, złożył się efekt wyższych przychodów na rynku towarowym (+3,9% rdr), przy jednoczesnym spadku przychodów na rynku finansowym (-0,9%) oraz wzrost kosztów operacyjnych (+11,3% rdr). Należy również przypomnieć, że zysk netto za 2020 r. był obciążony rezerwą z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT w kwocie 11,4 mln zł (rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych). Z kolei zysk netto za 2021 r. został obciążony analogiczną rezerwą z tytułu potencjalnego zobowiązania IRGiT w kwocie 1,9 mln zł. W 2021 r. skonsolidowane przychody GK GPW ze sprzedaży sięgnęły 407,6 mln zł vs. 404,0 mln zł w 2020 r.

RYNEK FINANSOWY

Przychody z rynku finansowego

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 66,3 mln zł, względem 78,8 w IV kw. 2020 r. oraz 54,4 mln zł w III kw. 2021 r. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 61,7% całkowitych przychodów Grupy GPW, w porównaniu do 67,7% w IV kw. 2020 r. oraz 60,0 % w III kw. 2021 r.

W całym 2021 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 254,7 mln zł, w porównaniu
do 256,9 mln zł w 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 62,5%, wobec 63,6% rok wcześniej.

Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W IV kw. 2021 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 47,4 mln zł, w porównaniu do 58,8 mln zł w IV kw. 2020 r. oraz 35,5 mln zł w III kw. 2021 r.

W całym 2021 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły
177,9 mln zł, wobec 185,3 mln zł w 2020 r. Spadek przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym, jest w znacznym stopniu wynikiem spadku przychodów
z obrotu akcjami oraz instrumentami pochodnymi.

 • Obsługa emitentów

W IV kw. 2021 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 4,3 mln zł, w porównaniu do 6,2 mln zł w IV kw. 2020 r. i 5,5 mln zł w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 5,3% całkowitych przychodów GK GPW i wyniosły 21,6 mln zł, wobec 20,3 mln rok wcześniej. Na wysokość przychodów z tej linii biznesowej składają się: opłaty roczne za notowanie i opłaty za wprowadzenie
oraz inne opłaty. Przychody są więc w głównej mierze wypadkową aktywności na rynku IPO/SPO, liczby emitentów oraz kapitalizacji spółek.

W 2021 r. łącznie na obu rynkach akcji GPW odbyło się 48 debiutów giełdowych (z uwzględnieniem czterech spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek), wobec 21 debiutów w roku poprzednim. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła w 2021 r. 9,4 mld zł (vs. 9,6 mld zł w 2020 r.), a wartość SPO
to 1,9 mld zł (vs. 4,7 mld zł w 2020 r.). Łączna kapitalizacja spółek krajowych
i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec 2021 r. 1 331,5 mld zł
vs. 1 068,7 mld zł na koniec 2020 r.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2021 r. osiągnęły najwyższy w historii poziom 14,6 mln zł, względem 13,8 mln zł w IV kw. 2020 r. oraz 13,4 mln w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. przychody z tego segmentu biznesowego, kolejny rok z rzędu, ukształtowały się na rekordowym poziomie – 55,2 mln zł, wobec 51,4 mln zł w 2020 r. (wzrost o 6,9%) i stanowiły 13,6% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK GPW.

W 2021 r. GK GPW podpisała szereg nowych umów na dane GK GPW z użytkownikami z różnych segmentów rynku. Ponadto pozyskano trzech nowych odbiorców danych przetworzonych (w tym na dane GPW i BondSpot). W IV kw. 2021 r. odnotowano rekordową liczbę abonentów danych spółek z GK GPW.

RYNEK TOWAROWY

Przychody z rynku towarowego

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 40,0 mln zł, o 9,4% więcej niż rok wcześniej i o 11,6% więcej niż w III kw. 2021 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2021 r. wyniósł 37,2%. W całym 2021 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 150,0 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2020 i przekłada się na 36,8% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2021 r. wyniosły 20,2 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4% rdr oraz wzrost o 9,7% kdk. W całym 2021 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 74,7 mln zł odnotowując wzrost o 3,3% rdr. Przychody z obrotu energią wyniosły 5,4 mln zł w ostatnim kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 1,6% rdr i o 1,0% kdk. W całym 2021 r. przychody z tego tytułu wyniosły 19,1 mln zł, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

W IV kw. 2021 r. przychody z obrotu gazem wzrosły o 5,0% rdr i jednocześnie spadły o 30,6% w stosunku do III kw. 2021 r.  kształtując się na poziomie 3,6 mln zł. W 2021 r. przychody z obrotu gazem sięgnęły 15,0 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 18,3%.

W IV kw. 2021 r. przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi wyniosły 6,8 mln zł,
co oznacza wzrost o 11,6% rdr i jednocześnie wzrost o 61,3% kdk. Wzrost przychodów
w IV kwartale 2021 r. jest wynikiem wyższego wolumenu obrotu prawami majątkowymi
dla OZE. Przychody z tego obszaru spadły w 2021 r. o 7,8% rdr i wyniosły 25,1 mln zł.

Przychody Grupy z tytułu obrotu towarami rolno-spożywczymi wyniosły w 2021 r. 22 tys. zł. Całość przychodów została wygenerowana w I kw. 2021 r. i były to pierwsze przychody osiągnięte przez Grupę z tego tytułu.

W IV kw. 2021 r. przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego wyniosły 4,4 mln zł, co oznacza wzrost o 33,2% rdr i jednocześnie wzrost o 20,3% kdk. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2021 r. wyniosły 15,6 mln zł, w porównaniu do 13,5 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 15,1% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji. Na koniec 2021 r. status członka RTG (Rynek Towarów Giełdowych) miało 78 spółek, 8 spółek posiadało status Członka Giełdy na RIF (Rynek Instrumentów Finansowych), a 50 spółek posiadało status Członka OTF (Zorganizowana Platforma Obrotu).

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W IV kw. 2021 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,6 mln zł, o 1,4% więcej niż rok wcześniej i 14,9% więcej niż w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 23,8 mln zł, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.

 • Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2021 r. wyniosły 13,9 mln zł, o 9,6% więcej
niż rok wcześniej i o 12,7% więcej niż w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 50,4 mln zł przychodów, czyli o 7,8% więcej niż rok wcześniej. Przychody z tego tytułu są pochodną wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych
przez TGE.

 • Sprzedaż informacji Grupy TGE

W IV kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 330 tys. zł, o 35,8% więcej niż rok wcześniej i o 34,7% więcej niż w III kw. 2021 r. W całym 2021 r. sprzedaż informacji Grupy TGE przyniosła GK GPW 1,1 mln zł, czyli o 13,7% więcej rdr.

Koszty działalności operacyjnej

W IV kw. 2021 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 63,2 mln zł, wobec 55,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 13,1% rdr i o 27,8% kdk. W 2021 r. koszty operacyjne wyniosły 229,4 mln zł, wobec 206,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11,3% rdr. W 2021 r. wskaźnik C/I wzrósł do 56,3% z 51,0% w 2020 r.

 • Koszty osobowe i inne koszty osobowe łącznie w IV kw. 2021 r. wyniosły 32,3 mln zł wobec 28,5 mln zł w IV kw. 2020 r. co stanowi wzrost o 3,8 mln zł (+13,2%). W całym 2021 r. koszty wzrosły o 14,6% rdr, tj. o 14,0 mln zł do poziomu 109,6 mln zł. Wzrost kosztów osobowych wynika z wyższego zatrudnienia w związku z realizacją inicjatyw strategicznych.
 • Koszty usług obcych w IV kw. 2021 r. wyniosły 17,6 mln zł wobec 15,2 mln zł
  w IV kw. 2020 r. co stanowi wzrost o 2,4 mln zł (+15,7%). W całym 2021 r. koszty wzrosły o 15,3% rdr, tj. o 7,6 mln zł i wyniosły 57,3 mln zł.
 • Opłata na KNF wyniosła w 2021 r. 14,5 mln zł, o 0,6 mln zł więcej niż w 2020 r. co stanowi wzrost o 4,6%.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W IV kw. 2021 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, wyniósł 5,2 mln zł, w porównaniu do 4,8 mln zł przed rokiem. W 2021 r. zysk z tego tytułu wyniósł 24,4 mln zł, wobec 15,7 mln zł w roku wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 54,8%. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW. Zysk Grupy KDPW przypadający na GPW wyniósł 24,1 mln zł w porównaniu do 15,3 mln zł rok wcześniej.