Szybka pożyczka online – wysokość odsetek

szybka pożyczka online

Pożyczki online są w Polsce coraz bardziej popularne – decyduje o tym szybkość uzyskania pieniędzy oraz dogodne warunki spłaty. Pożyczkobiorcy nie zdają sobie jednak sprawy, że w wielu przypadkach muszą zwrócić nie tylko całą pobraną kwotę, ale także i koszty związane z zawarciem umowy, które występują najczęściej w formie odsetek. Jak wysokie mogą być jednak takie odsetki?

Pożyczka – chwilówka

W rzeczywistości pożyczka online może być utożsamiane z chwilówką. Cechą charakterystyczną takich umów jest szybkość przekazania pieniędzy w ręce, a w zasadzie na konto, wnioskodawcy. Umowa pożyczki, której wartość przekracza kwotę 1 000 zł, wymaga zachowania tzw. formy dokumentowej. Zgodnie z treścią art. 772 Kodeksu cywilnego, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. W praktyce forma dokumentowa nie musi ujawniać się wyłącznie w formie pisemnej (papierowej wersji umowy), ale także w formie elektronicznej (zapisu na czacie lub w wiadomości mailowej) lub telefonicznej (jako zapis rozmowy, podczas której strony oświadczyły, że chcą zawrzeć umowę pożyczki).

Niezależnie jednak od rodzaju pożyczki, zdecydowana większość z nich wiąże się z odsetkami – tj. kwotami stanowiącymi nadwyżkę nad rzeczywiście przyznaną sumą pieniężną. Przyjmuje się, że odsetki są formą wynagrodzenia pożyczkodawcy, szczególnie w przypadku pojawienia się zwłoki w płatnościach ze strony pożyczkobiorcy.

Odsetki

Zgodnie z treścią art. 359 KC, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych – są to tzw. odsetki maksymalne. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Pamiętajmy, że postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Odsetki od pożyczki

Odsetki przy umowach pożyczki są w zasadzie standardem, w rzeczywistości stanowią dodatkowy koszt zaciąganego zobowiązania. Pożyczkobiorca musi zatem oddać nie tylko całość sumy pieniężnej, którą otrzymał od pożyczkodawcy, ale także i dodatkowe pieniądze występujące właśnie pod postacią odsetek.

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy pożyczki należy dokonać kalkulacji kwoty odsetek, które będą spłacone na rzecz pożyczkodawcy. W tym celu całą sumę, którą zamierzamy pożyczyć, wraz ze wszystkimi doliczonymi do niej dodatkowymi opłatami (np. ubezpieczeniem lub prowizją) pomnożyć przez oprocentowanie oraz ilość rat, na które ma zostać podzielona pożyczka. Wysokość oprocentowania udzielanej pożyczki jest zróżnicowana w każdej firmie – tutaj należy zapoznać się z dokładną ofertą pożyczkodawcy.

W przypadku niewielkich kwot pieniężnych, samodzielne obliczenie odsetek nie powinno stanowić większego problemu. Dużo trudniej może być jednak wtedy, gdy ktoś ubiega się o znacznie większą sumę. W tym przypadku można skorzystać z pomocy doradcy pożyczkowego, pracownika interesującej nas firmy pożyczkowej albo posłużyć się kalkulatorami pożyczkowymi, które dostępne są na szeroką skalę w internecie oraz aplikacjach na smartfona.