Rośnie optymizm wśród mikro- i małych firm w zachodniopomorskim

Szczecin

W skali kraju, w mikro i małych firmach po raz pierwszy od ośmiu lat dominują optymiści – takie wyniki przynosi ósmy już raport o sytuacji mikro i małych firm przygotowywany przez Bank Pekao S.A. W województwie Zachodniopomorskim optymizm wśród przedsiębiorców rośnie, ale po raz pierwszy wskaźnik koniunktury jest poniżej ogólnopolskiej średniej.

Można śmiało powiedzieć, że mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa stanowią sól polskiej gospodarki. Podmioty te stanowią 99% wszystkich aktywnych firm działających w Polsce (odpowiednio: 1,84 mln mikrofirm i 57 tys. małych przedsiębiorstw), zatrudniają 52% wszystkich pracujących w polskich firmach (3,7 mln i 1,2 mln osób), generują przychody o wartości ponad 1 474 mld złotych (36% wszystkich przychodów w sektorze przedsiębiorstw) oraz wypracowały zysk brutto w wysokości 189 mld złotych (56% zysku brutto w sektorze przedsiębiorstw). Dlatego od ośmiu lat Bank Pekao S.A. uważnie śledzi nastroje tych przedsiębiorców.

W ostatnim roku, w skali krajowej nastroje wśród najmniejszych przedsiębiorców są wyjątkowe dobre i na historycznie wysokim poziomie. Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2017 r. – główny miernik nastroju przedsiębiorców będący wynikiem raportu – nie tylko zwiększył się̨ w stosunku do roku 2016, ale był najwyższy w historii badań: po raz pierwszy przekroczył barierę̨ 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści (w całym badaniu wskaźniki mogą przyjmować wartości od 50 do 150, gdzie 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”). W stosunku do poprzedniego roku, odnotowano poprawę nastrojów przedsiębiorców we wszystkich ośmiu skalach mierzących różne aspekty działalności gospodarczej: ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży, zatrudnienie, sytuacja firmy, przychody firmy, wynik finansowy, oczekiwanie na zapłatę, dostępność finansowania zewnętrznego.

Mikro i małe firmy nie boją się też wyzwań związanych z wejściem na zagraniczne rynki. Spośród ankietowanych podmiotów eksportem zajmuje się 37% małych firm i 16% mikroprzedsiębiorstw. Poszerzanie rynków zbytu, przekłada się na bardziej optymistyczne postrzeganie przyszłych przychodów i daje poczucie stabilności. Przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową bardziej niż inni przedsiębiorcy patrzą optymistycznie na prognozy swoich przychodów w ogóle (113,4 pkt).

Tegoroczny raport zgłębiał też kwestie innowacyjności i technologii cyfrowych w kontekście mikro- i małych przedsiębiorstw. Również w tym aspekcie wyniki były optymistyczne – odnotowano rekordowy odsetek firm młodych (do 3 lat) wdrażających innowacje produktowe (35,6%) – wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego okresu badań. W większości (53%) były to projekty do 10 000 zł.  

Z ponad 7000 ankietowanych przez Bank Pekao S.A. mikro- i małych przedsiębiorstw, 418 było zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim.

Przedsiębiorcy zachodniopomorscy stają się stopniowo, coraz większymi optymistami – w stosunku do poprzedniego okresu badań lepiej oceniają wszystkie osiem aspektów działalności i otoczenia firmy (sytuacja firmy, przychody, wynik finansowy, zatrudnienie, dostępność finansowani zewnętrznego, ogólną sytuację gospodarczą, sytuację branży, oczekiwanie na zapłatę).  Zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej oceniają ogólną sytuację gospodarczą (95,3 pkt., wzrost o 5,7 pkt.) oraz sytuację i wynik finansowy firmy (101,1 i 101,0 pkt. wzrost o 2,3 pkt.)

Jednak poziom entuzjazmu tym razem jest ciągle poniżej średniej krajowej. Pod względem Ogólnego Wskaźnika Koniunktury w ostatnich 12 miesiącach, województwo Zachodniopomorskie plasuje się na 14 miejscu w kraju (97,7 pkt., a średnia ogólnopolska 99,5 pkt.). Największym optymizmem emanuje Podlasie (103,1 pkt).

Pomimo poprawy nastrojów rok do roku, zachodniopomorscy mikro- i mali przedsiębiorcy oceniają poniżej średniego krajowego wyniku sytuację firmy, przychody wyniki finansowe, zatrudnienie, sytuację gospodarczą i sytuację w branży (w tych dwóch ostatnich skalach są zdecydowanie poniżej średniej). Natomiast nie odbiegają od średniej ogólnopolskiej w ocenie dostępności finansowania zewnętrznego (100,8 pkt to średnia krajowa, a 100,9 pkt. średnia województwa) i oczekiwania na zapłatę (98,1 vs. 98,1).

Stąd też, po raz pierwszy w historii prowadzonych badań prowadzonych przez Pekao, nastroje przedsiębiorców zachodniopomorskich są znacznie poniżej średniej krajowej (Ogólny Wskaźnik Koniunktury na poziomie 99,01 pkt. wobec 100,8 pkt. w skali kraju).

Co ciekawe w skali województwa, najmniej optymistycznie nastawieni wobec koniunktury gospodarczej byli przedsiębiorcy z samego Szczecina – Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł wśród respondentów wyniósł 95,2 pkt. i był najniższy spośród czterech podregionów w województwie (pozostałe to: koszaliński, szczeciński, szczecińsko-pyrzycki)

Województwo Zachodniopomorskie może się natomiast poszczycić drugim wynikiem w kraju pod względem odsetka mikro i małych firm z działalnością eksportową, którą prowadzi 22% ankietowanych podmiotów. Niski odsetek eksporterów jest jedynie w podregionie koszalińskim (11%).

Również pod względem innowacyjności i nakładów na innowacje lokalne firmy nie odbiegają od ogólnopolskiego poziomu: 27% firm zachodniopomorskich wprowadziło innowacje produktowe (w porównaniu z 26% w całej Polsce).

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce” jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.