Rusza budowa księgi popytu na akcje Centrum Medycznego ENEL-MED

Jacek Rozwadowski, prezes enel-med
Jacek Rozwadowski, prezes enel-med

W środę, 16 czerwca rozpoczęła się budowa księgi popytu na akcje Centrum Medycznego ENEL-MED w ramach emisji publicznej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4.713.379 walorów, czyli do 20 proc. kapitału spółki. Przewidywane zamknięcie księgi popytu nastąpi 22 czerwca ok. godz. 14:00. Rolę oferującego w transakcji pełni Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Środki z emisji zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci, czyli otwarcie około 90 nowych placówek w latach 2022-2025. Widzimy znaczący potencjał rynku, dlatego inwestycja powinna przynieść satysfakcjonujące zwroty. Otwarcia nowych placówek będą miały miejsce głównie w miastach, w których już jesteśmy obecni. Największą część wydatków będą stanowiły otwarcia gabinetów stomatologicznych. Rozważaną opcją rozwoju w obszarze stomatologii są także akwizycje. Uważamy, że trend konsolidacyjny na rynku stomatologicznym będzie postępował, a my planujemy w nim uczestniczyć – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał spółka zamierza przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce.

Do przeprowadzenia emisji akcji nie było konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Emisja publiczna odbywa się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających
w dniu rejestracji uczestnictwa na WZA (tj. w dniu 22 maja 2021 r.) akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w spółce. W procesie budowy księgi popytu, na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości – liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia – wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd enel-med w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, tj. 19,00 zł za jedną akcję serii E. Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od powyższej ceny pomniejszonej o 10%.