Unia stawia na innowacje. I ma na to pieniądze!

Unia Europejska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ponownie otwiera dostęp do unijnej kasy. Do 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się dofinansowanie z puli blisko 15 miliardów euro! Pierwsze nabory planowane są już na II kwartał 2015 r. Które z rodzajów wsparcia mogą szczególnie zainteresować przedsiębiorców?

Dofinansowanie oferowane przez NCBiR, zgodnie z specyfiką działalności tej instytucji, skierowane jest przede wszystkim na wspieranie badań stosowanych i prac B+R, finansowanie ich komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki. Wśród organizowanych przez Centrum konkursów są zarówno kontynuacje cieszących się dużą popularnością w poprzednim rozdaniu programów, jak i całkowicie nowe propozycje, które mają pobudzać innowacyjność w polskiej gospodarce. Chociaż wiele z nich skierowanych jest do naukowców i ośrodków badawczych, to NCBiR podkreśla, że w latach 2014-2020 przedsiębiorcy mają być głównymi beneficjentami funduszy przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe. Na firmy czeka więc szeroki wachlarz możliwości wsparcia ich inwestycji, które ze względu na swój nowatorski charakter mogą się nieraz wiązać ze znacznymi kosztami i ryzykiem.

Godny następca

Jedną z najciekawszych i skierowanych do najszerszego grona odbiorców biznesowych propozycją NCBiR będzie Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR). To kontynuacja bardzo popularnego w zeszłej perspektywie finansowej Działania 1.4 POIG. W ramach tego konkursu rozpatrywane będą projekty obejmujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami. Celem dofinansowanych inwestycji ma być rozwój prowadzonej działalności firmy i wzmacnianie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskaną dotację można będzie wykorzystać przede wszystkim na wyposażenie niezbędne do prowadzenia prac B+R, w tym m.in. na nowe urządzenia i aparaturę, amortyzację budynków czy wartości niematerialne i prawne. Może ona również zostać przeznaczona na wynagrodzenia pracowników związane z realizacją projektu.

Szybka ścieżka do dużej kasy

Na Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój NCBiR planuje przekazać prawie 2 mld euro. Tak duża kwota wynika prawdopodobnie z wysokiego poziomu dofinansowania i dużych dotacji, o jakie będą mogli starać się przedsiębiorcy. Już w poprzednim rozdaniu unijnym intensywność wsparcia w Działaniu 1.4 POIG sięgała nawet 80% kosztów kwalifikowanych, a największa przyznana dotacja dla jednego projektu wyniosła ponad 32 mln złotych. Dlaczego jeszcze przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na ten program? – Niezwykłym atutem Działania 1.1 POIR będzie zastosowanie tzw. „szybkiej ścieżki”. Pod tym tajemniczym określeniem kryje się innowacyjna metoda aplikacji, która będzie zastosowana w konkursie. To specjalne udogodnienie dla przedsiębiorców będzie polegało na maksymalnym ograniczeniu formalności przy składaniu projektu do oceny oraz skróceniu czasu wydania decyzji o przyznaniu dotacji do maksymalnie 60 dni od momentu złożenia dokumentów. Firmy w ramach „szybkiej ścieżki” będą mogły składać projekty w dowolnej chwili, ponieważ nabory będą prowadzone w sposób ciągły. Ponadto sam wniosek aplikacyjny będzie znacznie uproszczony w pierwszej fazie składania projektu w Centrum – tłumaczy Krzysztof Banasiuk, Starszy specjalista ds. funduszy UE z firmy ECDF. – Centrum o niezbędne dokumenty i załączniki będzie się ubiegało dopiero w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie, a nie na etapie składania wniosku, jak to miało miejsce w dotychczasowych naborach – dodaje Matylda Sochacka, Specjalista ds. funduszy UE z ECDF. Co ciekawe, będzie to jeden z niewielu rodzajów wsparcia z UE dostępnych dla dużych firm. Skierowane do nich konkursy rozpoczną się jednak później, bo w IV kwartale 2015 r. (nabór dla MŚP planowany jest na II kwartał 2015 r.), a poziom dofinansowania będzie niższy niż w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Unijne drzwi do globalnych rynków

Innym ciekawym programem NCBiR dedykowanym przedsiębiorcom jest GO_GLOBAL, który cieszył się dużym zainteresowaniem w ubiegłych latach. Głównym jego celem pozostanie zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych rodzimych firm. Jakie koszty można było pokryć z otrzymanej dotacji w poprzedniej edycji? – Przede wszystkim wydatki związane z opracowaniem i wstępną weryfikacją strategii wejścia firmy na rynki światowe. Wśród nich można wymienić m.in. koszty usług doradczych i równorzędnych, nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych czy wynagrodzenia dla pracowników – mówi Piotr Jankowiak, Specjalista ds. funduszy UE z ECDF. – Firma biorąca udział w tym programie powinna posiadać już innowacyjny produkt lub usługę, które z powodzeniem mogą być oferowane na rynkach zagranicznych – dodaje. O wsparcie z GO_GLOBAL będą mogły ubiegać się innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii  w przemyśle lub w sektorze usług wysokiej techniki (zgodnie z definicją Eurostat). Warto zwrócić uwagę na specyficzną metodę opiniowania projektów w tym programie. Procedura konkursowa obejmuje ocenę formalną wniosku oraz dwustopniową ocenę merytoryczną. Ostatni etap stanowi prezentacja projektu przed panelem ekspertów i dyskusja z nimi na temat przedstawianego pomysłu. Przewidywany termin rozpoczęcia naborów do GO_GLOBAL przypada na II kwartał 2015 r.

Specjalistyczne konkursy, innowacyjne formuły

Obok konkursów kierowanych do szerokiego grona odbiorców, NCBiR przygotował również propozycje dedykowane ściśle określonym branżom. Wśród nich są kontynuacje programów INNOLOT dla branży lotniczej oraz INNOMED mający na celu opracowywanie rozwiązań z zakresu medycyny innowacyjnej, a także poświęcony wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce program Blue Gas. Jedną z najbardziej nowatorskich w formule propozycji NCBiR będzie z kolei E-pionier. Celem nowej inicjatywy jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. W ramach działania  zostanie wykorzystana nowatorska na rynku polskim formuła zamówień przedkomercyjnych. Efektem udzielanego wsparcia powinno być wypracowanie prototypu bądź odpowiednich rozwiązań w formie MVP (minimum viable product), czyli produktu lub usługi zawierających przynajmniej podstawowe funkcjonalności odpowiadające na określone wcześniej potrzeby, oraz ich rozwój celem przetestowania przez potencjalnego użytkownika.

Polscy przedsiębiorcy, którzy planują rozwój poprzez prace B+R i wdrażanie innowacji w firmach, dzięki programom opracowanym przez NCBiR będą mieli w najbliższych latach wiele możliwości skorzystania ze wsparcia dla swoich inwestycji. Rozwiązania, które szykuje instytucja, mogą znacznie ułatwić dostęp do dotacji. Warto więc dobrze się przygotować i nie marnować okazji na, być może ostatnie, tak duże wsparcie z UE.