TAURON wyemitował euroobligacje o wartości 500 milionów euro

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia
23.01.2017 Warszawa, n/z Filip Grzegorczyk prezes Tauron SA fot. Piotr Waniorek

TAURON Polska Energia wyemitował euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro z termin wykupu 10 lat od dnia ich emisji. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek Grupy, finansowanie inwestycji Grupy w segment dystrybucji i ogólne cele korporacyjne. Obligacje będą notowane na London Stock Exchange.

– Oferta euroobligacji TAURONA cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów europejskich i krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja emisji. Pozyskanie finansowania z emisji euroobligacji to jedno z działań prowadzonych przez Grupę TAURON w ramach realizowanej polityki finansowania. Celem jest zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności Grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu. Przeprowadzenie emisji ma na celu optymalizowanie zarządzania długiem Grupy TAURON i nie stanowi dodatkowego zadłużenia w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Grupy TAURON opublikowanej we wrześniu 2016 r. – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia – Takie działania powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie TAURON zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe.

Grupa TAURON utrzymuje wskaźnik dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie. Po pierwszym kwartale 2017 r. wartość wskaźnika wyniosła 2,31x. Zamierzeniem Grupy TAURON jest utrzymanie wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 3,0 tj. i tak istotnie poniżej jego dopuszczonej umowami finansowania wielkości określonej jako 3,5.

Pod koniec ubiegłego roku agencja ratingowa Fitch zmieniła perspektywę dla TAURON na stabilną, a jednym z czynników wpływających na zmianę perspektywy była pozytywna ocena działań podejmowanych w ramach polityki finansowania.

 – Emisja euroobligacji to kolejny dowód potwierdzający atrakcyjność Grupy TAURON dla inwestorów – przypomnieć należy, że w 2014 r. TAURON z sukcesem uplasował emisję obligacji na rynku krajowym o wartości 1,75 mld zł a w roku 2015 przeprowadzona została emisja tzw. NSV wśród inwestorów zagranicznych o wartości 168 mln EUR. Wspomnieć również należy, że w roku 2015 TAURON zawarł z bankami komercyjnymi 5-letni program emisji obligacji na kwotę 6,27 mld zł, który w czerwcu br. został wydłużony w kwocie 5,32 mld zł o jeden rok i w kwocie 2,45 mld zł o dwa lata. – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Spółka ubiega się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Euroobligacje zostały objęte przez ponad trzydziestu inwestorów. Niemal połowa oferty trafiła do inwestorów z Wielkiej Brytanii, 14 proc. do inwestorów z Niemiec, a 11 proc. objęły podmioty krajowe. Podział emisji w zależności od typu inwestora kształtuje się następująco: 83 proc. emisji nabyły podmioty zarządzające aktywami, 12 proc. ubezpieczyciele i fundusze emerytalne, a pozostałą część oferty objęły głównie banki.

W ramach 5-dniowego roadshow odbyły się spotkania i telekonferencje z ok. 80 inwestorami zainteresowanymi uczestnictwem w emisji. Przedstawiciele TAURON odwiedzili kolejno Amsterdam, Frankfurt, Monachium, Londyn, Paryż i Warszawę, co ostatecznie przełożyło się na łączny popyt na obligacje TAURON przekraczający 1,4 mld EUR w ramach ofert złożonych przez ponad 100 inwestorów.

Agencja ratingowa Fitch nadała euroobligacjom TAURON wstępny rating na poziomie „BBB”.