Strategia Netii na lata 2012-2020

netia

Netia zaprezentowała strategię na lata 2012- 2020. Spółka zakłada dalszy rentowny rozwój, m.in. poprzez zrównoważone inwestycje w sieci następnej generacji i osiągnięcie pozycji lidera w obszarze usług on-line w Polsce.

– Netia ma znaczący potencjał do dalszego wzrostu na rynku usług szerokopasmowych oraz szansę na odegranie aktywnej roli w konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Nasilająca się konkurencja, obejmująca coraz bardziej różnorodną grupę dostawców, zmiany w otoczeniu regulacyjnym a także rosnący popyt na coraz szybsze usługi dostępowe i wzrost znaczenia innowacyjnych, pakietowych usług multimedialnych, skutkuje potrzebą modernizacji istniejącej infrastruktury i budowy sieci następnej generacji (NGA) – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Netii – Stojące przez spółką wyzwania rodzą potrzebę zaprezentowania jasnej i klarownej wizji rozwoju po roku 2012, do kiedy obowiązuje aktualna, średnioterminowa strategia. Dlatego nową strategię do 2020 roku prezentujemy już teraz a kilkanaście najbliższych miesięcy będzie okresem realizacji wcześniej wyznaczonych celów i transformacji kluczowych projektów strategicznych – dodał Mirosław Godlewski.

Misja Netii 2020:
Dostarczamy Świat on-line

Wizja 2020:
Do 2020 roku Netia, w rentowny sposób, osiągnie pozycję Nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce, poprzez:
– dostarczanie zintegrowanych i łatwych w użyciu rozwiązań
– oferowanie klientom najwyższej jakości obsługi
– zespół pracowników z pasją, inspirowanych wartościami Firmy

Netia zamierza budować przewagi konkurencyjne oraz tworzyć wartość dla akcjonariuszy w czterech głównych obszarach: Najwyższej satysfakcji i wartości klientów, Zintegrowanych rozwiązaniach, Nowoczesnej infrastrukturze i Efektywnej organizacji.

Zrównoważone inwestycje

Do 2020 roku Netia zakłada wzrost liczby klientów obsługiwanych na bazie sieci własnej, która zapewnia wyższe marże a jednocześnie kontynuację działalności w ramach dostępu regulowanego. W 2011 roku Netia zamierza zakończyć rozwój sieci LLU, posiadając łącznie 700 węzłów. Inwestycje w sieć następnej generacji (NGA) zostaną komercyjnie przetestowane przed ich rozpoczęciem. Spółka zakładaja, że w okresie najbardziej intensywnych inwestycji – przewidywanych na lata 2011-2013 – wydatki inwestycyjne wynosić będą poniżej 15 proc. rocznych przychodów. W kolejnych latach całkowite wydatki inwestycyjne sięgną ok. 10 – 12 proc. w relacji do przychodów.

Spółka planuje też zdecydowany wzrost liczby usług pakietowych, dzięki dalszemu postępowi sprzedaży usług multi-play, w tym usług telewizyjnych, które zostaną wprowadzone na szerszą skalę w tym roku.

Po 2012 roku Netia planuje wzrost przychodów rok-do-roku o ponad 2 proc., co skutkować będzie znaczącym wzrostem udziału spółki w rynku pod względem wartości. Również planowany udział Netii w rynku usług stacjonarnych wzrośnie z nieco ponad 11 proc. obecnie do co najmniej 15 proc. w 2020 roku. Po 2012 roku osiągana przez spółkę marża EBITDA utrzyma się w przedziale 26-28 proc., co powinno skutkować generowaniem wolnych przepływów pieniężnych w relacji do przychodów nadal na poziomie powyżej 10 proc.

Akwizycje a dystrybucja środków do akcjonariuszy

Zdaniem zarządu Netii, ekspansja poprzez akwizycje jest istotnym sposobem na podwyższenie w długim terminie wartości spółki, dlatego dopóki będą istniały możliwości znaczących akwizycji o charakterze konsolidacyjnym, spółka będzie się starała utrzymać „fundusz akwizycyjny:” na poziomie ponad 300 mln zł. Pozostaną też w mocy porozumienia w sprawie finansowania zewnętrznego, opiewające na kwotę 700 mln zł. Netia będzie też kontynuować akwizycje sieci ethernetowych przy wykorzystaniu własnych środków.
Jednocześnie zarząd zamierza przedstawić propozycję zwrócenia akcjonariuszom nadwyżki środków finansowych ponad poziom „funduszu akwizycyjnego” w formie wykupu akcji własnych i/lub wypłaty dywidendy.