Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

szef prezes

Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 23%, z 66 tys. zł w 2016 do 81 tys. zł w 2017 – wynika z „Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017” przygotowanej przez firmę doradczą PwC, zaprezentowanej podczas XXVI Forum Rad Nadzorczych 19 września br.

W ramach Forum Rad Nadzorczych PwC od 3 lat przygotowuje analizę wynagrodzeń członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. W tym roku analizą zostały objęte 603 osoby, które zasiadają w tej samej radzie nadzorczej co najmniej od roku. Jak wynika z opracowania, w 2017 r. mediana zarobków członków rad nadzorczych w Polsce wyniosła 81 tys. zł rocznie i wzrosła o 23% w stosunku do roku ubiegłego.

„Wynagrodzenia członków rad nadzorczych stopniowo rosną. Nadal ich poziom determinuje przede wszystkim wielkość spółki: kapitalizacja, przynależność do indeksu. Członek rady nadzorczej spółki WIG20 może liczyć na dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż spółki mWIG80. Mnie osobiście cieszy coraz większa zależność pomiędzy wynagrodzeniem a zaangażowaniem członków rad w prace komitetów lub wielu rad nadzorczych, co wspiera profesjonalizację nadzoru. Wydaje się, że członkowie rad nadal odczuwają brak adekwatności wynagrodzeń do poziomu ich zaangażowania i ponoszonej odpowiedzialności. Pytanie, które zadajemy od lat, pozostaje zatem aktualne – jak obecne uposażenia wpływają na jakość pracy i profesjonalizm rad nadzorczych” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC.

Analiza PwC potwierdza dodatkowo, że  wysokość uposażenia jest silnie skorelowana z zaangażowaniem w prace w komitetach lub więcej niż jednej radzie nadzorczej. Mediana wynagrodzeń członków rad zasiadających w 2 komitetach (14% spośród badanych) jest prawie dwukrotnie większa (88%) w porównaniu z osobami, które nie pracują w żadnym komitecie. Efekt ten nie działa jednak liniowo – zasiadanie w 3 komitetach wiąże się z przyrostem wynagrodzenia o kolejne 37%, a w 4 komitetach o kolejne 4%.

„Wzrost mediany wynagrodzeń członków rad nadzorczych jest zdecydowanie pozytywną zmianą. Jest to związane między innymi z większą odpowiedzialnością członków rad. W kontekście coraz wyraźniej widocznego trendu profesjonalizacji rad i oczekiwań wzmacniania ich kompetencji, naturalną konsekwencją powinien być dalszy wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach” – mówi Anna Szczeblewska, partner w PwC, lider zespołu People & Change.

Forum Rad Nadzorczych to wspólna inicjatywa PwC, Giełdy Papierów Wartościowych i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stanowi platformę komunikacji między członkami rad nadzorczych, członkami zarządów oraz regulatorami. Jej celem jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce. W ramach inicjatywy odbywają się regularne spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych. Pod egidą Forum działa ponadto

niezależna Rada Ekspertów, której misją jest wspieranie rozwoju członków rad nadzorczych w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem.