RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Narodowy Bank Polski NBP Siedziba

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Dane o PKB wskazują, że w III kwartale br. nastąpiło wyraźne ożywienie globalnej koniunktury, choć poziom aktywności w większości krajów nie powrócił do wartości sprzed pandemii. Jednocześnie silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 w ostatnich miesiącach, a także związane z tym ponowne zaostrzenie restrykcji epidemicznych w wielu krajach – w szczególności europejskich – przyczyniły się do pogorszenia koniunktury, w tym głównie w sektorze usług. W efekcie, PKB w wielu gospodarkach w IV kwartale prawdopodobnie ponownie się obniży. Dalszy przebieg pandemii pozostaje głównym czynnikiem niepewności dla kształtowania się aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. W tych warunkach banki centralne głównych gospodarek utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów.

Informacje na temat wyników testów dotyczących opracowywanych szczepionek przeciw COVID-19 przyczyniły się do pewnej poprawy nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednocześnie ceny surowców na rynkach światowych pozostają wyraźnie niższe niż na początku roku. Niższe ceny surowców wraz z obniżoną aktywnością gospodarczą oddziałują w kierunku utrzymywania się niskiej dynamiki cen w wielu krajach, w tym u głównych partnerów handlowych Polski.

W Polsce dane o PKB w III kwartale br. potwierdziły wyraźne ożywienie aktywności wobec poprzedniego kwartału, chociaż roczna dynamika PKB pozostała ujemna. W kierunku wzrostu rocznej dynamiki PKB oddziaływało ożywienie popytu

konsumpcyjnego. Wobec poprawy koniunktury za granicą wzrosła także dynamika eksportu. Jednocześnie inwestycje były wyraźnie niższe niż rok wcześniej.

Silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 wraz z zaostrzeniem restrykcji epidemicznych i osłabieniem nastrojów podmiotów gospodarczych w październiku i listopadzie przyczyniły się do pogorszenia koniunktury w ostatnim okresie, szczególnie w sektorze usług. Według aktualnych prognoz PKB w IV kwartale obniży się wobec poprzedniego kwartału.

Dane z rynku pracy za październik wskazują na dalszy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym, przy obniżeniu dynamiki wynagrodzeń w tym sektorze. Jednocześnie inflacja w listopadzie – według szybkiego szacunku GUS – wyniosła 3,0 r/r (wobec 3,1% r/r w październiku).

Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w przyszłym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, choć poziom PKB prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca kształtowania się koniunktury, a jej źródłem pozostaje dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.