Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostali Robert B. Wilson i Paul Milgrom

nagroda nobla

Tegorocznymi laureatami Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii zostali Robert B. Wilson i Paul Milgrom.

Komentarze ekspertów centrum informacyjnego Tygodnia Noblowskiego Centrum Współpracy i Dialogu UW:

– Nagrodzone osiągnięcie w dziedzinie ekonomii jest sytuacją szczególną, która łączy osiągnięcia abstrakcyjne i teoretyczne z praktycznym zastosowaniem. W przeszłości badania dzisiejszych noblistów były przytaczane jako przykład ekonomii, która wydaje się mieć małe znaczenie dla rzeczywistości. Z drugiej zaś strony, miały one konkretne zastosowanie do przeprowadzania aukcji. W istocie osiągnięcia te i nowy rodzaj aukcji, który wprowadzili Robert B. Wilson i Paul Milgrom, zostały rzeczywiście wykorzystane w praktyce w Stanach Zjednoczonych i zyskały znaczenie m.in. w przeprowadzaniu publicznych aukcji częstotliwości telekomunikacyjnych. Dzięki temu udało się uzyskać dużo większe przychody dla państwa, a to obrazuje praktyczny rezultat ich zastosowania prof. ucz. dr hab. Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

– Cała teoria stojąca u podstaw dorobku laureatów, próbuje wziąć pod uwagę, że osoby, które chcą wejść do aukcji mają swoje cele, podobnie jak osoby, które na niej sprzedają. Tegoroczni zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii rozwinęli ogromną część matematyki, która służy całej teorii gier, stanowiąc obszerną część ekonomii – prof. dr hab. Joanna Tyrowicz, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania.

– Pierwsza moja reakcja zdecydowanie zderzyła się z pytaniem czy samo odkrycie koresponduje z bieżącymi wyzwaniami. Jednak po chwili zdałem sobie sprawę z tego, że uderzamy w formę organizacji rynku, która będzie rosła w siłę z uwagi na to, że zmianie ulega struktura samych rynków – od tych scentralizowanych do zdecentralizowanych. To wszystko wiąże się z tym, że sami stajemy się konsumentami, współudziałowcami i współtwórcami usługi. To są właśnie te elementy, które w dużej mierze dotykają charakterystyki aukcji dr Grzegorz Tchorek, Katedra Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania UW.

– Komitet Noblowski nie po raz pierwszy zajął się aukcjami, gdyż parę lat temu nagroda również została przyznana za nowe pomysły dotyczące aukcji. Każdy wie, czym jest aukcja, natomiast to, dlaczego jedne z nich idą lepiej, a drugie gorzej i dlaczego są bardziej lub mniej trafne, nie każdy potrafi określić. Pewne aspekty organizacji aukcji mogą prowadzić do tego, że idzie ona lepiej w tym sensie, że daje uczestnikom motywację, żeby trafnie przewidywali i proponowali ceny – prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii

W swoim testamencie Alfred Nobel nie wymienił nauk ekonomicznych jako dziedziny, w której miano nagradzać związane z nią osoby. Wyróżnienie powstało z inicjatywy Banku Szwecji i zbiegło się z trzechsetną rocznicą jego założenia. Od 1969 roku wyróżnienie przyznaje się rokrocznie. Pierwszymi zwycięzcami zostali Ragnar Frisch i Jan Tinbergen za „wkład w opracowanie modeli dynamicznych i ich zastosowanie do analizy gospodarczej”. Frisch jest uznawany za twórcę systemu rachunkowości narodowej, który odegrał znaczącą rolę w procesach planowania gospodarczego w Norwegii, natomiast Tinbergen to pionier w zakresie ekonometrii oraz stosowania metod statystycznych i matematyki w ekonomii.