Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego zakładającej likwidację instytucji Rzecznika Finansowego

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pismem z dnia 18 września 2020 r. Minister Finansów skierował do zaopiniowania projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC125; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada przebudowę modelu ochrony klientów m.in. rynku ubezpieczeniowego oraz przeniesienie na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego z jednoczesną jego likwidacją.

Do Rzecznika MŚP doszły liczne sygnały o istotnych utrudnieniach i barierach dla przedsiębiorców z sektora MŚP związanych z planowaną likwidacją instytucji Rzecznika Finansowego i przekazaniem jego kompetencji do nowej komórki organizacyjnej w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym, pismem z dnia 25 września 2020 r. Rzecznik MŚP zgłosił Ministrowi Finansów swoje uwagi i zastrzeżenia do Projektu.

W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że członkowie działających przy Rzeczniku MŚP Zespołów Roboczych ds. Rzemiosła i Branży Motoryzacyjnej zajmujących się problemami „drobnych” przedsiębiorców związanymi z nieuczciwymi praktykami zakładów ubezpieczeń wyrazili zdecydowanie negatywną opinię odnośnie przewidzianego przez Projekt pomysłowi zniesienia instytucji Rzecznika Finansowego, likwidacji jego Biura oraz przeniesienia kompetencji i zadań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotychczasowa dwudziestoletnia działalność Rzecznika Finansowego była pozytywnie oceniana zarówno przez samych przedsiębiorców, jak również Najwyższą Izbę Kontroli w jej raportach i wnioskach z kontroli z ostatnich lat.

Rzecznik MŚP wskazał również na prezentowane w przestrzeni publicznej poglądy rekomendujące wręcz zwiększenia kompetencji Rzecznika Finansowego, w tym popierany przez Rzecznika MŚP postulat rozszerzenia udzielanej przez niego pomocy na małych i średnich przedsiębiorców będących osobami prawnymi (aktualnie z pomocy mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi).

Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na swoje kompetencje w zakresie inicjowania i organizowania działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w powiązaniu z zadaniami Funduszu Edukacji Finansowej mogłyby przysłużyć się do efektywnego wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie finansów i rynku finansowego. Dlatego Rzecznik MŚP wniósł o rozważenie modyfikacji przepisów w tym zakresie poprzez wskazanie, że zadania Funduszu Edukacji Finansowej mogą być realizowane we współpracy z Rzecznikiem MŚP.